| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/309/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594, 1318) Rada Miejska w Miłomłynie po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, zwany dalej planem.

§ 2. Zakres i granice planu zostały określone w uchwale nr XXVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 3 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn.

§ 3. Uchwalony plan składa się z:

1. Tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;

2. Rysunku w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn;

3. Z rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

I. Rozdział I Przepisy ogólne - dotyczące całego terenu objętego planem

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) przeznaczenie terenów określone symbolami:

- MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

- U - tereny zabudowy usługowej,

- UT - tereny zabudowy usług turystycznych,

- US - tereny sportu i rekreacji,

- ZP - tereny zieleni urządzonej,

- ZN - tereny zieleni naturalnej,

- KD - tereny dróg publicznych,

- KDW - tereny dróg wewnętrznych,

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie zabudowy i gabaryty budynków, wskaźnik intensywności zabudowy;

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

5) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

8) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10) rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania terenów z istniejącymi drogami publicznymi (ulicami);

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) "budynku adaptowanym" - należy przez to rozumieć budynek istniejący, budynki adaptowane mogą podlegać rozbiórce, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie łącznie ze zmianą funkcji, na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu elementarnego;

2) "linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania" - należy przez to rozumieć linię obowiązującą, która nie może ulec zmianie w wyniku realizacji planu;

3) "linii zabudowy nieprzekraczalnej" - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której nie może przekroczyć żaden element budynku z wyjątkiem okapów i gzymsów do 0,8 m oraz balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp do 1,3 m;

4) "nośniku reklamowym" - należy przez to rozumieć tablice i urządzenia reklamowe jako nośnik informacji wizualnej z elementami konstrukcyjnymi i mocowaniem nie będący szyldem, elementem systemu informacji miejskiej lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

5) "przeznaczeniu podstawowym" - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, w przypadku ustalenia więcej niż jednego przeznaczenia funkcje należy traktować łącznie lub zamiennie;

6) "przeznaczeniu uzupełniającym" - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które je uzupełniają i wzbogacają;

7) "przystani" - należy przyjąć definicję według przepisów o żegludze śródlądowej;

8) "szyldzie" - należy przez to rozumieć oznaczenie zlokalizowane na elewacji budynku lub na ogrodzeniu frontowym gdzie prowadzona jest działalność zawierające nazwę, logo oraz informację o prowadzonej działalności;

9) "terenie elementarnym" - należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odrębnym symbolem;

10) "tymczasowym sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu" - należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie z ustaleniami planu, chyba że ustalenia planu mówią inaczej;

11) "usługach nieuciążliwych" - należy przez to rozumieć działalność niezaliczaną do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, a dodatkowo nie powoduje przekroczenia parametrów wskazanych w przepisach odrębnych;

12) "wskaźnik intensywności zabudowy" - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budynków na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

13) "wysokość zabudowy" - należy przez to rozumieć sposób pomiaru wysokości budynków określony w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 6. 1. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie zastosowanych oznaczeń:

1) granic planu;

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczeń przeznaczenia terenów;

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy;

5) linii wewnętrznego podziału - obrazujące geometryczną zasadę podziału na działki budowlane pod warunkiem zachowania wytycznych zawartych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu;

6) obszarów przestrzeni publicznej;

7) lokalizacji mostu;

8) lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej - obrazująca zasadę lokalizacji;

9) granic strefy występowania potencjalnych uciążliwości związanych z hałasem.

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem.

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów elementarnych ustalonych w § 8 niniejszych ustaleń;

2) wprowadza się zakaz stosowania intensywnej (jaskrawej) kolorystyki elewacji, wprowadza się nakaz zastosowania bieli oraz jasnych, stonowanych barw - dopuszcza się uzupełnienie elementami drewna, cegły, kamienia, szkła, stali, ceramiki;

3) ustala się następujące zasady podziału na działki budowlane:

a) linie wewnętrznego podziału poszczególnych terenów elementarnych zostały pokazane na rysunku planu,

b) szczegółowe zasady i warunki podziału dla poszczególnych terenów elementarnych zostały określone w § 8 niniejszych ustaleń,

c) dopuszcza się podział na działki budowlane pod warunkiem, że wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwią prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na działce, zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) dopuszcza się możliwość wydzielania działek pod komunikację wewnętrzną, urządzenia infrastruktury technicznej oraz na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

a) w granicach planu nie wyznacza się terenów wymagających procedury scalenia i podziału nieruchomości,

b) dla procedur scalania i podziału wszczętych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami należy uwzględnić ustalenia planu dotyczące zasad podziału na działki budowlane;

5) ustala się tymczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu zgodny z aktualnym sposobem użytkowania terenu, chyba, że ustalenia szczegółowe dla danego terenu mówią inaczej;

6) ustala się na całym obszarze planu zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów zaplecza budowy;

7) w granicach planu nie wyznacza się terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

8) w zakresie zasad lokalizacji i rozmieszczania nośników reklamowych i szyldów ustala się:

a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych z zastosowanym oświetleniem pulsacyjnym;

b) możliwość lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni nie większej niż 4 m2,

c) możliwość lokalizacji reklam przestrzennych (trójwymiarowych) o maksymalnej wysokości 3 m oraz maksymalnej wartości pozostałych wymiarów 1 m,

d) możliwość lokalizacji szyldów o powierzchni nie większej niż 1 m2 dla zabudowy mieszkaniowej i 1/6 wysokości elewacji dla zabudowy usługowej;

9) zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:

a) na całym obszarze planu wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,8 m, ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych, chyba że ustalenia szczegółowe dla danego terenu mówią inaczej;

b) ustala się możliwość stosowanie żywopłotów oraz ażurowych ogrodzeń harmonizujących z otoczeniem i architekturą, wykonanych z drewna lub metalu na podmurówce o wysokości nie wyższej niż 0,50 m.

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obszar planu położony jest w całości w Obszarze Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, w stosunku do którego obowiązują przepisy o ochronie przyrody oraz właściwej uchwały;

2) w granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

3) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego lub dla których stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

4) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wynikające z przepisów o ochronie środowiska zostały określone w ustaleniach dla poszczególnych terenów;

5) kategorię geotechniczną oraz rodzaj dokumentacji geologiczno-geotechnicznej należy ustalać zgodnie z przepisami w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach planu nie występują obiekty i obszary znajdujące się w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz Gminnej Ewidencji Zabytków;

2) w granicach planu nie występują stanowiska archeologiczne ujęte w systemie AZP.

4. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) w granicach planu wyznaczono obszar przestrzeni publicznej obejmujący tereny wskazane na rysunku planu;

2) w obszarze przestrzeni publicznej ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych z wyjątkiem szyldów o powierzchni nie większej niż 1 m2.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy i przebudowy w zakresie nienaruszającym ustaleń planu;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) obowiązek zaopatrzenia w wodę z istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej podłączonej do miejskiej sieci wodociągowej,

b) przy projektowaniu sieci należy uwzględniać wymagania dotyczące zaopatrywania w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:

a) obowiązek odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych należy realizować poprzez istniejącą lub projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

b) teren objęty planem znajduje się w granicach aglomeracji Miłomłyn (wyznaczona na podstawie Rozporządzenia nr 3 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miłomłyn Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r. Nr 34, poz. 545), co skutkuje koniecznością realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do nieprzekraczalnego terminu zgodnego z obowiązującym Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

a) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa wodnego oraz prawa ochrony środowiska,

b) wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni szczelnej terenów składowych, utwardzonych dróg i placów oraz z powierzchni szczelnej obiektów magazynowania po oczyszczeniu należy odprowadzić na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

c) wody opadowe i roztopowe z pozostałych terenów należy odprowadzić w granicach własnych działki lub do sieci kanalizacji deszczowej;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej,

b) przebudowę ewentualnych kolizji urządzeń elektroenergetycznych z projektowanymi elementami uzbrojenia lub zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) w zakresie sieci gazowej ustala się: doprowadzenie gazu ziemnego do istniejących i projektowanych terenów zabudowy przewiduje się z projektowanej sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

a) zaopatrzenie w ciepło następować będzie z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła z wyłączeniem systemów wysokoemisyjnych;

b) dopuszcza się budowę zbiorczej sieci ciepłowniczej;

8) w zakresie wyposażenia w sieć telekomunikacyjną ustala się:

a) podłączenie do sieci telekomunikacyjnej należy realizować z istniejącej lub projektowanej sieci,

b) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w zakresie usuwania odpadów stałych ustala się:

a) obowiązek gromadzenia odpadów w granicach własnych działki zgodnie przepisami odrębnymi, a następnie wywóz przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na składowisko odpadów;

b) wprowadza się zakaz unieszkodliwiania odpadów w granicach własnych działki.

6. Rozwiązania komunikacyjne:

a) podstawowy układ komunikacyjny w granicach planu stanowi projektowana droga publiczna oznaczona symbolem KD.01 powiązana z ul. Kolejową (poza granicami planu),

b) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów elementarnych następować będzie bezpośrednio przez zjazdy z dróg publicznych (ulic) lub projektowanych dróg wewnętrznych;

c) dopuszcza się odtworzenie lub utworzenie pasów zieleni przydrożnej poprzez wprowadzenie nasadzeń o charakterze alejowym (np. klon czerwony, grab pospolity, głóg);

d) przy realizacji systemu komunikacyjnego należy uwzględnić przepisy dotyczące dróg pożarowych;

e) budowa i przebudowa dróg powinna uwzględniać możliwość realizowania ścieżek rowerowych.

7. Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji zalicza się:

a) realizację drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.01 i KD.02,

b) realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze publicznej KD.01 i KD.02.

8. W granicach planu przewiduje się następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

a) budowa drogi publicznej KD.01 i KD.02,

b) urządzenie nabrzeża wzdłuż kanału, w tym realizacja ścieżki pieszo-rowerowej, urządzenia infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury,

c) realizacja przystani wraz z zapleczem.

9. Na terenie objętym granicami planu nie przewiduje się inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

II. Rozdział II Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o różnej funkcji lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

Symbol przeznaczenia terenu

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

MW.01

MW.02

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa garażowa, infrastruktura techniczna.

1) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 2000m2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

3) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje nadziemne;

4) maksymalna wysokość zabudowy garażowej - 1 kondygnacja nadziemna;

5) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte dachówką w odcieniu ceglastej czerwieni lub brązu, dopuszcza się realizację dachów o nachyleniu do 10 stopni;

6) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05;

7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,30;

8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25%;

9) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

10) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki lub na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;

11) obsługę komunikacyjną terenów elementarnych należy realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.01.

MU.01

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa i usługowa (usługi nieuciążliwe). Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, zieleń urządzona, komunikacja wewnętrzna, tereny rekreacyjne i sportowe, infrastruktura techniczna.

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;

2) obiekty podlegające ochronie przed hałasem wynikające z przepisów odrębnych, w tym funkcję mieszkaniową, należy realizować poza strefą występowania potencjalnych uciążliwości związanych z hałasem oznaczoną na rysunku planu;

3) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m2;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

5) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej - 3 kondygnacje nadziemne;

6) dachy dwuspadowe lub czterospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte dachówką w odcieniu ceglastej czerwieni lub brązu;

7) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,30;

9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25%;

10) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

11) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki lub na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej usług;

12) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego należy realizować z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.01 lub KDW.02.

MN.01

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, infrastruktura techniczna.

1) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą z możliwością lokalizacji wolnostojącego garażu;

2) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000m2;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

4) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 2 kondygnacje nadziemne;

5) maksymalna wysokość zabudowy garażowej - 1 kondygnacja nadziemna;

6) dachy dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte dachówką w odcieniu ceglastej czerwieni lub brązu;

7) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,20;

9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60%;

10) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

11) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki lub na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkalny;

12) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego należy realizować z ulicy Nadleśnej.

U.01

Tereny zabudowy usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa - usługi nieuciążliwe związane z obsługą przystani. Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, zieleń urządzona, komunikacja wewnętrzna, infrastruktura techniczna.

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;

2) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000m2;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

4) maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne;

5) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte dachówką w odcieniu ceglastej czerwieni lub brązu, dopuszcza się realizację dachów o nachyleniu do 10 stopni;

6) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,10;

7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,50;

8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - nie ustala się;

9) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

10) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki lub na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej usług;

11) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego należy realizować z ul. Nadleśnej.

UT.01

UT.02

Tereny zabudowy usług turystycznych

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług turystycznych, w tym usługi związane z obsługą przystani (usługi nieuciążliwe). Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, komunikacja wewnętrzna, infrastruktura techniczna.

1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000m2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

3) maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne;

4) dachy dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte dachówką w odcieniu ceglastej czerwieni lub brązu, dopuszcza się realizację dachów o nachyleniu do 15 stopni;

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05;

6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,60;

7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

8) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki lub na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej usług;

9) obsługę komunikacyjną terenu elementarnego należy realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.01 lub z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.02.

US.01

Tereny sportu i rekreacji

Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji - przystań. Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, infrastruktura techniczna.

1) przystań należy realizować jako inwestycję celu publicznego;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) obiektów budowlanych związanych z przystanią, w tym basenu wewnętrznego, pomostów, slipów, nabrzeża,

b) obiektów związanych z ochroną przeciwpowodziową,

c) mostu lub kładki w miejscu oznaczonym na rysunku planu;

3) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki - 4000m2;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - nie ustala się;

5) minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - nie ustala się;

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - nie ustala się;

7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

8) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

ZP.01

ZP.02

ZP.03

Tereny zieleni urządzonej

1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, pomostów, kładek;

2) w miejscu oznaczonym na rysunku planu dopuszcza się realizację ścieżki pieszo-rowerowej;

3) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

ZP.04

ZP.05

ZP.06

Tereny zieleni urządzonej

1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury;

2) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

ZN.01

Tereny zieleni naturalnej

1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz nieutwardzonej ścieżki pieszo-rowerowej z nawierzchni naturalnych w miejscu oznaczonym na rysunku planu;

2) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

KD.01

KD.02

Teren dróg publicznych

1) drogę (ulicę) należy wykonać w parametrach technicznych D (dojazdowa);

2) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

KDW.01

KDW.02

KDW.03

Teren dróg wewnętrznych

1) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

III. Rozdział III Przepisy końcowe

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów elementarnych w wysokości 30%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Jaskółowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/309/2014
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zal1 uch309


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/309/2014
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 28 maja 2014 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/309/2014 z dnia 28.05.2014 r. Rady Miejskiej w Miłomłynie

dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013r. poz. 21, poz. 405) termin wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn wyznaczono dnia 06.05.2014r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi.

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013r. poz. 21, poz. 405) rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy w sposób następujący:

Lp

Nazwa zadania

Okres i źródła finansowania

1

realizacja drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.01 i KD.02

zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym

2

realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze publicznej KD.01 i KD.02

zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Jaskółowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »