reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PS-V.5230.15.61.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 28 kwietnia 2014r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Wielbarkw sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39, poz. 311 z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVII/176/14 Rady Gminy Wielbark z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Wojewoda powierza Gminie, a Gmina przyjmuje do realizacji prowadzenie w 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy, obejmujących w szczególności:

1) wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy,

2) współpracę z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków;

3) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy;

4) składanie rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, w terminach wyznaczonych przez Wojewodę;

5) ustalanie potrzeb finansowych w zakresie bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz prac remontowo-renowacyjnych mogił oraz obiektów z nimi związanych i przekazywania informacji w tym zakresie w terminie wyznaczonym przez Wojewodę;

6) wykonywanie innych zadań w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb.

2. Szczegółowy zakres ilościowy i jakościowy prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1 uzależniony jest od aktualnych potrzeb i specyfiki obiektów.

3. Na prace remontowe oraz inne działania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obiektów cmentarnictwa wojennego należy uzyskać zgodę Wojewody. Zgoda może być wydana po przedłożeniu:

1) zakresu prac przewidzianych do wykonania z określeniem obiektu, którego te prace dotyczą;

2) zezwolenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską;

3) uproszczonego kosztorysu planowanych prac oddzielnie dla każdego obiektu;

4) dokumentacji fotograficznej ilustrującej aktualny stan obiektu przewidzianego do remontu.

§ 2. 1. Wojewoda zobowiązuje się do udzielenia Gminie dotacji w kwocie: 7.100 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Porozumienia.

2. Przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na cel określony w § 1 ust. 1 pkt 1 nastąpi przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Wielbarku w banku: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Wielbark nr 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001, w terminie 45 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia.

3. Środki z budżetu wojewody należy rozdysponować w sposób zapewniający właściwe utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w okresie wiosennym, letnim i jesiennym.

4. Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na inny cel niż określony w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego Porozumienia.

§ 3. 1. Rozliczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 Porozumienia, następuje w formie sprawozdań merytoryczno-finansowych, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do Porozumienia. Sprawozdania przedłożone zostaną przez Gminę do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w następujących terminach:

1) do dnia 15 września 2014 r. - sprawozdanie merytoryczno-finansowe obejmujące okres realizacji zadania do 31 sierpnia 2014 r. wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami: faktur, rachunków, które zostały opłacone w całości lub w części z dotacji wojewody (stosownie opisane ze wskazaniem źródła finansowania, sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, podpisane przez osoby uprawnione), umów, zleceń, protokołów odbioru prac oraz dowodami wypłat, a także dokumentacją fotograficzną obrazującą stan grobów i cmentarzy wojennych po wykonaniu prac (max 1-2 zdjęcia na 1 obiekt wraz z opisem: rodzaj obiektu, lokalizacja, data wykonania zdjęcia) - według załącznika nr 1,

2) do dnia 15 stycznia 2015 r. - sprawozdanie merytoryczno-finansowe obejmujące okres realizacji zadania od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 1 wyłącznie za drugi okres realizacji zadania oraz rozliczeniem końcowym wydatkowania dotacji i oświadczeniem o wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem - według załącznika nr 2.

2. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. l, Wojewoda wzywa Gminę do jego złożenia.

3. Niezastosowanie się do wezwania jest podstawą do odstąpienia od Porozumienia przez Wojewodę oraz wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu dotacji.

§ 4. 1. Środki finansowe określone w § 2 ust. 1 Porozumienia, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż do dnia 6 stycznia 2015 r., na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o numerze 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000.

2. O możliwości niewykorzystania dotacji w danym roku budżetowym w całości lub w części Gmina zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Wojewodę, najpóźniej do dnia 10 października 2014 r. i do tego dnia zwrócić niewykorzystane środki.

3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o numerze: 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000.

4. Od kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub nadmiernej wysokości naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, i przekazywane na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o numerze: 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000.

§ 5. 1. Wojewodzie przysługuje prawo nadzoru i kontroli prawidłowości realizacji zadań objętych niniejszym Porozumieniem, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, na podstawie dokumentacji dostarczonej lub udostępnionej przez Gminę oraz wizytacji grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Wojewodzie przysługują uprawnienia do:

1) wydawania zaleceń pokontrolnych,

2) wydawania wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych Porozumieniem.

3. Gmina obowiązana jest do udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji powierzonych zadań, w terminie określonym przez Wojewodę.

§ 6. 1. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu stron w każdym czasie.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Wojewodzie przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia bez wypowiedzenia w przypadku:

1) niewywiązywania się przez Gminę z obowiązku realizacji zadań powierzonych niniejszym Porozumieniem,

2) nierespektowania zaleceń pokontrolnych lub wytycznych określających kierunki i zasady realizacji powierzonych zadań

3) nieterminowego rozliczenia dotacji,

4) nieuzupełnienia braków w rozliczeniach w terminie wskazanym przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

4. W przypadku rozwiązania Porozumienia przed upływem okresu, na który zostało zawarte, Gmina jest zobowiązana zwrócić niewykorzystane środki otrzymane na jego realizację, w terminie 5 dni od dnia rozwiązania Porozumienia.

5. Rozwiązanie Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do 31 grudnia 2014 r. i obejmuje zadania określone w § 1 wykonane przez Gminę w 2014 r., przed dniem zawarcia Porozumienia.

§ 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszy Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WÓJT


Grzegorz Zapadka

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PS-V.5230.15.61.2014
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.doc


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PS-V.5230.15.61.2014
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Szefler

prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej, pracownik kancelarii prawno-podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama