| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/238/2014 Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Miejska w Pasymiu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży określa sposób wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży przez gminę Pasym, poprzez ustanowienie Stypendium Burmistrza Miasta Pasym przyznawanego na wniosek stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Elżbieta Dyrda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/238/2014
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Lokalny Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

§ 1. 1. Gmina Pasym, widząc potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki i sportu, uchwala Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (zwany dalej programem).

2. Celem programu jest finansowe wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia, chcą się rozwijać i posiadają wizję celów, jakie chcą osiągnąć.

§ 2. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych oraz klas I - III gimnazjum położonych na terenie gminy Pasym.

§ 3. 1. Ustala się następujące formy stypendiów dla uczniów:

1) Stypendia dla najlepszych uczniów za wybitne wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego, z tym że średnia ocen nie może być niższa niż:

a) 5,8 - w szkołach podstawowych;

b) 5,5 - w gimnazjach.

Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni uzyskać wzorową ocenę ze sprawowania.

2) Stypendia za osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych:

a) na szczeblu wojewódzkim - za uzyskanie statusu finalisty;

b) na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem ze szczebla niższego - za uczestnictwo.

3) Za uczestnictwo w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz zajęcie na tych zawodach miejsca co najmniej 5, z tym że średnia ocen uzyskanych przez ucznia wskazanego do otrzymania stypendium nie może być niższa niż 4,0.

Uczniowie ubiegający się o stypendium za osiągnięcia sportowe powinni uzyskać co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania.

4) Uczniom klas programowo najwyższych za uzyskanie co najmniej 90,00% punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły na formularzu załączonym do niniejszego programu.

2. Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Pasym w ciągu trzech dni po posiedzeniu rady pedagogicznej, na której zatwierdza się wyniki klasyfikacji końcoworocznej.

3. Wręczenie Stypendium Burmistrza Miasta Pasym z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży następuje w trakcie uroczystego apelu zakończenia roku szkolnego.

§ 5. 1. W celu weryfikacji wniosków złożonych przez dyrektorów szkół Burmistrz Miasta powołuje Komisję.

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi dwóch członków Komisji Promocji, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Pasymiu oraz trzy osoby wskazane przez Burmistrza Miasta.

3. O przyznaniu stypendium i jego wysokości decyduje Burmistrz Miasta Pasym.

4. O przyznaniu stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.

§ 6. Stypendium wypłaca się na rachunek bankowy wskazany przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, lub w kasie urzędu w dniu określonym przez Burmistrza Miasta.

§ 7. Źródłem finansowania są dochody własne Gminy Pasym.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/238/2014
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.doc

W n i o s e k
o stypendium z Lokalnego Programu Wspierania
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »