| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/237/2014 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2014 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z poź. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVII/196/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r. wprowadza się następujące zminy:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały . Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi -22 431 550,43 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 21 418 465,43 zł

- dochody majątkowe w wysokości - 1 013 085,00 zł

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 21 505 442,43 zł, w tym:

- wydatki bieżace w wysokości - 19 593 404,43 zł

- wydatki majatkowe w wysokości - 1 912 038,00 zł

3) Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 880 764,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami po zmianach wynosi - 3 761 959,19 zł.

6) Plan dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6do niniejszej uchwały.

7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administacji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi: Dochody ogółem - 22 431 550,43 zł w tym:

- dochody bieżące - 21 418 465,43 zł

- dochody majątkowe - 1 013 085,00 zł Wydatki ogółem - 21 505 442,43 zł w tym:

- wydatki bieżące - 19 593 404,43 zł

- wydatki majatkowe - 1 912 038,00 zł

§ 2. Nadwyżkę w kwocie - 926 108,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko - Mazurskim.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Matuszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/237/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/237/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/237/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/237/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/237/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

3 364 215,00

844,00

3 365 059,00

85295

Pozostała działalność

76 266,00

844,00

77 110,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

76 266,00

844,00

77 110,00

Razem:

3 761 115,19

844,00

3 761 959,19


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLIII/237/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

3 364 215,00

844,00

3 365 059,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 246 649,00

0,00

3 246 649,00

3110

Świadczenia społeczne

3 149 250,00

- 17 000,00

3 132 250,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

2 000,00

4 000,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

15 000,00

15 000,00

85295

Pozostała działalność

76 266,00

844,00

77 110,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

738,00

422,00

1 160,00

4300

Zakup usług pozostałych

128,00

422,00

550,00

Razem:

3 761 115,19

844,00

3 761 959,19


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/237/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania/podmiotu

kwota dotacji

przedmiotowej

podmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1

921

92109

2480

GOK Gierzwałd

430 000,00

2

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie

90 000,00

Razem

520 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1

801

80101

2540

Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie

181 079,00

2

801

80103

2540

Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie

37 000,00

3

801

80106

2540

Punkt przedszkolny "BajKa"w Dylewie i " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku

66 500,00

4

921

92195

2810

Widowisko historyczne uświęc. Dni Grunwaldu

25 000,00

5

926

92695

2820

Stowarzyszenie "Nazse Pacółtowo" - organizacja imprez kulturalnych (np.. dzień senira, dzień dziecka, dizeń matki) dla mieszkańców miejscowości Pacółtowo.

5 000,00

6

926

92695

2820

Stowarzyszenie RAGSZ - organizacja ferii zimowych dla rodzin z miejscowości Szczepankowo

5 000,00

7

926

92695

2360

Klub Petanqve - organizacja zawodów Mistrzostw Polski i organizacja rozgrywek petanqove III ligi.

5 000,00

Razem

284 579,00

40 000,00

Ogółem

804 579,00

40 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/237/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Dochody
ogółem

Wydatki
ogółem (6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

świadczenia społeczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

710

71035

2020

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

0,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

4210

0,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

4 300,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/237/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Dochody
ogółem

Wydatki
ogółem (6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

754

75412

6630

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Ogółem 20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


Załącznik GOK do Uchwały Nr XLIII/237/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

92109

4040

Dodatkowe wynagr. roczne

8 379,00

0

4260

Zakup energii

10 000,00

70 000,00

4270

Zakup usług remontowych

2 309,00

2 691,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

35 000,00

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

2 000,00

4520

Opłaty na rzecz budż. jst

14 688,00

14 688,00

Razem

20 688,00

20 688,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »