| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/463/2014 Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w części obrębu geodezyjnego Gietrzwałd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd i po zapoznaniu się z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w części obrębu geodezyjnego Gietrzwałd, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje teren w granicach zgodnych z Uchwałą Nr XXVI/258/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz z oznaczeniami na rysunku planu.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu: ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały; rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkalno - usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MU;

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;

4) teren rolny, oznaczony na rysunku planu symbolem R;

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

6) teren ciągu pieszego oznaczony na rysunku planu symbolem KX;

7) teren wód otwartych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS;

8) tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;

9) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem Ti;

10) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, § 5 uchwały;

11) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, § 6 uchwały;

12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, § 7 uchwały;

13) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, § 8 uchwały;

14) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, § 9 uchwały;

15) szczegółowe zasady podziału i scalania nieruchomości, § 10 uchwały;

16) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, § 11 uchwały;

17) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów, § 12 uchwały;

18) przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady podziału nieruchomości, § 13 uchwały;

19) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, § 14 uchwały;

20) określenie inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, § 15 uchwały.

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako obowiązujący i ściśle określony:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy; w miejscach, gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległości od granicy działki należy przyjąć zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego;

4) granica terenu objętego planem.

2. Oznaczenia przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych, istniejących sieci oraz istniejącego głównego rurociągu melioracyjnego pokazano informacyjnie.

3. Linie wewnętrznego podziału wskazują możliwość podziału i obowiązują w zakresie ilustracji cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w § 13 uchwały.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Gietrzwałd;

2) powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przyjąć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3) wysokości budynku podanej w metrach - należy przyjąć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą teren, na którym można sytuować budynki; nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć następująco: żaden element budynku nie może tej linii przekroczyć;

5) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska oraz inne usługi, które nie generują uciążliwości powodujących pogorszenie warunków zamieszkania lub użytkowania sąsiednich nieruchomości (np. poprzez emisje nieprzyjemnych zapachów, pyłów, dymów, generowanie nadmiernego hałasu oraz innych czynników szkodliwych lub uciążliwych dla ludzi, przekraczających wartości dopuszczalne w środowisku lub wartości normowe w pomieszczeniach mieszkalnych albo innych pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi);

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy należy rozumieć jako sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych na jednej działce budowlanej;

7) reklamie - należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną niosącą wizualny przekaz informacyjno - reklamowy o produkcie, obiekcie lub usłudze;

8) szyldzie - należy przez to rozumieć jednostronny, płaski znak zawierający wyłącznie logo i nazwę firmy, informacje o rodzaju prowadzonej działalności i dane adresowe;

9) znaku informacyjnym - należy przez to rozumieć obiekt komunikacji wizualnej o funkcji informującej lub ostrzegawczej;

10) terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym symbolem;

11) adaptacji budynku lub obiektu budowlanego- należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego budynku lub obiektu budowlanego z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki i odbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku lub obiektu budowlanego pod warunkiem, że nowa funkcja zgodna jest z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu elementarnego a sposób kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodny jest z ustaleniami dla danego terenu elementarnego.

Rozdział 2.

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) W granicach opracowania planu nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagające ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji.

2) Ogrodzenia od strony dróg nie wyższe niż 1,60 m; należy je wykonać z materiałów tradycyjnych takich jak kamień, drewno, cegła, metal itp. Zabrania się stosowania ogrodzeń betonowych i murowanych pełnych oraz prefabrykowanych żelbetowych.

3) Zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały ponadto określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Cały obszar objęty planem położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, w obrębie którego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2) Poziom hałasu w środowisku należy przyjąć następująco:

- dla terenów oznaczonych symbolami MU jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe;

- dla terenów oznaczonych symbolem MN, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- dla terenów oznaczonych symbolem RM, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową; stosownie do przepisów odrębnych. Ustala się następujące zakazy:

a) zakaz stosowania żużla piecowego do utwardzania nawierzchni dróg i placów;

b) zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych systemów grzewczych wpływających znacząco negatywnie na jakość powietrza, stosownie do przepisów odrębnych;

c) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; ustala się następujące nakazy:

a) gromadzenie odpadów stałych w granicach działki własnej z okresowym wywozem, zgodnie z przepisami odrębnymi; nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów na terenie działki własnej;

b) projektowana zabudowa musi być podłączona do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Na całym obszarze objętym planem nie występują obiekty chronione lub wymagające ochrony.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1) Na terenie objętym planem przestrzenie publiczne nie występują.

2) Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania reklam, za wyjątkiem nośników reklamujących finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

3) Zezwala się na zastosowanie znaków informacyjnych i szyldów na następujących zasadach:

a) powierzchnia płaszczyzny ekspozycyjnej - do 1,5 m2 włącznie, przy czym powierzchni dwustronnych nie sumuje się, traktując je jak znaki dwustronne;

b) znaki informacyjne i szyldy wolnostojące: wysokość od poziomu terenu - do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną;

c) znaki i szyldy na obiektach: wysokość od poziomu terenu - do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną, nie wyżej jednak niż poziom okapu lub gzymsu danego obiektu.

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

1) Na obszarze objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów.

2) W granicach planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) Zezwala się na łączenie dwóch lub więcej działek i realizację jednego obiektu na dwóch lub więcej połączonych działkach. W takim przypadku ustalone zasady zagospodarowania terenu należy przyjąć jak dla jednej działki budowlanej.

2) Istniejące działki geodezyjne mogą być scalone i powtórnie podzielone zgodnie z parametrami ustalonymi w § 13 uchwały.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:

a) powiązanie z układem nadrzędnym, z drogą powiatową, wyłącznie poprzez istniejącą drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDW oraz istniejącą drogą gminną przylegającą od strony zachodniej do granicy terenu objętego planem;

b) obsługa komunikacyjna działek wyłącznie z dróg wewnętrznych; ustala się zakaz obsługi komunikacyjnej bezpośrednio z drogi powiatowej;

c) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie działki przeznaczonej pod inwestycję; ilość miejsc postojowych programować wg poniższych wskaźników:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić minimalnie 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, przy czym miejsce na podjeździe i w garażu uznaje się jako miejsce postojowe;

- dla usług należy zapewnić minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej lub 30 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników, w zależności od specyfiki usług.

2. W rozwiązaniach infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:

a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

b) odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

c) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 6 pkt. 3 lit b;

d) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

e) wody deszczowe z dachów zagospodarować w granicach własnej działki bez szkody dla gruntów sąsiednich; wody opadowe z dróg i placów utwardzonych należy odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu przewidzianym przepisami odrębnymi;

f) przyłączanie odbiorców do sieci telekomunikacyjnej będzie następowało zgodnie z przepisami odrębnymi; linie telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne;

g) inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, można lokalizować na całym terenie objętym planem, jeżeli taka inwestycja zgodna jest z przepisami odrębnymi;

h) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł, rozprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi; przyłączanie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi;

i) na terenie obszaru objętego planem zlokalizowana jest linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia SN 15 kV; ustala się pas techniczny szerokości 12,00 m, po 6,00 m w obie strony od osi linii, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu - obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, zgodnie z przepisami odrębnym;

j) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić na terenach przeznaczonych pod sieci i obiekty infrastruktury technicznej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ti, 2Ti i 3Ti oraz w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

k) w przypadku kolizji istniejących sieci z planowanym zainwestowaniem, należy je przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów:

1) Teren objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem, należy użytkować w sposób dotychczasowy.

2) Zakazuje się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów zaplecza budowy.

Rozdział 3.

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 13. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospoda-rowania terenu oraz zasad podziału nieruchomości

Symbol terenu elementarnego

Ustalenia

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN

1. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Zasady podziału nieruchomości:
- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1000 m2
- minimalna szerokość frontu działki budowlanej 20,00 m , ustalenie to nie dotyczy działek znajdujących się na końcu sięgaczy
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na jednej działce budowlanej można sytuować wyłącznie jeden budynek mieszkalny i jeden budynek garażowy lub gospodarczy lub łączący obie funkcje;
b) wysokość budynku mieszkalnego - max. 9,50 m - do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe;
c) wysokość budynku gospodarczego lub garażowego ew. łączącego obie funkcje max. 5,00 m - jedna kondygnacja nadziemna;
d) dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 30° - 45°; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho - dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki;
e) kierunek kalenicy równoległy do drogi obsługującej daną działkę;
f) w elewacjach stosować materiały tradycyjne - cegła, kamień lub okładziny imitujące te materiały, tynki w jasnych pastelowych kolorach, drewno, szkło;
g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1;
h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,30;
i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki budowlanej.

1MU, 2MU

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalno-usługowa
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
W obrębie terenu elementarnego możliwe jest sytuowanie zabudowy Mie-szkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami w parterze.
3. Zasady podziału nieruchomości:
- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1000 m2,
- minimalna szerokość frontu działki - nie ustala się;
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu odnoszące się do zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej:
a) na jednej działce budowlanej można sytuować wyłącznie jeden budynek mieszkalny i jeden budynek gospodarczy lub garażowy lub łączący obie funkcje;
b) wysokość budynku przeznaczenia podstawowego - max. 9,50 m - do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe;
c) wysokość budynku gospodarczego lub garażowego ew. łączącego obie funkcje max. 5,00 m;
d) dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 30° - 45°; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho - dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki;
e) kierunek kalenicy budynku mieszkalnego równoległy do dróg wewnętrznych 9KDW i 12KDW;
f) w elewacjach stosować materiały tradycyjne, cegła, kamień lub okładziny imitujące te materiały, tynki w jasnych pastelowych kolorach, drewno, szkło;
g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1;
h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,3;
i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki.
5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu odnoszące się do zabudowy usługowej oraz jednorodzinnej wolnostojącej z usługami w parterze:
a) połaci 30° - 45 dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe zgodnie z § 4 pkt. 5);
b) zakazuje się sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych;
c) wysokość budynku max. 9,50 m - do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe;
d) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia °; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho - dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki;
e) kierunek kalenicy równoległy do dróg wewnętrznych 9KDW i 12 KDW;
f) w elewacjach stosować materiały tradycyjne, cegła, kamień lub okładziny imitujące te materiały, tynki w jasnych pastelowych kolorach, drewno, szkło;
g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1;
h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,4;
i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20 % powierzchni działki;
j) miejsca postojowe zgodnie z § 11 pkt. 1 lit c) niniejszej uchwały.

1RM

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa istniejąca
W obrębie terenu elementarnego można wydzielić odrębne siedliska z dojazdem na zasadach służebności przy zachowaniu zasad podziału nieruchomości podanych w pkt. 3.
2. Zasady podziału nieruchomości:
- minimalna powierzchnia działki: 3000 m2
- minimalna szerokość frontu działki - nie ustala się
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) adaptuje się istniejącą zabudowę; dopuszczalny zakres zmian zgodnie z § 4 pkt. 11);
b) poniższe zasady obowiązują dla nowej zabudowy oraz zabudowy istniejącej podlegającej zmianom;
c) na jednej działce budowlanej można sytuować jeden budynek mieszkalny i do trzech budynków gospodarczych w tym jeden o funkcji garażowej lub gospodarczo-garażowej;
d) budynki należy lokalizować w części działki wyznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy; część działki położona w strefie 100 m od istniejącego oczka wodnego zagospodarować zielenią; w tej części obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
e) wysokość budynku mieszkalnego - max. 9,50 m - do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe;
f) wysokość budynku gospodarczego lub łączącego funkcje gospodarcze i garażowe - max. 9,00 m, jedna kondygnacja nadziemna;
g) wysokość budynku garażowego - max. 5,00 m, jedna kondygnacja nadziemna;
h) dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 30° - 45°; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho - dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki;
i) w elewacjach stosować materiały tradycyjne, cegła, kamień lub okładziny imitujące te materiały, tynki w jasnych pastelowych kolorach, drewno, szkło;
j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,02;
k) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,3;
l) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40%;
m) należy w maksymalnym stopniu zachować zadrzewienia.

3RM

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa istniejąca.
2. Zasady podziału nieruchomości: teren stanowi jedną działkę budowlaną.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) adaptuje się istniejącą zabudowę; dopuszczalny zakres zmian zgodnie z § 4 pkt. 11);
b) dojazd do terenu elementarnego na zasadach służebności z terenu elementarnego 1RM;
c) poniższe zasady obowiązują dla nowej zabudowy oraz dla zabudowy podlegającej zmianom;
d) na terenie elementarnym można sytuować do dwóch budynków gospodarczych w tym jeden o funkcji gospodarczo-garażowej lub garażowej;
e) wysokość budynku mieszkalnego - max. 9,50 m - do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe;
f) wysokość budynku gospodarczego lub łączącego funkcje gospodarcze i garażowe - max. 9,00 m, jedna kondygnacja nadziemna;
g) wysokość budynku garażowego - max. 5,00 m, jedna kondygnacja nadziemna;
h) dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 30° - 45°; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho - dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki;
i) w elewacjach stosować materiały tradycyjne, cegła, kamień lub okładziny imitujące te materiały, tynki w jasnych pastelowych kolorach, drewno, szkło;
j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,03;
k) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,2;
l) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 %;
m) należy w maksymalnym stopniu zachować istniejące zadrzewienia.

4RM, 5RM, 6RM, 8RM

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa
2. Zasady podziału nieruchomości:
-minimalna powierzchnia działki - 3000 m2
-minimalna szerokość frontu działki - nie ustala się
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na jednej działce budowlanej można sytuować jeden budynek mieszkalny i do trzech budynków gospodarczych w tym jeden budynek garażowy lub gospodarczo-garażowy;
b) wysokość budynku mieszkalnego - max. 9,50 m - do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe;
c) wysokość budynku gospodarczego lub łączącego funkcje gospodarcze i garażowe - max. 9,00 m, jedna kondygnacja nadziemna;
d) wysokość budynku garażowego - max. 5,00 m, jedna kondygnacja nadziemna;
e) dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 30° - 45°; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho - dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki;
f) w elewacjach stosować materiały tradycyjne, cegła, kamień lub okładziny imitujące te materiały, tynki w jasnych pastelowych kolorach, drewno;
g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,03;
h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,3;
i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40 %.

2RM, 7RM

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa
2. Zasady podziału nieruchomości:
-minimalna powierzchnia działki - 3000 m2
-minimalna szerokość frontu działki - nie ustala się
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na jednej działce budowlanej można sytuować jeden budynek mieszkalny i do trzech budynków gospodarczych w tym jeden budynek garażowy lub gospodarczo-garażowy;
b) wysokość budynku mieszkalnego - max. 9,50 m - do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe;
c) wysokość budynku gospodarczego lub łączącego funkcje gospodarcze i garażowe - max. 9,00 m, jedna kondygnacja nadziemna;
d) wysokość budynku garażowego - max. 5,00 m, jedna kondygnacja nadziemna;
e) dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 30° - 45°; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho - dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki;
f) w elewacjach stosować materiały tradycyjne, cegła, kamień lub okładziny imitujące te materiały, tynki w jasnych pastelowych kolorach, drewno;
g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,03;
h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,3;
i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40%;
j) należy w maksymalnym stopniu zachować istniejące zadrzewienia.

1R

1. Przeznaczenie podstawowe: teren rolny z istniejącym rowem melioracyjnym.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
a) teren elementarny pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu;
b) należy bezwzględnie zachować drożność rowu melioracyjnego i chronić przed spływem zanieczyszczeń.

2R

1. Przeznaczenie podstawowe: teren rolny .
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej. dopuszczenie to nie dotyczy gruntów klasy III.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
a) teren elementarny pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu jako tereny rolne;
b) należy bezwzględnie zachować drożność systemu melioracyjnego;
c) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od terenu 1WS, zgodnie z przepisami odrębnymi.

1WS

1. Przeznaczenie: teren istniejących wód otwartych - oczko wodne.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
d) należy zachować zbiornik wodny wraz z linią brzegową w stanie naturalnym;
e) chronić przed spływem zanieczyszczeń.

1ZN

1. Przeznaczenie: tereny istniejącej zieleni wysokiej.
2. Zasady zagospodarowania:
a) należy zachować istniejącą zieleń z możliwością dosadzeń gatunków parkowych;
b) dopuszczalna wycinka drzew i krzewów ze względów sanitarnych.

1Ti, 2Ti, 3Ti

1. Przeznaczenie podstawowe: sieci i obiekty infrastruktury technicznej
2. Zasady zagospodarowania terenu:
a) adaptuje się istniejącą sieć telekomunikacji z dopuszczeniem jej przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) należy zapewnić nieograniczony dostęp dla służb eksploatacyjnych;
c) teren zagospodarować zielenią niską, płytko korzeniącą się.

1KDW

1. Przeznaczenie: droga wewnętrzna poprowadzona śladem istniejącej drogi gminnej.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających 12 m.

2KDW

1. Przeznaczenie: droga wewnętrzna - istniejąca droga gminna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Parametry: teren drogi gminnej zgodny z istniejącym podziałem o szerokości ca 5,50 m.

3KDW, 6KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo - zwrotnym.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających: min. 8,00 m.

4KDW, 5KDW, 7KDW, 9KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających - min. 8,00 m.

8KDW, 10KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10,00 m.

11KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10,00 m, szerokość placu manewrowo - zwrotnego min. 15,00 m.

12KDW
1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających - min. 8,00 m, szerokość placu manewrowo - zwrotnego min. 20,00 m.

13KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo - zwrotnym.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m.

14KDW

1. Przeznaczenie: droga wewnętrzna - istniejąca droga gminna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Parametry: teren drogi gminnej zgodny z istniejącym podziałem o szerokości ca 8,00 m.

15KX

1. Przeznaczenie : ciąg pieszy.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających min. 5 m.

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 14. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona w następujących wysokościach:

Oznaczenie przeznaczenia terenu

Stawka procentowa

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 1MU, 2MU, 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM

25 %

1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KX, 1Ti, 2Ti, 3Ti, 1R, 2R 1WS, 1ZN

10 %

§ 15. W granicach planu inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy nie przewiduje się.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Grzeszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/463/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.jpg

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIETRZWAŁD W CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO GIETRZWAŁD


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/463/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu w/w planu nie wniesiono żadnych uwag. W związku z tym rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.), nie ma zastosowania.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/463/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.) stwierdza się, że na terenie objętym planem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy nie przewiduje się.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »