| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.188.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 20 października 2014r.

stwierdzające nieważność w części uchwały nr LVI/345/2014 Rady Gminy Jonkowo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jonkowo z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr LV/345/2014 Rady Gminy Jonkowo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jonkowo z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w części dotyczącej:

- § 29 w zakresie wyrazów "słupy energetyczne wysokiego napięcia, stacje transformatorowe",

- § 30 w zakresie wyrazów "główna przepompownia ścieków, zieleń izolacyjna".

Uzasadnienie

Uchwałą, o której mowa na wstępie Rada Gminy Jonkowo powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 64, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jonkowo z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zwany dalej planem.

Zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała, we wskazanym w sentencji zakresie, rażąco narusza prawo.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 3 ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Prowadzenie polityki przestrzennej polega m.in. na tym, że w planie określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy. Wymogi dotyczące standardów przy zapisywaniu ustaleń tekstu planu miejscowego, ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów określa § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1587). Zgodnie z powołanymi przepisami ustalenia planu dotyczące m.in. infrastruktury technicznej powinny polegać na określeniu terenów pod energetykę i kanalizację bez precyzowania, jakiego rodzaju inwestycje mają być lokalizowane na poszczególnych terenach. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 6 lipca
2007 r. sygn. II OSK 604/07 oraz z dnia 7 maja 2008 r. sygn.. II OSK 84/08 wskazał, iż szczegółowe przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ze wskazaniem sposobu wykorzystania potencjalnych obiektów budowlanych przekracza tzw. władztwo planistyczne gminy, albowiem przeznacza teren pod konkretny cel. Takie zapisy wkraczają w kompetencje innych organów administracji publicznej lub innych podmiotów gospodarczych (np. budowlanych, środowiskowych, projektowych). Postanowienia § 29 i § 30 uchwały ustalające rodzaj inwestycji na danym terenie (słupy energetyczne wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, główną przepompownię ścieków, zieleń izolacyjną) stanowią przekroczenie władztwa planistycznego.

Wyżej wskazane działanie organu, jako, że istotnie narusza art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1587) wypełnia dyspozycję art. 28 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Z tego względu organ nadzoru orzekł jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski


Grażyna Kluge

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »