reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin "Jeziorak" z siedzibą w Iławie, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg

Na podstawie art. 59 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 69 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm) Zgromadzenie Związku Gmin "Jeziorak" z siedzibą w Iławie, uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin "Jeziorak" z siedzibą w Iławie, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje się organy uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1. wierzycielu - rozumie się przez to Związek Gmin "Jeziorak";

2. dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności;

3. należności - rozumie się przez to cywilnoprawną należność pieniężną obejmującą należność główną wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) należną Związkowi Gmin "Jeziorak" z siedzibą w Iławie na dzień złożenia wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie jej płatności na raty;

4. uldze - rozumie się przez to umorzenie w całości lub części należności lub odroczenie terminów spłaty całości lub części należności oraz rozłożenie na raty spłaty należności w całości lub część

§ 3. Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnione są następujące organy:

1. Zarząd Związku Gmin, jeżeli kwota należności nie przekracza 5.000 złotych,

2. Zgromadzenie Związku Gmin, jeżeli kwota należności przekracza kwotę 5.000 złotych.

§ 4. 1. Należność może zostać umorzona z urzędu w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5.000 zł.

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Należności mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

3. Udzielenie ulgi w spłacie należności może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi w spłacie należności. Każda sprawa wymaga indywidualnego wyjaśnienia.

4. Jeżeli ulga dotyczy części należności należy określić termin zapłaty pozostałej należności.

5. W razie niedotrzymania przez dłużnika ustalonego w uchwale terminu zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnościami ubocznymi.

6. Udzielenie ulgi, w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki umorzenia wymienione w ust. 1 lub 2 zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

7. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 4 ust. 2, gdy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

§ 5. Udzielenie ulgi w spłacie należności oraz odmowa jej udzielenia odbywa się w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli organu udzielającego pomocy wyrażonego w formie uchwały.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje uzasadniające zaistnienie przesłanek, o których mowa w § 4 ust. 2 uchwały, w szczególności:

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,

2) oświadczenie o stanie majątkowym dłużnika według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (dla osób fizycznych) lub o sytuacji majątkowej dłużnika według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej);

3) W przypadku, gdy dłużnik ubiegający się o udzielenie ulgi jest przedsiębiorcą winien we wniosku wskazać przeznaczenie wnioskowanej pomocy publicznej i odpowiednią podstawę prawną jej udzielenia, a nadto załączyć informację o uzyskaniu pomocy w formie zgodnej przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 za zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

2. Do wniosku powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

3. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, Zarząd Związku Gmin wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane.

4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

5. Rozpatrzenie kompletnego wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

§ 7. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) w okresie jego obowiązywania lub właściwymi przepisami regulującymi udzielenie pomocy publicznej, które wejdą w życie, z zastrzeżeniem zapisu § 6 ust. 1 pkt 3) niniejszej uchwały.

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Pomoc de minimis podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otzrymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de mininis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) oraz zaświadzceń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

5. W przypadku, gdy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie warunków i obowiązków, o których mowa w 3 i 4 wniosek dłużnika o udzielenie ulgi pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 8. 1. Zarząd Związku Gmin przedstawia Zgromadzeniu Związku Gmin informację o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą.

2. Informacje są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 31 marca następnego roku

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"


mgr Janusz Więcek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2014
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia NR III/14/2014 z dnia 26 września 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2014
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr III/14/2014 z dnia 26 września 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama