| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/2014 Rady Gminy Markusy

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) i w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Okresla się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy położonej na terenie Gminy Markusy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Markusy obowiązany jest złożyć:

a) w formie papierowej w Urzędzie Gminy Markusy

b) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu następujących warunków:

- formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały, udostępnione są w formacie MICROSOFT OFFICE-DOC oraz ADOBE ACROBAT-PDF na stronie internetowej Urzędu Gminy w Markusach pod adresem www.markusy.pl,

- składanie deklaracji drogą elektroniczną odbywać się będzie poprzez wypełnienie deklaracji i wysłanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Markusach dostępnej pod adresem www.markusy.pl,

- deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami ) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zmianami )

3. Określa się układ informacji i powiązań miedzy nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wymagane przepisem art. 6n ust.1 pkt 2 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Określa się, iż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Markusy w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub w przypadku wystąpienia zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

§ 3. Traci moc Uchwała nr VI/50/2013 Rady Gminy w Markusach z dnia 28.08.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Markusy


Jarosław Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2014
Rady Gminy Markusy
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2014
Rady Gminy Markusy
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »