| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/335/2014 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r Poz. 594, Poz. 645, Poz. 1318, z 2014 r. Poz. 379) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 885, Poz. 938, Poz. 1646, z 2014r. Poz. 379, Poz. 911) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2014 rok o kwotę 368 296,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 368 296,37 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014r. po dokonanych zmianach wynosi 2 130 952,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

§ 4. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 237 174,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy - załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/283/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2014 rok.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 635 728,77 zł, rozchody wynoszą 1 474 336,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 578 728,77 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 417 336,88 zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 161 391,89 zł.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 29 318 270,03 zł

- po stronie wydatków - 30 479 661,92 zł.

§ 9. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 161 391,89 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 161 391,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków oraz rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu


Beata Subocz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/335/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/335/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/335/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/335/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/335/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/335/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/335/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIII/335/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »