| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie

Działając na podstawie uchwały Nr LV/345/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie oraz uchwały Nr LV/299/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie zostaje zawarte porozumienie pomiędzy:

Gminą Ostróda, reprezentowaną przez:

Bogusława Fijasa - Wójta Gminy Ostróda

z kontrasygnatą Teresy Ołowskiej - Skarbnika Gminy,

zwaną dalej "Przyjmującym"

a

Gminą Miejską Ostróda, reprezentowaną przez:

Czesława Najmowicza - Burmistrza Miasta Ostróda

z kontrasygnatą Marty Bożęckiej - Skarbnika Miasta Ostróda,

zwaną dalej "Powierzającym".

o następującej treści:

§ 1. 1. Powierzający przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na dowozie dziewięciorga dzieci niepełnosprawnych, zwanych dalej uczniami, z terenu gminy miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie w roku szkolnym 2014/2015.

2. Przyjmujący oświadcza, że dowóz, o którym mowa w ust.1 będzie realizowany przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Dowóz jest realizowany w dniach nauki.

4. W czasie dowozu opiekę nad uczniami będzie sprawowała opiekunka.

5. W przypadku awarii autobusu wykonawca określony w ust. 2 jest zobowiązany do zapewnienia autobusu zastępczego.

§ 2. Przyjmujący w ramach dowozu zobowiązuje się do:

a) ustalenia trasy dowozu oraz przystanków, na podstawie imiennej listy uczniów dowożonych,

b) zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie całego przejazdu poprzez zatrudnienie opiekunki,

c) zapewnienia odpowiednich godzin dowozu, uwzględniając godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

§ 3. 1. Przyjmujący oświadcza, że koszty opieki i dowozu wszystkich uczniów wynoszą: 8.700 zł miesięcznie,

2. Powierzający oświadcza, że na realizację zadania publicznego przekaże Przyjmującemu miesięczną dotację w wysokości 50% kosztów, o których mowa w ust. 1, tj. w miesięcznej wysokości 4.350 zł.

3. Przekazanie dotacji określonej w ust. 2 następować będzie przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Nr 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010 w terminie do dnia 20 każdego miesiąca. Dotacja za miesiąc wrzesień 2014 r. zostanie przekazana do dnia 10 października 2014 r.

4. Dotacja za okres wrzesień - grudzień 2014 r. podlega wykorzystaniu nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

5. Przekazanie dotacji w 2015 r. nastąpi w wysokości, terminach i w sposób wskazany w ust. 2 i ust. 3.

6. Przekazane środki finansowe, o których mowa w ust. 5 zostaną wykorzystane nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

7. Dotacja w części niewykorzystanej w terminach, o których mowa w ust. 4 i ust. 6 podlega zwrotowi na rachunek bankowy Przekazującego odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku oraz w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

8. Przyjmujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania i rozliczenia finansowego dotacji w terminie 20 dni od zakończenia realizacji zadania.

§ 4. 1. Dotacja nie może zostać wykorzystana na inne cele niż określone w umowie.

2. Do dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości, wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem lub niewykorzystanej w terminie określonym w umowie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).

3. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonania zadania przy udziale Przyjmującego.

§ 5. 1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie od 01 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 6. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta Ostróda


Czesław Najmowicz

Wójt Gminy Ostróda


Bogusław Fijas

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »