| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/467/2014 Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne, prowadzone przez Gminę Gietrzwałd realizują bezpłatnie podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną w odrębnych przepisach w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 pobiera się opłatę w wysokości 1 za jedną godzinę zajęć.

2. W ramach opłaty, o której mowa w ust. 1 realizowane są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, m.in.:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne dzieci,

2) zajęcia wspomagające rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny,

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające ogólny rozwój fizyczny dziecka,

4) zajęcia wspomagające i korygujące rozwój mowy,

5) opieka w czasie odpoczynku dzieci oraz podczas samodzielnych zabaw na wolnym powietrzu.

3. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 4. Tracą moc: uchwała Nr XLVII/518/10 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd oraz uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Nowogrodzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »