reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/403/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Kętrzyna

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta.

2. Niniejsze zasady i tryb stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji społecznych nie został określony w przepisach odrębnych.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kętrzynie,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kętrzyna,

3) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Kętrzyn.

§ 3. 1. Celem konsultacji społecznych, jest rozwijanie dialogu z mieszkańcami miasta Kętrzyna poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w ważnych dla miasta Kętrzyna sprawach, w tym poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.

2. W szczególności konsultacje przeprowadzane są w celu:

1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania Miastem,

2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,

3) maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych,

4) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań,

5) budowania społeczeństwa obywatelskiego.

§ 4. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań,

§ 5. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski,

2) lokalny - dotyczący mieszkańców z określonego terenu Miasta,

3) środowiskowy - dotyczący mieszkańców reprezentujących określone środowiska społeczne, zawodowe, branżowe.

§ 6. 1. Burmistrz przeprowadza na zasadach określonych w niniejszej uchwale konsultacje w sprawach zasadniczych dla rozwoju Miasta, w tym:

1) strategii rozwoju Miasta,

2) dokumentów o charakterze strategicznym i programowym dotyczących rozwoju Miasta,

3) inwestycji wieloletnich o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Miasta,

4) projektu budżetu Miasta.

2. Burmistrz może poddać konsultacjom ważne dla miasta Kętrzyna przedsięwzięcia inne niż wymienione w ust.1 z własnej inicjatywy albo na wniosek :

1) komisji rady, której zakres działania obejmuje sprawę będącą przedmiotem wniosku o przeprowadzenie konsultacji,

2) klubu radnych.

§ 7. 1 . Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się Burmistrzowi w formie pisemnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) zasięg konsultacji,

4) propozycję terminu konsultacji,

5) propozycje form konsultacji,

6) uzasadnienie.

3. Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając wagę przedmiotu konsultacji dla mieszkańców Kętrzyna, koszty konsultacji oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

4. O sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z uzasadnieniem, Burmistrz informuje wnioskodawców na piśmie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 8. 1. Burmistrz Miasta Kętrzyna wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

2. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzania konsultacji powinno być ogłoszone nie później niż 7 dni przed planowanym terminem konsultacji i powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

1) przedmiot konsultacji,

2) formę konsultacji,

3) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach,

4) termin i miejsce wyłożenia lub podania do publicznej wiadomości materiałów dotyczących przedmiotu konsultacji oraz udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii;

5) nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn lub miejskiej jednostki organizacyjnej wyznaczonej do przyjmowania opinii, ewentualnie udzielania wyjaśnień, bądź adres e-mail, na który można kierować opinie;

6) nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn lub miejskiej jednostki organizacyjnej wyznaczonej i odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji, a w przypadku, o którym mowa w § 16, dodatkowo nazwę podmiotu, któremu Burmistrz powierzył przeprowadzenie konsultacji.

§ 9. Konsultacje mogą odbywać się w szczególności w formie:

1) zebrań z mieszkańcami,

2) opinii przekazywanych pisemnie lub drogą elektroniczną,

3) ankiet elektronicznych i wiadomości wysyłanych pocztą internetową,

4) ankiet telefonicznych i pisemnych,

5) sondaży.

§ 10. Zarządzenie Burmistrza umieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Miasta, ogłasza się
w sposób zwyczajowo przyjęty, podanie informacji w prasie lokalnej i innych lokalnych mediach.

§ 11. O wynikach konsultacji Burmistrz informuje na oficjalnej stronie internetowej Miasta
i Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 21 dni od upływu terminu wyznaczonego do zgłaszania opinii i uwag.

§ 12. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów
Miasta, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

§ 13. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców Miasta biorących w nich udział.

§ 14. W danej sprawie przeprowadza się jedne konsultacje. Ponowne konsultacje mogą być prowadzone o ile wystąpiła istotna zmiana sytuacji.

§ 15. Koszty prowadzenia konsultacji ponosi jednostka organizacyjna Miasta wskazana
w zarządzeniu Burmistrza o przeprowadzaniu konsultacji.

§ 16. Burmistrz może powierzyć przeprowadzenie konsultacji, zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.

§ 18. . Traci moc uchwała Nr XXXIII/222/04 Rady Miasta Kętrzyna z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dz.U. Woj. Warm.-Maz. Nr 141, poz. 1758).

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

z up. Przewodniczącego Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie


Rafał Rypina

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama