reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-33(17)/2014/572/X/AŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 26 listopada 2014r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), a także w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Orzyszu

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę dla ciepła (dziesiątą) ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/188/572/U/OT-7/98/MK z dnia 6 października 1998 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/202/572/U/OT-7/98/MK z dnia 6 października 1998 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dziesiątej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, trzykrotnie wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo uczyniło.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność oraz planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Kwota uzasadnionych kosztów planowanych została określona zgodnie z § 12 cytowanego wyżej rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat mają wpływ przede wszystkim koszty paliwa.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać  wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

2)Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

3)a/a


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 04 sierpnia 2014 r. na rachunek:
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Aleksandra Żwikiewicz


Zakład Energetyki Cieplnej

Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4

12 - 250 Orzysz

TARYFA DLA CIEPŁA

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 26 listopada 2014 r.

Decyzja Nr OGD–4210–33(17)/2014/572/X/AŻ

z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko - Połom

2014  r.

SPIS TREŚCI

str.

CZĘŚĆ I                                                                                                                            

Objaśnienia pojęć i skrótu używanego w taryfie.                                                                         3

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.                                      4

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.                                                                                                         4

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.                                                                                   5

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.                                                                                       6

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat .                                                                 7


CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A .  Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki dnia 17 września 
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Zakład Energetyki Cieplnej
w Orzyszu Spółka z o.o., ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz, zwany dalej „ZEC Orzysz”,

źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące
do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła
do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z  instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach,
w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

obiekt - budowlę lub budynek wraz instalacjami odbiorczymi,

układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu  utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,


warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody,

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,

odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;

B. Użyty w taryfie skrót oznacza:

K1 - źródło ciepła zlokalizowane w Orzyszu przy ul. M. Kajki 4, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego).

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

ZEC Orzysz prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

wytwarzania ciepła z dnia 6 października 1998 r. Nr WCC/188/572/U/OT-7/98/MK, zmienionej decyzjami: z dnia 20 września 2000 r. Nr WCC/188A/572/W/3/2000/MJ,
z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr WCC/188B/572/W/3/2001/MJ oraz z dnia 6 lipca 2007 r.
Nr WCC/188-ZTO/572/W/OGD/2007/CW,

przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 6 października 1998 r. Nr PCC/202/572/U/OT-7/98/MK, zmienionej decyzjami: z dnia 17 sierpnia 1999 r. Nr PCC/202/S/572/U/3/99,
z dnia 20 września 2000 r. Nr PCC/202A/572/W/3/2000/MJ, z dnia 5 października 2001 r. Nr PCC/202B/572/W/3/2001/MJ oraz z dnia 6 lipca 2007 r. Nr PCC/202-ZTO/572/ W/OGD/2007/CW.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność ZEC Orzysz i przez niego eksploatowaną oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane. Układy pomiarowo - rozliczeniowe stanowią własność odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność ZEC Orzysz i przez niego eksploatowane.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne stanowiące własność ZEC Orzysz i przez niego eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane. Koszty energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach, w których zlokalizowane są węzły grupowe ponoszą odbiorcy.

GRUPA C1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne stanowiące własność ZEC Orzysz i przez niego eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane. Koszty energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach, w których zlokalizowane są węzły grupowe ponosi ZEC Orzysz.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat w ujęciu netto:

Grupa odbiorców  A

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

79 735,35

rata miesięczna

zł/MW

6 644,61

cena ciepła

zł/GJ

28,52

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,43

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

16 277,19

rata miesięczna

zł/MW

1 356,43

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,47

Grupa odbiorców  B

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

79 735,35

rata miesięczna

zł/MW

6 644,61

cena ciepła

zł/GJ

28,52

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,43

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

26 850,04

rata miesięczna

zł/MW

2 237,50

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

12,72

Grupa odbiorców  C

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

79 735,35

rata miesięczna

zł/MW

6 644,61

cena ciepła

zł/GJ

28,52

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,43

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

28 303,25

rata miesięczna

zł/MW

2 358,60

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

12,67

Grupa odbiorców  C1

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

79 735,35

rata miesięczna

zł/MW

6 644,61

cena ciepła

zł/GJ

28,52

cena nośnika ciepła

zł/m3

17,43

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

30 549,73

rata miesięczna

zł/MW

2 545,81

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

12,57

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Lp.

przyłącze z rur preizolowanych

Na terenie bez nawierzchni utwardzonej

Na terenie z nawierzchnią utwardzoną

Za 1mb przyłącza

Za 1 mb przyłącza

stawka (zł/mb przyłącza)

stawka (zł/mb przyłącza)

1.

Dn=25/90

113,86

156,91

2.

Dn=32/110

124,72

156,91

3.

Dn=40/110

133,46

167,75

4

Dn=50/125

152,89

176,51

5.

Dn=65/140

165,82

197,85

6.

Dn=80/160

184,69

210,78

7.

Dn=100/200

197,13

231,56

8.

Dn=125/225

239,64

243,99

9.

Dn=150/250

245,28

288,41

10.

Dn=200/250

268,43

317,21

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

  1. niedotrzymania przez ZEC Orzysz standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  2. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  3. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  4. nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.


CZĘŚĆ VI

                                  Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

ZEC Orzysz wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

CZŁONEK ZARZĄDUCZŁONEK ZARZĄDU

       Zbigniew Jasiński  Danuta Irena Gromko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama