| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/340/2014 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2015

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072), art.18a, art.19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.849), pkt 4 lit. e Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (MP z 2014r. poz.718) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 60,00 zł rocznie od każdego psa.

§ 2. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli dana osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, lub posiadała psa do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. Podatnicy wpłacają opłatę od posiadania psów za dany rok podatkowy bez wezwania w terminie:

1) do dnia 15 maja,

2) w ciągu dwóch tygodni od dnia nabycia psa, dla osób, które stały się posiadaczami psów po dniu 15 maja.

§ 4. Osoby fizyczne posiadające psy są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację odnośnie nabycia, zbycia, utraty psa w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów na terenie Sołectw w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty od posiadania psów na terenie Sołectw wyznacza się Sołtysów.

§ 6. 1. Za pobór opłaty od posiadania psów przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.

2. Całość pobranej opłaty inkasenci wpłacają w kasie lub na rachunek budżetu Gminy wraz z odpowiednim rozliczeniem w terminie do dnia 31 maja, a następnie do końca każdego miesiąca.

3. Wzór rozliczenia inkasenta z pobranej opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wynagrodzenie za pobór opłaty od posiadania psów płatne jest w terminie 14 dni od daty otrzymania wpłaty i rozliczenia od inkasenta.

§ 7. Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Reszlu lub na rachunek bankowy budżetu Gminy w Banku Spółdzielczym w Reszlu Nr rachunku: 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001 z dopiskiem "opłata od posiadania psów".

§ 8. Tracą moc Uchwały:

- Nr XLII/264/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2014;

- Nr XLIII/280/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/264/2013 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2014.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu


Beata Subocz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/340/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/340/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »