reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/408/14 Rady Miejskiej w Tolkmicku

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wodynia

Na podstawie art. 20 ust.1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz.379 poz. 768) w związku z art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLIII/336/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wodynia, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wodynia, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tolkmicko", przyjętego przez Radę Gminy i Miasta w Tolkmicku uchwałą nr XXIII/192/2000 z dn. 6.07.2000 r. W dokumencie studium jest to obszar jednostki przestrzennej P- Wodynia - tereny rolnicze o ograniczonym zainwestowaniu.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wodynia sporządzony został w celu ochrony wybitnych walorów krajobrazowych obszaru miasta i gminy Tolkmicko poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji zabudowy.

3. Granice terenu objętego planem określa załącznik do uchwały XLIII/336/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wodynia. Granice tego obszaru nie obejmują terenu z zabudową wsi Wodynia wraz z najbliższym ich sąsiedztwem, terenów rozproszonych siedlisk zabudowy zagrodowej oraz kompleksów leśnych. Są to dwa fragmenty w obrębie geodezyjnym Wodynia, o łącznej powierzchni ok. 180 ha:

1) fragment obszaru położony na północny - zachód od drogi wojewódzkiej nr 504, obejmujący tereny oznaczone w planie jako P.R.01 o pow. 6,84 ha;

2) fragment obszaru o powierzchni około 173,12 ha, położony na północ, południe i wschód od miejscowości Wodynia, obejmujący tereny oznaczone w planie jako P.R.02 o pow. 7,8342 ha, teren wód śródlądowych WS o pow. 0,8567 ha, P.R.03 o pow. 134,1047 ha wraz z terenem lasów ZL o pow. 0,1224 ha, P.R.04 o pow. 25,4322 ha, P.R.05 o pow. 2,5582 ha, P.R.06 o pow. 1,4918 ha, tereny wód śródlądowych WS o pow. 0,2224 ha oraz tereny dróg oznaczone jako P.01.KD.D o pow. 0,1329 ha i P.02.KD.D o pow.0,4009 ha.

4. Integralną częścią uchwały jest:

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu miejscowego w skali 1:5000;

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Rysunek planu miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera następujące oznaczenia:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) granica Gminy Tolkmicko;

3) granica obrębu geodezyjnego;

4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

5) oznaczenie terenów:

a) P- nazwa jednostki przestrzennej Wodynia,

b) przeznaczenie terenu,

c) kolejny numer terenu;

6) przeznaczenie terenów:

a) R - tereny rolnicze,

b) ZL- tereny lasów,

c) WS- tereny wód śródlądowych płynących,

d) KD.D - droga publiczna klasy D - dojazdowa;

7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) granica otuliny Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej,

b) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Wschód,

c) oznaczenie pasa terenu szerokości 100 m od linii brzegów cieków wodnych;

9) zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: strefa ochrony archeologiczno- konserwatorskiej stanowiska archeologicznego;

10) parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: nieprzekraczalna linia zabudowy.

§ 3. 1. Dla terenów oznaczonych w planie jako P.R.01, P.R.02, P.R.03, P.R.04, P.R.05, P.R.06 ustala się sposób przeznaczenia terenu jako tereny użytkowane rolniczo, przy czym:

1) dopuszcza się lokalizację zagospodarowania niezbędnego dla rozwoju funkcji agroturystycznych w istniejących gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych,
t.j. obiektów, o których mowa w §8, pkt.2;

2) obowiązuje zakaz zalesiania użytków rolnych.

2. Dla terenu oznaczonego w planie jako ZL ustala się sposób przeznaczenia terenu- tereny lasów.

3. Tereny oznaczone w planie jako WS zajmują wody śródlądowe płynące.

4. Dla terenu oznaczonego w planie jako P.01.KD.D ustala się sposób przeznaczenia terenu - droga publiczna.

§ 4. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym walorów kompozycji krajobrazu ustala się:

1) zachowanie i ochrona walorów ekspozycji krajobrazu poprzez:

a) zakaz lokalizacji reklam. Jako reklamę rozumie się nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi, zamocowaniami, przy czym tablice informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 z nazwą usługi, zamieszczone w sąsiedztwie do obiektu usługowego oraz tablice informacyjne podmiotów publicznych nie są reklamami;

2) zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz dostosowanie kolorystyki obiektów budowlanych do otoczenia;

3) zakaz stosowania ogrodzeń prefabrykowanych, pełnych i betonowych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

1) teren oznaczony w planie jako P.R.01, położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Wschód, gdzie obowiązują zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych;

2) teren oznaczony w planie jako P.R.01, położony jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej;

3) przez obszar objęty planem przepływają potoki, oznaczone na rysunku planu jako WS, zaś w sąsiedztwie obszaru objętego planem przepływa rzeka Narusa, wzdłuż których wyznacza się pas terenu szerokości 100 m, w granicach którego obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów o których mowa w § 8, pkt. 2.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) na terenie objętym planem nie występują zabytki ani dobra kultury współczesnej.

2) w granicach terenu oznaczonego jako P.R.03 wyznacza się strefę ochrony archeologiczno- konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, oznaczonego na rysunku planu jako A 10 (nr AZP 13-53),

3) w strefie ochrony archeologiczno- konserwatorskiej stanowisk archeologicznych prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi sondażowymi badaniami archeologicznymi; szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku określa właściwy wojewódzki konserwator zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Obszarami przestrzeni publicznej są tereny dróg publicznych, oznaczonych w planie jako P.01.KD.D oraz P.02.KD.D. Dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury, urządzenia techniczne oraz obiekty stanowiące wyposażenia dróg.

§ 8. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) na całym terenie obowiązuje zakaz zabudowy. Jako zabudowę rozumie się ogół budynków na działce;

2) dla budowli oraz obiektów małej architektury -w rozumieniu prawa budowlanego, ustala się gabaryty:

a) dla obiektów stanowiących elementy infrastruktury technicznej służącej zaopatrzeniu w energię elektryczną: wysokość do 35 m,

b) dla pozostałych obiektów: wysokość do 3 m.

3) dla budowli oraz obiektów małej architektury -w rozumieniu prawa budowlanego ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odległości minimum 20 m od linii rozgraniczających drogi wojewódzkiej relacji Pogrodzie - Frombork biegnącej poza obszarem objętym planem,

b) w odległości minimum 15 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych w planie jako P.01.KD.D oraz P.02.KD.D,

- ustalenie linii zabudowy nie dotyczy lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyposażenie dróg;

4) ustalenie pozostałych parametrów zagospodarowania terenu i parametrów zabudowy oraz intensywności zabudowy nie dotyczy przedmiotu planu, na całym terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy i nie wyznacza się działek budowlanych;

5) zasady podziału na działki: plan obejmuje tereny rolnicze, na których w zakresie podziału nieruchomości obowiązują przepisy odrębne. Przepisy te nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz terenów układu komunikacyjnego, które dopuszcza się na całym obszarze objętym planem, w zależności od potrzeb.

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

§ 10. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) przez teren objęty planem przebiegają drogi publiczne oznaczone jako P.01.KD.D oraz P.02.KD.D- droga klasy technicznej D - dojazdowa;

2) dla drogi oznaczonej jako P.01.KD.D ustala się:

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających, w zależności od potrzeb możliwe są poszerzenia pasa drogowego drogi publicznej na podstawie przepisów odrębnych,

b) przekrój drogi dostosowany do potrzeb ruchu;

3) dla drogi oznaczonej jako P.02.KD.D ustala się:

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających oraz z rezerwą terenu przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką przebiegającą poza północnymi granicami terenów P.R.02 i P.R.03, w zależności od potrzeb możliwe są poszerzenia pasa drogowego drogi publicznej na podstawie przepisów odrębnych,

b) przekrój drogi dostosowany do potrzeb ruchu;

4) w związku z rolniczym przeznaczeniem terenu nie ustala się minimalnej liczby miejsc do parkowania. W przypadku lokalizacji zagospodarowania na potrzeby funkcji agroturystycznych obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

5) dostęp do terenu z elementów układu komunikacyjnego: jak w stanie istniejącym.

§ 11. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) na terenie objętym planem miejscowym dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) występująca w granicach terenu objętego planem infrastruktura techniczna tj. sieci i urządzenia sieciowe z uwzględnieniem urządzeń drenarskich i melioracyjnych, wymaga zachowania; w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami należy je odpowiednio przebudować;

3) dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych obowiązuje:

a) zakaz realizacji nowych linii elektroenergetycznych jako napowietrzne,

b) dopuszcza się przebudowę, montaż, remont lub rozbiórkę istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych;

4) zastosowanie retencji i infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu jako podstawowego rozwiązania dla terenu objętego planem;

5) na całym terenie dopuszcza się realizację przedsięwzięć dotyczących sieci telekomunikacyjnej w zakresie niezbędnym do zapewnienia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego.

6) na obszarze objętym planem planowany jest gazociąg DN150. Przebieg gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną będzie ustalony na etapie jego projektowania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 12. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się: zakaz zagospodarowania tymczasowego terenu; jako zagospodarowanie tymczasowe należy rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu, a także sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu ustalone w planie miejscowym.

§ 13. Ustalenie stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma zastosowania, ponieważ ustalenia planu nie zmieniają dotychczasowego przeznaczenia i wykorzystania terenu.

§ 14. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1205 z późniejszymi zmianami), w planie na cele nierolnicze przeznacza się 0,008 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, stanowiące poszczególne klasy bonitacyjne:

1) RIVa - 0,004 ha;

2) PsIV - 0,004 ha;

- są to dwa fragmenty terenu oznaczonego w planie jako P.02.KD.D.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Oleszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/408/14
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/408/14
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.doc


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/408/14
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama