reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/309/2014 Rady Gminy Barciany

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z poźn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany, uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 905.093,62 zł zgodnie z Zał. Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi - 32..447.513,39zł;

z tego dochody bieżące w wysokości 26.260.327,92 zł;

dochody majątkowe w wysokości 6.187.185,47 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 905.093,62 zł zgodnie z Zał. Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi- 36.285.538,48 zł;

z tego wydatki bieżące w wysokości 24.847.904,90 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 11.437.633,58 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 11.437.633,58 zł. (Zał. Nr 3 i 3a), z czego zadania inwestycyjne po zmianach 9.269.337,33 zł (Zał. Nr 3).

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Zał. Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r. zgodnie z Zał. Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z Zał. Nr 6.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014r. zgodnie z Zał. Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r. zgodnie z Zał. Nr 8.

§ 9. Deficyt w kwocie 3.838.025,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki (Zał. Nr 9).

§ 10. Przychody wynoszą 6.346.518,58 zł (kredyty, pożyczki i wolne środki), rozchody wynoszą 2.508.493,49 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, sfinansowane z wolnych środków w wysokości 834.837,61 zł) Zał. Nr 9.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik1.xls

Zał. Nr 1 Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik2.xls

Zał. Nr 2 Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik3.xls

Zał. Nr 3 Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik3a.xls

Zał. Nr 3a Pozost zad. inwestycyjne (majątkowe) 2014r


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik4.xls

Zał. Nr 4 Wydatki na programy i projekty


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik5.xls

Zał. Nr 5 Doch. i wyd.związ. z real.zadań z zakr.administr.rząd.i innych zad.zlec.odręb ust. w 2014r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik6.XLS

Zał. Nr 6 Dotacje dla podmiotów nienależ. do sekt. fin. publ.


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik6a.XLS

Zał. Nr 6a Dotacje dla sektora fin. publ.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik7.xls

Zał. Nr 7 Plan przych. i wyd.zakł.budż.gosp.pom.oraz doch. i wyd.doch.włas. jed.budż.2014r


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik8.xls

Zał. Nr 8 Dochody i wydatki zwiazane z real.zad.real.na podst umów lub por.miedzy jst 2014r


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik9.xls

Zał. Nr 9 Przychody i rozchody budżetu 2014r

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama