| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/345/14 Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/323/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. , poz. .594, poz 645, poz. 1318 ) oraz art. 80 ust. 4, art. 90 ust.1 i ust. 4, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz.1618 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, i Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206; z 2012r. poz.941, poz.979; z 2013r. poz. 87, poz.827, poz. 1191, poz.1265, poz.1317, poz.1650; z 2014r. poz.7, poz.290, poz. 538, poz. 598, poz.642, poz.811) w związku z art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013r. poz. 827, z 2014r. poz. 7 ) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/323/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2014r., poz. 1717) wprowadza się zmiany:

1)W § 6. dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

1. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Miasta Działdowo informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.";

2)§ 7 otrzymuje brzmienie:

1 Osoba prowadząca placówki, o których mowa w § 1 jest obowiązana przekazywać do Urzędu Miasta Działdowo pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 10 stycznia roku następnego,

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

4. Roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w §7 ust.1 podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący - do 31 stycznia następnego roku.".

§ 2. Wprowadzony w § 1 załącznik Nr 2 i Nr 3 stanowi odpowiednio załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Odachowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/345/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/323/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 kwietnia 2014r.

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego
-osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Termin złożenia do 10 dnia
każdego miesiąca

Burmistrz Miasta Działdowo

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków
według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………… 20…. roku

 1. Nazwa i adres przedszkola, szkoły lub placówki …………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………….……………………,
 2. Aktualna liczba uczniów/wychowanków:

a) w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego:

......................................................................................................…………………….

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:

………………………………………………………………………………………………………………….

b) w szkołach, z tym że szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ubiegłym miesiącu:

……………………………………………………………………………………………………....................

c) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju):

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Liczba uczniów (przedszkolaków) niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego spoza terenu miasta …………………….. …………………………………………………………………..

Lp

Liczba uczniów, niebędących mieszkańcami gminy dotującej

Nazwa i adres gminy

………………………………..

…………………………..

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/345/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/323/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 kwietnia 2014r.

……………………………..........................

(pieczątka osoby prawnej lub imię
i nazwisko osoby fizycznej - prowadzących dotowany podmiot

Burmistrz Miasta Działdowo

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy-Miasta Działdowo

 1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola lub placówki …………………………
  …………………………………………………………………………………….…………………..,
 2. Rozliczenie za ................ rok

 1. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana: ………….. zł; wykorzystana: ………….. zł.

 1. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy przedszkolnej lub placówki w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego, z tym że szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (należy podać za każdy miesiąc osobno):

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym

Liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 1. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów klas "zerowych" w szkołach podstawowych spoza terenu miasta …………………… .

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym liczba i nazwa
gminy, z terenu której
pochodzą dzieci

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 1. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

Wynagrodzenia nauczycieli

  Wynagrodzenia pozostałych pracowników

   Pochodne od wynagrodzeń

    Zakup materiałów i wyposażenia

     Opłaty za media

      Zakup pomocy dydaktycznych

       Zakup usług

        Wynajem pomieszczeń

         Pozostałe wydatki bieżące - wymienić, jakie:

         10.

         Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

         RAZEM:

         ………………………………..

         …………………………..

         Imię i nazwisko osoby
         sporządzającej sprawozdania

         (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby reprezentującej osobę prawną- organu prowadzącego)

         POLECANE

         reklama

         Ostatnio na forum

         RODO 2018

         Eksperci portalu infor.pl

         GLC

         Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

         Zostań ekspertem portalu Infor.pl »