reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1])) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć również inne placówki wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Susz,

2) nauczycielach - należy przez to rozumieć również nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne uprawnionych do pomocy zdrowotnej.

§ 2. 1. Przepisy uchwały mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze, co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szkołach prowadzonych przez Gminę Susz oraz do nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół prowadzonych przez Gminę Susz z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego go wymiaru zajęć, łącznie jednak w wymiarze, co najmniej połowy obowiązującego go wymiaru zajęć.

§ 3. 1. W budżecie Gminy Susz przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości określonej corocznie przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.

2. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i jej wysokości lub odmowie przyznania pomocy podejmuje Burmistrz Susza, który jest dysponentem środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

3. Burmistrz zawiadamia wnioskodawcę o przyznaniu pomocy finansowej i jej wysokości lub odmowie przyznania pomocy w formie pisemnej.

4. Świadczenia wypłacane będą w terminie 14 dni od dnia ich przyznania.

§ 4. 1. O pomoc zdrowotną ze środków przeznaczonych na ten cel mogą ubiegać się nauczyciele ze względu na poniesione koszty:

1) zakupu leków lub sprzętu medycznego w związku z przewlekłą chorobą,

2) długotrwałego leczenia szpitalnego lub leczenia specjalistycznego,

3) korzystania z usług rehabilitacyjnych,

4) stosowania specjalnej diety,

5) zapewnienia dodatkowej opieki dla chorego,

6) korzystania z leczenia specjalistycznego w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania.

2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

§ 5. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez osoby wymienione w § 2 i 6 uchwały pisemnego, uzasadnionego wniosku do Burmistrza Susza.

§ 6. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi mogą złożyć również członek rodziny lub opiekun nauczyciela.

§ 7. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

2) dokument potwierdzający poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem leków albo sprzętu medycznego, korzystaniem z usług rehabilitacyjnych lub inne koszty poniesione w związku z długotrwałym leczeniem szpitalnym lub specjalistycznym.

§ 8. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli należy brać pod uwagę wysokość udokumentowanych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na jego sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki dla chorującego itp.).

§ 9. Nauczyciel może się ubiegać o pomoc zdrowotną raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - więcej niż raz.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Skolimowski


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama