reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/406/14 Rady Miejskiej w Tolkmicku

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Nowinka

Na podstawie art. 20 ust.1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz.379 poz. 768) w związku z art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz w wykonaniu uchwały nr XLIII/331/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Nowinka, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Nowinka, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tolkmicko".

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Nowinka sporządzony został w celu ochrony wybitnych walorów krajobrazowych obszaru miasta i gminy Tolkmicko, tj. widoków na Zalew Wiślany, panoramę miasta Tolkmicko, panoramę wschodnią wsi Nowinka, widoków na wnętrza krajobrazowe położone w otoczeniu zabudowy wsi Nowinka oraz tworzących ciąg widokowy z drogi Tolkmicko- Pogrodzie, poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy.

3. Granice terenu objętego planem określa załącznik do uchwały Nr XLIII/331/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Nowinka. Plan obejmuje tereny rolnicze w jednostce przestrzennej M- Nowinka oraz fragment jednostki przestrzennej B- tereny rolnicze wokół Tolkmicka, o łącznej powierzchni ok. 311ha, w sześciu fragmentach:

1) fragment obszaru przylegający do wschodniej granicy administracyjnej miasta Tolkmicko i położony na północ od drogi wojewódzkiej relacji Tolkmicko- Pogrodzie- teren oznaczony w planie jako B.R.01 o pow. 65,8530 ha;

2) fragment obszaru położony na zachód od zabudowań wsi Nowinka- tereny oznaczone w planie jako B.R.02 o pow. 16,4412 ha wraz z terenami lasów ZL o pow. 0,0310 ha i 0,2938 ha oraz teren M.R.03 o pow. 43,2879 ha i tereny lasów - ZL o pow. 0,0619 ha, 0,1751ha, 0,2694 ha;

3) cztery fragmenty obszaru położone na wschód i południe od zabudowań wsi Nowinka- tereny oznaczone w planie jako M.R.04 o pow. 117,2237 ha, M.R.05 o pow. 38,1149 ha oraz tereny lasów ZL o pow.3,0962 ha, M.R.06 o pow. 10,8719 ha, M.R.07 o pow. 15,1886 ha oraz tereny lasów ZL o pow. 0,2184 ha.

4. Integralną częścią uchwały jest:

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu miejscowego w skali 1:5000;

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Rysunek planu miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera następujące oznaczenia:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) granica administracyjna miasta Tolkmicko;

3) granica obrębu geodezyjnego;

4) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

5) oznaczenie terenów:

a) nazwa jednostki przestrzennej, określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tolkmicko,

b) przeznaczenie terenu;

c) kolejny numer terenu;

6) przeznaczenie terenu:

a) R - tereny rolnicze,

b) ZL - tereny lasów;

7) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) punkt widokowy z zakresem i kierunkiem widoku,

b) ciąg widokowy z kierunkiem widoku;

8) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) granica obszaru NATURA 2000 PLH280029 Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej,

b) obszar płata ekologicznego,

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: strefa ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;

10) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nieprzekraczalna linia zabudowy;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: linia elektroenergetyczna WN 110kV wraz ze strefą ograniczeń dla lokalizacji zagospodarowania w jej sąsiedztwie.

§ 3. 1. Dla terenów oznaczonych w planie jako B.R.01, B.R.02, M.R.03, M.R.04, M.R.05, M.R.06, M.R.07 ustala się sposób przeznaczenia terenu - tereny rolnicze:

1) dopuszcza się lokalizację zagospodarowania niezbędnego dla rozwoju funkcji agroturystycznych w istniejących gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych, t.j. obiektów, o których mowa w §8, pkt.2;

2) zakazuje się zalesiania użytków rolnych.

2. Dla terenów oznaczonych jako ZL ustala się przeznaczenie - tereny lasów.

§ 4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym walorów kompozycji krajobrazu:

1) obowiązuje zachowanie i ochrona walorów ekspozycji krajobrazu, którymi są widoki:

a) z oznaczonych na rysunku planu ciągów widokowych przebiegających wzdłuż drogi od Nowinki do drogi relacji Tolkmicko- Pogrodzie, wzdłuż drogi od Chojnowa do drogi relacji Tolkmicko-Pogrodzie, wzdłuż drogi relacji Tolkmicko- Pogrodzie, wzdłuż południowej granicy terenu B.R.01,

b) z oznaczonych na rysunku planu punktów widokowych położonych w terenach oznaczonych jako B.R.01, M.R.04, M.R.06,

- na wnętrza krajobrazowe wokół miasta Tolkmicko, wokół wsi Nowinka oraz wsi Chojnowo oraz na wschodnią panoramę zabudowy wsi Nowinka i wschodnią panoramę miasta Tolkmicka,

c) ze znajdującego się poza granicami planu punktu widokowego z zakrętu drogi relacji Chojnowo- Tolkmicko na wnętrze krajobrazowe położone na wschód od miasta Tolkmicko oraz na Zalew Wiślany;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam; jako reklamę rozumie się nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi, zamocowaniami, przy czym tablice informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 oraz tablice informacyjne podmiotów publicznych nie są reklamami;

3) obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz dostosowanie kolorystyki obiektów budowlanych do otoczenia;

4) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń prefabrykowanych, betonowych i pełnych.

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) cały teren objęty planem znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, gdzie obowiązują zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych;

2) w obszarze Natura 2000 - Obszar Spełniający Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym PLH280029 Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej znajduje się fragment terenu B.R.02, podlegający ochronie na podstawie przepisów odrębnych;

3) na terenie objętym planem ochronie podlegają płaty ekologiczne, stanowiące obszary wyróżniające się pod względem bioróżnorodności przyrodniczej, oznaczone na rysunku planu:

a) B1- znajdujący się w terenie oznaczonym jako M.R.04,

b) B2- znajdujący się w terenie elementarnym M.R.05,

- w granicach tych płatów ekologicznych obowiązuje zachowanie zróżnicowania gatunkowego, równowagi ekologicznej i odnawialności zasobów środowiska przyrodniczego.

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie objętym planem nie występują zabytki ani dobra kultury współczesnej.

2) w granicach terenu M.R.03 wyznacza się strefę ochrony archeologiczno- konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, oznaczoną na rysunku planu jako A8 (nr AZP 13-52);

3) w strefie ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi sondażowymi badaniami archeologicznymi; szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku określa właściwy wojewódzki konserwator zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Na terenie objętym planem nie ustala się obszarów przestrzeni publicznych, o których mowa w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 8. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) na całym terenie obowiązuje zakaz zabudowy. Jako zabudowę rozumie się ogół budynków na działce;

2) na całym terenie, z wyłączeniem obszaru Natura 2000 oraz obszarów stanowiących płaty ekologiczne oznaczone jako B1, B2, dopuszcza się lokalizację budowli oraz obiektów małej architektury- w rozumieniu prawa budowlanego, dla których ustala się gabaryty:

a) dla obiektów stanowiących elementy infrastruktury technicznej służącej zaopatrzeniu w energię elektryczną: wysokość do 35 m,

b) dla pozostałych obiektów: wysokość do 3 m,

3) dla budowli oraz obiektów małej architektury- w rozumieniu prawa budowlanego, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odległości minimum 20 m od linii rozgraniczających dróg: wojewódzkiej nr 503 oraz powiatowej relacji Nowinka - Chojnowo, biegnących poza obszarem objętym planem,

b) w odległości minimum 15 m od linii rozgraniczających drogi gminnej relacji Nowinka - Pogrodzie oraz od drogi gminnej prowadzącej w kierunku miasta Tolkmicko, biegnących poza obszarem objętym planem,

- ustalenie linii zabudowy nie dotyczy lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyposażenie dróg;

5) ustalenie pozostałych parametrów zagospodarowania terenu i parametrów zabudowy oraz intensywności zabudowy nie dotyczy przedmiotu planu, na całym terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy i nie wyznacza się nowych działek budowlanych;

6) zasady podziału na działki: plan obejmuje tereny rolnicze, na których w zakresie podziału nieruchomości obowiązują przepisy odrębne. Przepisy te nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz terenów układu komunikacyjnego, które dopuszcza się na całym obszarze objętym planem, w zależności od potrzeb.

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

§ 10. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) w związku z rolniczym przeznaczeniem terenu nie ustala się minimalnej liczby miejsc do parkowania. W przypadku lokalizacji zagospodarowania na potrzeby funkcji agroturystycznych obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2) dostęp do terenu z elementów układu komunikacyjnego: jak w stanie istniejącym.

§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) występująca w granicach terenu objętego planem infrastruktura techniczna tj. sieci i urządzenia sieciowe z uwzględnieniem urządzeń drenarskich i melioracyjnych, wymaga zachowania; w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami należy je odpowiednio przebudować;

3) dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych obowiązuje:

a) zakaz realizacji nowych linii elektroenergetycznych jako napowietrzne,

b) dopuszcza się przebudowę, montaż, remont lub rozbiórkę istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych;

4) zastosowanie retencji i infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu jako podstawowego rozwiązania dla terenu objętego planem;

5) na całym terenie dopuszcza się realizację przedsięwzięć dotyczących sieci telekomunikacyjnej w zakresie niezbędnym do zapewnienia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego.

2. Przez teren objęty planem przebiega istniejąca linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Dla linii wysokiego napięcia 110kV, oznaczonej na rysunku planu, wyznaczono strefę ograniczeń o szerokości 40m (tj. po 20m na każdą stronę od osi linii). W wyznaczonej strefie w sąsiedztwie linii energetycznych obowiązują ograniczenia dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi do czasu jej przebudowy (skablowania lub likwidacji), a wysokość zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej.

3. Na obszarze objętym planem planowany jest gazociąg DN100. Przebieg gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną będzie ustalony na etapie jego projektowania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 12. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego terenu. Jako zagospodarowanie tymczasowe należy rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu, a także sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu ustalone w planie miejscowym.

§ 13. Ustalenie stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zastosowania, ponieważ ustalenia planu nie zmieniają dotychczasowego przeznaczenia i wykorzystania terenu.

§ 14. W planie nie przeznacza się gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Oleszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/406/14
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/406/14
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.doc


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/406/14
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama