| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/394/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 17 września 2014r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) oraz art. 44 ust. 1 i 2 oraz art 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się jako pomniki przyrody następujące obiekty:

Lp.

Nr ewidencyjny

Obiekt

Obwód (cm)

Wysokość (m)

Lokalizacja

1.

935

Głazy narzutowe - 6 szt.

250-805

0,34-1,12

Nadleśnictwo Olecko, Leśnictwo Nasuty, m. Tatary, oddz. 64 W zbocze Tatarskiej Góry

2.

983

Głaz narzutowy

1420

1,5

Nadleśnictwo Olecko, Leśnictwo Nasuty, oddz. 91 m.

3.

982

Cis pospolity
Taxus baccata

21

3,9

Nadleśnictwo Olecko, Leśnictwo Nasuty, oddz. 110 b, pod szczytem Szeskiej Góry

§ 2. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody określonych w § 1 jest zachowanie ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 3. 1. W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej,

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

6) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

7) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 4. Ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew, mających na celu utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej drzew i przedłużenie ich żywotności.

§ 5. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Gołdapi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 7. Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 października 1999 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody oraz o skreślenie obiektów z listy pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Z 1999 r. Nr 71, poz. 1204), rozporządzeniem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w uznania obiektów za pomniki przyrody oraz o skreślenie obiektów z listy pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Z 2001 r. Nr 152, poz. 2513), uznane za obowiązujące na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »