reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/728/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Terapeutycznemu dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Terapeutycznemu dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596, Dz.U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217, poz. 1290, Dz.U. z 2014 r., poz. 24 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Terapeutycznemu dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIV/262/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Terapeutycznemu dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, zmieniona uchwałą Nr XX/398/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Julian Osiecki


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/728/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu

Firma i siedziba

§ 1

1. Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu zwany dalej "Ośrodkiem" jest podmiotem leczniczym, utworzonym na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XII/179/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim.

3. Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Cele i zadania

§ 2

1. Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży. Ośrodek może udzielać świadczeń zdrowotnych także osobom dorosłym.

2. Ośrodek może prowadzić działania z zakresu promocji zdrowia, to jest działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

3. Ośrodek może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, oraz uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

4. Ośrodek może prowadzić wydzieloną działalność obejmującą:

1) udostępnianie zakwaterowania wraz z wyżywieniem pacjentom oraz ich opiekunom w okresie korzystania ze świadczeń zdrowotnych,

2) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

3) organizowanie kursów i szkoleń w zakresie nowoczesnych metod rehabilitacji i terapii z udostępnianiem bazy pobytowej,

4) udostępnianie zakwaterowania w przypadkach innych niż wymienione w sytuacji dysponowania wolnymi pokojami pobytowymi.

Organy i struktura organizacyjna

§ 3

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem ponosi Dyrektor.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 4

1. W skład Ośrodka wchodzą:

1) poradnie specjalistyczne,

2) dział fizjoterapii,

3) dział terapii psychopedagogicznej,

4) ośrodek rehabilitacji dziennej,

5) ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci i młodzieży,

6) sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

2. Ośrodek może tworzyć filie w celu zapewnienia lepszej dostępności do świadczeń.

3. Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

§ 5

1. W Ośrodku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Rada Społeczna wykonuje zadania i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. W skład rady wchodzi 5 osób, w tym:

1) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osoba przez niego wyznaczona, jako przewodniczący,

2) jako członkowie:

- przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w liczbie 3 osób,

- przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji z inicjatywy podmiotu, który zgłosił go do składu Rady Społecznej.

Gospodarka finansowa

§ 6

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej przepisami prawa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Postanowienie końcowe

§ 7

Uchwalenie i zmiana niniejszego statutu należy do kompetencji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama