| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Elbląg

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/246/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 25.767.671,74 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.048.415 zł

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 23.887.848,74 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 6.175.503 zł.

a) wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, po zmianach wynosi 5. 349.960 zł.

b) plan pozostałych wydatków majątkowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynosi 825.543 zł

3. Wprowadza się zmiany plany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 1. 515.474 zł

4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan wydatków po zmianach wynosi 3.370.754,74 zł

6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 3.247.265 zł i zostanie pokryty przychodami z :

- kredytów i pożyczek 2.656.242 zł

- kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 591.023 zł

7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 2 656.242 zł; b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 591.023 zł; c.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 425.000 zł.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: dochody budżetowe 26.816.086,74 zł, wydatki budżetowe - 30.063.351,74 zł. Przychody 3.692.065 zł. Rozchody 444.800 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa - Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Jezierski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegająych zwrotowi.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »