reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/703/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazanie organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) jednostkach podległych - rozumie się przez to jednostki budżetowe Gminy Nidzica wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/136/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nidzica (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 82, poz.1464 ze zm);

2) należności pieniężnej - rozumie się przez to cywilnoprawną należność pieniężną, obejmującą: należność główną, odsetki, inne należności uboczne należne Gminie Nidzica lub podległej jej jednostce organizacyjnej;

3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Nidzica oraz jej jednostki podległe;

4) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada zobowiązanie w stosunku do Gminy Nidzica lub podległej jej jednostki organizacyjnej;

5) uldze - rozumie się przez to całkowite lub częściowe umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;

6) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

3. Należności pieniężne przypadające wierzycielowi mogą być na zasadach określonych w niniejszej uchwale:

1) na wniosek dłużnika - umarzane w całości lub części, odraczane terminy ich zapłaty oraz rozkładane spłaty na raty w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Nidzicy lub kierownika jednostki podległej,

2) z urzędu - umarzane w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Nidzicy lub kierownika jednostki podległej.

4. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 2. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

3. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

§ 3. 1. Odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności pieniężnej albo rozłożenie na raty zapłaty całości lub części należności pieniężnej może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika, z tym, że:

a) okres odroczenia terminu zapłaty należności pieniężnej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,

b) okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

2. Udzielenie ulgi, o której mowa ust. 1, może nastąpić, gdy jej zastosowanie rokuje zapłatę należności w całości lub w części.

3. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się ustawowych odsetek za zwłokę, za okres od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminów zapłaty.

4. W razie niedotrzymania przez dłużnika terminu płatności odroczonej należności pieniężnej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność pieniężna, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następującego po upływie terminu płatności obowiązującego przed zastosowaniem ulgi, od pierwotnego dnia wymagalności.

§ 4. Jeżeli odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty ma być objęta część należności pieniężnej, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej należności.

§ 5. Przesłanki umorzenia należności pieniężnych określone w § 2 ust. 1 powinny być udokumentowane w szczególności:

1) potwierdzeniem zgonu osoby fizycznej;

2) potwierdzeniem wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych;

3) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego;

b) umorzenia postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a;

c) zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego;

4) postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego;

5) protokołem zaopiniowanym przez radcę prawnego, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności pieniężnej byłoby równe lub wyższe od tej kwoty.

§ 6. 1. Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), a ponadto informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2
i § 3 ust.1, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek.

2. Dłużnik ubiegający się o udzielenie ulgi zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające:

1) sytuację majątkową i rodzinną, a w szczególności źródła i rozmiary osiąganego dochodu, posiadany majątek, dochody osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,

2) inne dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek do udzielenia ulgi.

3. Udzielenie ulgi poprzedzone jest wnikliwym postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże istnienie przesłanek do przyznania wnioskowanej ulgi. Jeżeli złożone przez dłużnika dokumenty zawierają braki formalne lub wymagają uzupełnienia w celu oceny istnienia przesłanki do przyznania wnioskowanej ulgi należy dłużnika powiadomić o konieczności usunięcia braków w określonym terminie z pouczeniem, że nie wypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zawiadamia się dłużnika.

4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, ulga może zostać udzielona tylko wtedy, gdy warunki jej udzielenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

5. W przypadku nie udzielenia wnioskowanej ulgi, ustawowe odsetki za zwłokę naliczane są w pełnej wysokości od dnia wymagalności do dnia dokonania zapłaty.

§ 7. 1. Uprawniony organ lub osoba uprawniona do udzielania ulg może, na wniosek dłużnika będącego przedsiębiorcą, w tym w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, udzielać określonych w uchwale ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.) w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 5, ust. 2
i § 3 ust. 1;

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.) w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 5, ust. 2 i § 3 ust. 1;

4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.) w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 5, ust. 2 i § 3 ust. 1.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub pomocy de minimis w rybołówstwie w okresie trzech lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymane w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

4. Jeżeli dłużnik nie dopełni obowiązków określonych w ust. 2 lub 3, należy go powiadomić o konieczności usunięcia braków w określonym terminie z pouczeniem, że nie wypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. Pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie nie może być udzielona, jeżeli dłużnik przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 wniosek dłużnika o udzielenie ulgi pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. O pozostawieniu wniosku dłużnika bez rozpatrzenia, należy go zawiadomić w formie pisemnej.

§ 8. Uprawnionymi do udzielania ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, są:

1) Burmistrz Nidzicy - jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza jednorazowo 10000 zł, a jeżeli wartość należności przekracza 10000 zł - Burmistrz Nidzicy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nidzicy,

2) kierownik jednostki podległej, z której działalnością wiąże się należność - jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza jednorazowo 500 zł.

§ 9. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 31 grudnia 2020 r.

§ 10. Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 11. Traci moc uchwała Nr LV/600/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2010 r. Nr 121 poz.1701), zmieniona uchwałą Nr LIX/635/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2010 r. Nr 177 poz. 2265).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Kierzkowski


Załącznik do Uchwały Nr L/703/2014
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama