reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.208.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 30 października 2014r.

stwierdzające nieważność w części uchwały uchwały Nr XLII/357/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 września 2014r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ryn

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XLII/357/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 września 2014r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ryn w części dotyczącej § 1 pkt 4 lit. d, § 3 ust. 3 i ust. 4, § 4 ust. 1 w zakresie zapisu "... poza opłatami za wynajem najemca zobowiązany jest pokryć koszty mediów, których korzystał wg wskazań liczników lub obowiązujących ryczałtów" i § 4 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. d, ust. 3 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 5, a także § 5 uchwały.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Rynie powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) określiła zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ryn.

W ocenie organu nadzoru w/w uchwała, w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego, podjęta została z istotnym naruszeniem prawa. Wprowadzono bowiem do regulaminu zapisy nie mając ku temu ustawowego upoważnienia.

W myśl art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organem właściwym do określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest rada gminy, która czyni to w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Świetlice wiejskie są obiektami użyteczności publicznej, a zatem ustalenia zasad i trybu korzystania z tego obiektu winno odbywać się w trybie wskazanym w art. 41 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na względzie przedmiotowy przepis kompetencyjny, jako sprzeczne z prawem, zakwestionowane muszą zostać następujące postanowienia uchwały:

- § 1 pkt 4 lit. d - świetlice wiejskie są ogólnodostępnymi obiektami publicznymi, w związku z tym użytkownicy zobowiązani są do pokrycia szkód powstałych w czasie korzystania z obiektu;

- § 3 ust. 3 - opiekun świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i wartościowe pozostawione w świetlicy;

- § 3 ust. 4 - osoby, które niszczą urządzenia lub wyposażenie świetlicy wiejskiej lub na terenie przyległym ponoszą odpowiedzialność materialną i karną za wyrządzone szkody;

- § 4 ust. 3 pkt 1 lit. d - podstawą wynajęcia świetlicy wiejskiej jest pisemny wniosek o wynajęcie, który zawiera zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy urządzeń, elementów stanowiących wyposażenie, powstałych w trakcie wynajęcia świetlicy wiejskiej;

- § 4 ust. 5 - za ewentualne uszkodzenia odpowiada organizator korzystający ze świetlicy. Winien on usunąć powstałe usterki w terminie wskazanym przez sołtysa (opiekuna). W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu Gminy, a osoba korzystająca ze świetlicy zostanie obciążona kosztami naprawy.

Zdaniem organu nadzoru pomimo tego, że upoważnienie zawarte w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym jest bardzo ogólne, nie daje podstawy do regulowania wskazanej materii w sposób dowolny. Zasady korzystania z obiektów nie mogą wykraczać poza istotę korzystania z nich, w tym zawierać regulacji zawartych w przepisach rangi ustawowej. Rada nie jest uprawniona zatem do stanowienia regulacji mających na celu ustalenie zasad odpowiedzialności prawnej, które miałyby obowiązywać na terenie obiektów gminnych. Nie może rozstrzygać o zagadnieniach, związanych z wyłączeniem odpowiedzialności określonych podmiotów za wypadki i szkody na osobach i mieniu, powstałych w trakcie korzystania z danego obiektu. O tym bowiem decydują przepisy ustawowe, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) (podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, w wyroku z dnia 6 maja 2010r., sygn. akt.: II SA/Go 225/10). Dodać również trzeba, że kwestia odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz ewentualny obowiązek naprawienia szkody podlega ocenie sądów powszechnych i rada nie może rozstrzygać w tym zakresie.

Zakwestionowane muszą być również § 4 ust. 1 uchwały w zakresie zapisu "... poza opłatami za wynajem najemca zobowiązany jest pokryć koszty mediów, których korzystał wg wskazań liczników lub obowiązujących ryczałtów" oraz § 4 ust. 3 pkt 3 uchwały zakładający, że podstawą wynajęcia świetlicy wiejskiej jest wniesienie opłaty czynszu za wynajem świetlicy, a także § 4 ust. 3 pkt 4 uchwały stanowiący, iż podstawą wydania i zdania świetlicy lub jej wyposażenia stanowi protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia oraz wskazania liczników.

W ocenie organu nadzoru przedmiotowym zapisami organ stanowiący wkroczył w sferę stosunków zobowiązaniowych - do czego nie jest umocowany. Dodać również trzeba wprowadzając zapis dotyczący wskazań liczników rada uregulowała korzystanie z mediów, a nie z obiektu użyteczności publicznej.

Niezgodnymi z prawem jest także § 4 ust. 2 uchwały, którym przewidziano, że środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich stanowią dochód gminy oraz zapisy rozdziału 4 dotyczące finansowania świetlic (§ 5 uchwały). Przedmiotowe regulacje nie mieszczą się w materii wskazanej przepisem kompetencyjnym, nie są bowiem związane z określeniem zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Podkreślić w tym miejscu potrzeba, że Konstytucja RP w art. 7 nakłada na organy władzy publicznej obowiązek działania w granicach i na podstawie prawa. Wobec tego każde działanie organu władzy, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Zakazane jest zatem dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Rad Miejska w Rynie również § 4 ust. 2 i przepisami rozdziału 4 uchwały przekroczyła wynikające z ustawy o samorządzie gminnym upoważnienie.

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięto, jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama