| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/304/2014 Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 17 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. z 2013 r., poz. 885) oraz Uchwały Nr XLIII/273/2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 146),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 343.500,04 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 35.210.582,15 zł. z tego:

1) dochody bieżące 27.779.886,57 zł.

2) dochody majątkowe 7.430.695,58 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 343.500,04 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 38.326.427,96 zł. z tego:

1) wydatki bieżące 27.505.876,57 zł.

2) wydatki majątkowe 10.820.551,39 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2014 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.115.845,81 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi
z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.015.845,81 zł.

§ 5.

Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 3.115.845,81 zł., rozchody w wysokości 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 100 000,00 zł.

3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Retel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/304/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2014 R. (W ZŁ.)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/304/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2014 R. (W ZŁ.)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/304/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (jednoroczne i wieloletnie)


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLIX/304/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/304/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/304/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/304/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/304/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/304/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »