reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 71/VI/2014 Rady Gminy Braniewo

z dnia 10 października 2014r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego w tym za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w zakresie infrastruktury „ostatniej mili"

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. póz. 260) oraz art. 40 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. póz. 594, ze zm.) Rada Gminy Braniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Braniewo, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w tym robót drogowych dotyczących infrastruktury "ostatniej mili";

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w tym umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili";

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w tym umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili";

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

2. Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. Nr 171, póz. 1800, ze zm.).

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt l, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 2,00 zł;

2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki - 4,00 zł;

3) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 6,00 zł;

4) drogi o nawierzchni gruntowej:

a) do 50% szerokości pasa drogowego - 3,00 zł;

b) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa - 5,00 zł;

5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-4 -2,00 zł;

2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury "ostatniej mili" ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3, za każdy dzień zajęcia:

Opłata w złotych przy zajęciu

jezdni do 50% szerokości

ponad 50 % do całkowitego zajęcia

poza jezdnią

0,05 zł

0,08 zł

0,04 zł

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w poprzek drogi -200,00 zł;

2) wzdłuż drogi w jezdni - 200,00 zł;

3) wzdłuż drogi poza jezdnią - 150,00 zł;

4) wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem i drogą rowerową 130,00 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury "ostatniej mili":

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

5 zł

1,5 zł

0,5 zł

3. Za umieszczenie w pasie drogowym sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości -150,00 zł.

4. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości -150,00 zł.

5. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury "ostatniej mili" ustala się, roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 5 zł.

6. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1-4 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,38 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym:

1) umieszczonej równolegle do osi pasa drogowego - 1,00 zł za 1 m2;

2) umieszczonej prostopadle lub ukośnie w stosunku do osi pasa drogowego - 2,00 zł za 1 m2;

3) przenośne, ustawiane w pasie drogowym tzw. "potykacze" - 0,50 zł za 1 m2.

3. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej) zawierającej informacje o gminie powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz, itp.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni na:

1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe - 1,00 zł;

2) stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar - 1,00 zł;

3) inne niewymienione w pkt. 1-3 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności - 1,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem podjęcia traci moc uchwała Rady Gminy Braniewo numer 18/VI/2013 z dnia 22.03.2013 roku "w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego".

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Ruksztełło

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama