reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/407/14 Rady Miejskiej w Tolkmicku

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chojnowo

Na podstawie art. 20 ust.1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz.379 poz. 768) w związku z art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLIII/330/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chojnowo, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chojnowo, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tolkmicko".

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został sporządzony w celu ochrony wybitnych walorów krajobrazowych obszaru miasta i gminy Tolkmicko, tj. widoków na wnętrza krajobrazowe położone w otoczeniu zabudowy wsi Chojnowo i tworzących ciąg widokowy z drogi Chojnowo - Nowinka, poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji zabudowy.

3. Granice terenu objętego planem określa załącznik do uchwały Nr XLIII/330/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chojnowo. Jest to obszar rolniczy jednostki przestrzennej L- Chojnowo, określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tolkmicko. Plan obejmuje trzy fragmenty obrębu geodezyjnego Chojnowo o łącznej powierzchni ok. 366 ha:

1) fragment obszaru przylegający do południowo-wschodniej części wsi obejmujący tereny oznaczone w planie jako L.R.01 o pow. 63,99 ha oraz ZL o pow. 0,26 ha;

2) fragment obszaru położony na południowy zachód od zabudowań wsi i obejmujący tereny oznaczone w planie jako L.R.02 o pow. 15,97 ha, L.R.03 o pow. 62,38 ha, ZL o pow. 0,33 ha;

3) fragment obszaru położony na północny zachód od zabudowań wsi i obejmujący tereny oznaczone w planie jako L.R.04 o pow. 75,416 ha, ZL o pow.0,06 ha i 0,41 ha, L.R.05 o pow. 78,88 ha, ZL o pow. 0,41 ha, ZL o pow. 0,01 ha, L.R.06 o pow. 44,82 ha, L.R.07 o pow. 18,79 ha, L.01.KD.D o pow. 0,45 ha, L.02.KD.D o pow. 0,56 ha, L.03.KD.W o pow. 0,92 ha, T.08.KD.D o pow. 1,33 ha.

4. Integralną częścią uchwały jest:

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu miejscowego w skali 1:5000;

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Rysunek planu miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera następujące oznaczenia :

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) granica obrębu geodezyjnego;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

4) oznaczenie terenów:

a) L- nazwa jednostki przestrzennej Chojnowo,

b) przeznaczenie terenu,

c) kolejny numer terenu;

5) przeznaczenie terenów:

a) R - tereny rolnicze,

b) ZL - tereny lasów,

c) KD.D- droga publiczna klasy dojazdowa,

d) KD.W- droga wewnętrzna;

6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ciąg widokowy z kierunkiem widoku;

7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) obszar i oznaczenie płata ekologicznego,

b) obszar położony do 100 m od granicy płata ekologicznego - zakaz lokalizowania obiektów budowlanych;

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego;

9) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nieprzekraczalna linia zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) przebieg trasy rowerowej: transgraniczny szlak rowerowy R 64, trasa rowerowa w Polsce Wschodniej;

b) linia elektroenergetyczna WN 110 kV wraz ze strefą ograniczeń dla lokalizacji zagospodarowania w jej sąsiedztwie.

§ 3. 1. Dla terenów oznaczonych w planie jako L.R.01, L.R.02, L.R.03, L.R.04, L.R.05, L.R.06, L.R.07 ustala się sposób przeznaczenia terenu - tereny rolnicze:

1) dopuszcza się lokalizację zagospodarowania niezbędnego dla rozwoju funkcji agroturystycznych w istniejących gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych, t.j. obiektów, o których mowa w §8, pkt.2;

2) obowiązuje zakaz zalesiania użytków rolnych.

2. Dla terenów oznaczonych jako ZL ustala się przeznaczenie - tereny lasów.

3. Tereny oznaczone jako T.08.KD.D, L.01.KD.D, L.02.KD.D zajmują istniejące drogi publiczne.;

4. Dla terenu oznaczonego jako L.03.KD.W ustala się sposób przeznaczenia terenu - droga wewnętrzna.

§ 4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym walorów kompozycji krajobrazu:

1) obowiązuje zachowanie i ochrona walorów ekspozycji krajobrazu oznaczonych na rysunku planu, którymi są ciągi widokowe z drogi relacji Tolkmicko- Chojnowo- Pogrodzie oraz z drogi relacji Nowy Wiek- Chojnowo:

a) na północno-zachodnią i południowo- wschodnią panoramę zabudowy wsi Chojnowo,

b) na wnętrza krajobrazowe wokół wsi Chojnowo, których fragmenty stanowią tereny oznaczone w planie jako L.R.01,L.R.02, L.R.03, L.R.04, L.R.05, L.R.07, L.01.KD.D, L.03.KD.W;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam; jako reklamę rozumie się nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi, zamocowaniami, przy czym tablice informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 oraz tablice informacyjne podmiotów publicznych nie są reklamami;

3) obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz dostosowanie kolorystyki obiektów budowlanych do otoczenia;

4) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń prefabrykowanych, pełnych, betonowych.

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) cały teren objęty planem znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, gdzie obowiązują zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych;

2) na terenie objętym planem ochronie podlegają płaty ekologiczne, stanowiące obszary wyróżniające się pod względem bioróżnorodności przyrodniczej, oznaczone na rysunku planu:

a) B1,B2, B3, B4- znajdujące się w terenie elementarnym oznaczonym jako L.R.04,

b) B5- znajdujący się w terenie elementarnym oznaczonym jako L.R.05,

c) B6- znajdujący się w terenie elementarnym oznaczonym jako L.R.06.

- w granicach tych płatów ekologicznych obowiązuje zachowanie zróżnicowania gatunkowego, równowagi ekologicznej i odnawialności zasobów środowiska przyrodniczego;

3) do 100 m od granic płatów ekologicznych oznaczonych w planie jako B1, B2, B3, B4, B5, B6 wyznacza się obszar, na którym obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych:

a) z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej,

b) zakaz nie dotyczy terenów istniejących dróg oznaczonych w planie jako L.02.KD.D, L.03.KD.W T.08.KD.D.

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie objętym planem nie występują zabytki ani dobra kultury współczesnej;

2) wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu:

a) A 11 w granicach terenu L.R.02,

b) A 1 w granicach terenów L.05.R i T.08.KD.D (nr AZP 12-53),

c) A 12 w granicach terenu oznaczonego jako L.R.01 (nr AZP 13-53);

3) w strefie ochrony archeologiczno - konserwatorskiej stanowiska archeologicznego prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi sondażowymi badaniami archeologicznymi; szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku określa właściwy wojewódzki konserwator zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Obszarami przestrzeni publicznych są tereny dróg publicznych, oznaczone w planie jako T.08.KD.D, L.01.KD, L.02.KD.D. Dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury, urządzenia techniczne oraz obiekty stanowiące wyposażenia dróg.

§ 8. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) na całym terenie obowiązuje zakaz zabudowy. Jako zabudowę rozumie się ogół budynków na działce;

2) na terenie objętym planem, z wyłączeniem obszarów stanowiących płaty ekologiczne oznaczone jako B1, B2, B3, B4, B5, B6 oraz w obszarze położonym do 100 m od granicy tych płatów ekologicznych, dopuszcza się lokalizację budowli oraz obiektów małej architektury- w rozumieniu prawa budowlanego, dla których ustala się gabaryty:

a) dla obiektów stanowiących elementy infrastruktury technicznej służącej zaopatrzeniu w energię elektryczną: wysokość do 35 m,

b) dla pozostałych obiektów: wysokość do 3 m;

3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla budowli oraz obiektów małej architektury- w rozumieniu prawa budowlanego, usytuowane:

a) w odległości minimum 20 m od linii rozgraniczających drogi powiatowej Pogrodzie - Chojnowo - DW 503, biegnącej poza granicą planu;

b) w odległości minimum 15 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych w planie jako T.08.KD.D, L.01.KD.D, L.02.KD.D i L.03.KD.W;

- ustalenie linii zabudowy nie dotyczy lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyposażenie dróg.

5) ustalenie pozostałych parametrów zagospodarowania terenu i parametrów zabudowy oraz intensywności zabudowy nie dotyczy przedmiotu planu, na całym terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy i nie wyznacza się działek budowlanych.

6) zasady podziału na działki: plan obejmuje tereny rolnicze, na których w zakresie podziału nieruchomości obowiązują przepisy odrębne. Przepisy te nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz terenów układu komunikacyjnego, które dopuszcza się na całym obszarze objętym planem, w zależności od potrzeb.

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

§ 10. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) przez teren objęty planem przebiegają drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne:

a) droga publiczna T.08.KD.D- stanowiącą element podstawowego układu drogowego gminy Tolkmicko, klasy technicznej D- dojazdowa,

b) drogi publiczne oznaczone jako L.01.KD.D oraz L.02.KD.D, klasy D - dojazdowa,

c) droga wewnętrzna oznaczona jako L.03.KD.W;

2) wzdłuż dróg L.02.KD.D i T.08.KD.D, na odcinku oznaczonym na rysunku planu, przebiegają trasy rowerowe:

a) fragment transgranicznego szlaku rowerowego R-64,

b) fragment trasy rowerowej w Polsce Wschodniej;

3) dla dróg T.08.KD.D, L.01.KD.D, L.02.KD.D, L.03.KD.W ustala się:

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających, w zależności od potrzeb możliwe są poszerzenia pasa drogowego drogi publicznej na podstawie przepisów odrębnych,

b) przekrój drogi dostosowany do potrzeb ruchu, z zapewnieniem przebiegu tras rowerowych;

4) w związku z rolniczym przeznaczeniem terenu nie ustala się minimalnej liczby miejsc do parkowania. W przypadku lokalizacji zagospodarowania na potrzeby funkcji agroturystycznych obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

5) dostęp do terenu z elementów układu komunikacyjnego: jak w stanie istniejącym.

§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) występująca w granicach terenu objętego planem infrastruktura techniczna tj. sieci i urządzenia sieciowe z uwzględnieniem urządzeń drenarskich i melioracyjnych, wymaga zachowania; w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami należy je odpowiednio przebudować;

3) dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych obowiązuje:

a) zakaz realizacji nowych linii elektroenergetycznych jako napowietrzne,

b) dopuszcza się przebudowę, montaż, remont lub rozbiórkę istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych;

4) zastosowanie retencji i infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu jako podstawowego rozwiązania dla terenu objętego planem;

5) na całym terenie dopuszcza się realizację przedsięwzięć dotyczących sieci telekomunikacyjnej w zakresie niezbędnym do zapewnienia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego.

2. Przez teren objęty planem przebiega istniejąca linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Dla linii wysokiego napięcia 110kV, oznaczonej na rysunku planu, wyznaczono strefę ograniczeń o szerokości 40m (tj. po 20m na każdą stronę od osi linii). W wyznaczonej strefie w sąsiedztwie linii energetycznych obowiązują ograniczenia dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi do czasu jej przebudowy (skablowania lub likwidacji), a wysokość zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej.

§ 12. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego terenu. Jako zagospodarowanie tymczasowe należy rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu, a także sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu ustalone w planie miejscowym.

§ 13. Ustalenie stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zastosowania, ponieważ ustalenia planu nie zmieniają dotychczasowego przeznaczenia i wykorzystania terenu.

§ 14. W planie nie przeznacza się gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Oleszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/407/14
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/407/14
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.doc


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/407/14
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama