| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/325/14 Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin targowiska miejskiego w Orzyszu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/128/2000 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego w Orzyszu oraz uchwała Nr VI/72/2003 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 marca 2003 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego w Orzyszu.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/325/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Regulamin targowiska miejskiego w Orzyszu

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego zlokalizowanego w Orzyszu na części działki o nr geod. 257, obręb Orzysz przy ulicy Wyzwolenia, zwanego Targowiskiem Miejskim w Orzyszu.

2. Targowisko zarządzane i administrowane jest przez Administrację Budynków Komunalnych lub inny wyznaczony przez Burmistrza Orzysza podmiot.

3. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.

§ 2. 1. Targowisko miejskie jest czynne w soboty od 6.00 do 14.00.

2. Targowisko w zależności od potrzeb może być czynne w inne dni tygodnia w ustalonych przez Burmistrza Orzysza dniach i godzinach.

3. W niedzielę i święta obowiązuje zakaz handlu, z wyłączeniem tzw. niedziel i świąt handlowych, wyznaczonych przez administratora targowiska, na wniosek uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku.

§ 3. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której będą zamieszczane podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela, zarządcy i administratora targowiska z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokości opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 4. 1. Plan rozmieszczenia stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Orzyszu, uwzględniający sprawne i bezpieczne funkcjonowanie targowiska, ustala administrator.

2. Plan obowiązujący umieszczony jest na tablicy informacyjnej, o której mowa w § 3.

§ 5. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 6. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:

1) napojów alkoholowych,

2) nafty, benzyny, spirytusu, smarów,

3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych,

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,

6) mięsa i wędlin oraz ryb i przetworów rybnych, sprzedawanych bez użycia specjalistycznych środków transportowych służących do obwoźnej sprzedaży tych artykułów, zapewniających odpowiednie warunki sanitarne,

7) grzybów świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;

8) zwierząt, w tym psów i kotów,

9) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 7. Na targowisku zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju,

2) zanieczyszczania terenu targowiska,

3) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników),

4) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

5) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

6) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych,

7) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,

8) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży,

9) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska,

10) jeżdżenia rowerami,

11) parkowania pojazdów i rowerów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

§ 8. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez administratora targowiska,

4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do pojemników na terenie targowiska przystosowanych do tych celów,

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,

6) niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej;

7) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie obsługi targowiska upoważnionej do kontroli przez administratora,

8) ponoszenia opłat za korzystanie z urządzeń targowiska, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz opłat za korzystanie z usług świadczonych przez administratora targowiska;

9) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży,

10) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach,

11) oznaczenia pawilonu (kiosku) handlowego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej sprzedaż oraz adresem zamieszkania lub adresem siedziby, a także numerem telefonu do kontaktu,

12) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów; wielkości sprzedawanych produktów powinny być wyrażone w następujących jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodnych.

§ 9. 1. Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza administrator targowiska.

2. Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko (stanowiska) znajdujące się na terenie targowiska.

§ 10. 1. Prowadzenie działalności handlowej na powierzchni przeznaczonej na wystawianie towarów podlega opłacie targowej.

2. Wysokość opłaty targowej określa Rada Miejska w Orzyszu odrębną uchwałą. Do pobierania opłaty targowej uprawnieni są wyznaczeni inkasenci, którzy są zobowiązani do wydania pokwitowania sprzedawcy za pobraną opłatę targową.

§ 11. Administrator targowiska jest zobowiązany do:

1) utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska, odśnieżania targowiska i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych targowiska,

2) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,

3) zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury targowiska,

4) pobierania przez wyznaczonego inkasenta od osób prowadzących handel na targowisku, dziennej opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu,

5) utrzymania tablicy informacyjnej, o której mowa w § 3,

6) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska,

7) bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem targowiska,

8) ubezpieczenia obiektu targowiska,

9) dbałości o przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu, wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień.

§ 12. Prawo do kontroli wnoszenia opłaty targowej mają:

1) upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Orzyszu,

2) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§ 13. 1. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.

2. Uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane pisemnie przez zainteresowanych do Burmistrza Orzysza.

§ 14. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu:

1) wszystkie spory powstałe między osobami handlującymi rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji administrator targowiska,

2) fakt popełnienia czynu noszącego znamiona wykroczenia administrator targowiska zobowiązany jest zgłosić Policji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »