| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Elbląg

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/246/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 25.767.671,74 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.048.415 zł

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 23.887.848,74 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 6.175.503 zł.

a) wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, po zmianach wynosi 5. 349.960 zł.

b) plan pozostałych wydatków majątkowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynosi 825.543 zł

3. Wprowadza się zmiany plany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 1. 515.474 zł

4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan wydatków po zmianach wynosi 3.370.754,74 zł

6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 3.247.265 zł i zostanie pokryty przychodami z :

- kredytów i pożyczek 2.656.242 zł

- kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 591.023 zł

7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 2 656.242 zł; b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 591.023 zł; c.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 425.000 zł.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: dochody budżetowe 26.816.086,74 zł, wydatki budżetowe - 30.063.351,74 zł. Przychody 3.692.065 zł. Rozchody 444.800 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa - Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Jezierski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegająych zwrotowi.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »