reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/304/14 Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Orzysz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Orzysz w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Orzysz realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Dodatkowe świadczenia realizowane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci przebywających w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie podlegają opłacie miesięcznej.

2. Określa się opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie - w wysokości 1 zł.

3. Kwota ustalona w ust. 2 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o systemie oświaty.

4. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalana jest jako iloczyn stawki, o której mowa w ust. 2 zadeklarowanej dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu.

5. Opłata, o której mowa w ust. 4 nie obejmuje opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

6. W przypadku, gdy dziecko zostaje przyjęte do przedszkola lub z niego wypisane w trakcie miesiąca, opłata, o której mowa w ust. 4 uiszczana jest proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

7. W przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania nieobecności.

8. W przypadku nieodebrania dziecka w czasie zadeklarowanych godzin, o których mowa w ust. 2, za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu dziecka pobrana zostanie opłata.

§ 3. 1. Kwota ustalona w § 2 ust. 2 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o systemie oświaty.

2. Zmiany w wysokości opłat dyrektor przedszkola wprowadza z początkiem nowego miesiąca kalendarzowego po wcześniejszym powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów), w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

§ 4. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Orzysz, legitymujące się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym w trybie i na zasadach określonych w art. 71b ustawy o systemie oświaty, zwolnione są z odpłatności za dodatkowe świadczenia przedszkolne.

§ 5. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłaty, o której mowa w §2 ust. 2-8, za realizowane przez przedszkole świadczenia, określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu prowadzonym przez Gminę Orzysz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca po upływie terminu wejścia w życie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama