reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/313/2014 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647, zmiany: z 2012 poz. 951, poz. 1445, z 2013 poz. 21) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) Rada Gminy Stawiguda po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Częściową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, zwaną dalej planem.

§ 2. Granice planu zostały określone w Uchwale nr XXXII/260/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rady Gminy Stawiguda w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

§ 3. Uchwalony plan składa się:

1) z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;

2) z rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: "Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda";

3) z rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne - dotyczące całego terenu.

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) przeznaczenia terenów określone symbolami:

- U - tereny zabudowy usługowej,

- ZP - tereny zieleni urządzonej,

- KDW - tereny dróg wewnętrznych;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

8) szczegółowe zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) budynku adaptowanym - należy przez to rozumieć budynek istniejący, który może podlegać rozbiórce i odbudowie, rozbudowie i przebudowie łącznie ze zmianą funkcji zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla danego terenu elementarnego;

2) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, przy czym przez powierzchnię całkowitą zabudowy należy rozumieć łączną powierzchnię zabudowy wszystkich budynków na działce budowlanej;

3) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć linię obowiązującą, która nie może ulec przesunięciu w wyniku realizacji planu i która rozdziela tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której nie może przekroczyć żaden element budynku;

5) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej z elementami konstrukcyjnymi i mocowaniem nie będący szyldem, elementem systemu informacji gminnej lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie elementarnym w zakresie wykorzystania powierzchni terenu;

7) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, przy czym przeznaczenie uzupełniające należy realizować łącznie z przeznaczeniem podstawowym;

8) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie zlokalizowane na elewacji budynku lub na ogrodzeniu, gdzie prowadzona jest działalność, zawierające nazwę, logo oraz informację o prowadzonej działalności.

9) terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony odrębnym symbolem;

10) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność usługową nie zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska oraz działalność usługową nie przekraczającą parametrów dopuszczalnych poziomów szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza obiektem usługowym tj.: emisji odorów, pyłów, dymów, hałasu, gromadzenia niebezpiecznych lub nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni;

11) tymczasowym sposobie zagospodarowania i użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dopuszczenie określonego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu do czasu wykorzystania terenu zgodnie z ustaleniami planu;

§ 6. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

1) granic planu;

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenia terenów;

4) linii zabudowy nieprzekraczalnych.

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem.

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów elementarnych zawartych w §8 niniejszych ustaleń;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

a) w granicach planu nie wyznacza się terenów wymagających procedury scalenia i podziału nieruchomości;

b) dla procedur scalania i podziału wszczętych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami należy uwzględnić ustalenia planu dotyczące zasad podziału na działki budowlane;

3) w granicach planu nie wyznacza się terenów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów zaplecza budowy;

5) do czasu realizacji zapisów niniejszej uchwały ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu zgodny z aktualnym sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu;

6) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,8 m, ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych;

7) w zakresie zasad rozmieszczania nośników reklamowych ustala się:

a) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych :

- w postaci wolnostojących nośników reklamowych w odległości mniejszej niż 50,0 m od innych wolnostojących nośników reklamowych,

b) dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych:

- w postaci reklam przestrzennych o wysokości nie większej niż 6,0 m i maksymalnym poziomym wymiarze wynoszącym 2,0 m,

- wolnostojących tablic o powierzchni nie większej niż 12,0 m2 oraz urządzeń reklamowych o powierzchni nie większej niż 6,0 m2,

- umieszczonych na elewacjach budynków o powierzchni nie większej niż 1/3 powierzchni elewacji.

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny położone w granicach planu nie są objęte formami ochrony przyrody;

2) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

3) w granicach planu dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) na całym terenie obowiązuje zakaz wykonywania nawierzchni z żużlu i gruzu budowlanego;

5) ze względu na występowanie w granicach planu urządzeń melioracyjnych ustala się:

a) planowaną zabudowę oraz zagospodarowanie terenu należy projektować i realizować z zachowaniem istniejących urządzeń melioracyjnych,

b) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej oraz realizowanej zabudowy i zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami melioracyjnymi należy je przebudować na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na terenie planu nie występują obszary i obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz obiekty wymagające objęcia ochroną konserwatorską.

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - w granicach planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych;

3) ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych;

4) dopuszcza się realizację indywidualnych odnawialnych źródeł energii takich jak: panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne montowane na budynkach oraz pompy ciepła;

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych należy realizować z sieci wodociągowej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych - do czasu budowy sieci wodociągowej adaptuje się istniejące indywidualne ujęcie wody,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów technologicznych z własnego ujęcia wody,

c) przy projektowaniu sieci wodociągowej należy uwzględniać wymagania dotyczące zaopatrywania w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych;

7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) z terenów dróg, parkingów i placów manewrowych o nawierzchniach nieprzepuszczalnych wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać zgodnie z przepisami prawa wodnego oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,

b) z powierzchni dachów wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do studni chłonnych zlokalizowanych na terenie do którego inwestor posiada tytuł prawny lub powierzchniowo do gruntu bez szkody dla gruntów sąsiednich;

8) w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączenia odbiorców ustalonych w przepisach odrębnych,

b) sieć elektroenergetyczną należy prowadzić jako podziemną w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne z lokalizacją szafek złączowo-pomiarowych na granicy z działką budowlaną;

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego planem przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia DN 150 i DN 200 relacji Olsztynek-Olsztyn dla których obowiązują strefy kontrolowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,

b) należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zaopatrzenie w gaz będzie następowało z sieci gazowej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych;

10) w zakresie wyposażenia w sieć telekomunikacyjną ustala się:

a) linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne lub zieleń, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę,

b) przebudowę ewentualnych kolizji urządzeń telekomunikacyjnych z projektowanymi elementami uzbrojenia lub zagospodarowania terenu należy wykonać na warunkach i zasadach określonych w przepisach odrębnych;

11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się stosowanie indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem systemów wysokoemisyjnych;

12) w zakresie usuwania odpadów stałych ustala się:

a) gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie,

b) zakaz unieszkodliwiania odpadów w granicach własnych działki lub terenu elementarnego.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) nadrzędny układ komunikacyjny stanowi droga krajowa nr 51 położona poza granicami planu, która docelowo będzie spełniać parametry odpowiadające klasie technicznej S (ekspresowej),

2) obsługa komunikacyjna terenów położonych w granicach planu będzie następowała poprzez drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW.01 połączoną z projektowaną zbiorczą drogą serwisową położoną poza granicami planu,

3) docelowo droga zbiorcza serwisowa (położona poza granicami niniejszego planu i oznaczona w sąsiednim planie symbolem KD.02) podłączona będzie do drogi krajowej nr 51 poprzez projektowane skrzyżowanie, które jest rozwiązaniem tymczasowym do momentu przebudowy drogi krajowej nr 51 do układu dwujezdniowego,

4) do czasu realizacji ekspresowej drogi krajowej nr 51 i południowej obwodnicy Olsztyna ustala się możliwość tymczasowego podłączenia komunikacyjnego do drogi krajowej nr 51 poprzez istniejący zjazd publiczny w km 94+740,

5) występujące w granicach planu drogi muszą spełniać wymogi stawiane drogom pożarowym dla poszczególnych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej - w granicach planu nie przewiduje się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej.

8. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym - na terenie objętym planem nie przewiduje się inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

9. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - na terenie objętym planem nie przewiduje się inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe - dotyczące poszczególnych terenów elementarnych.

§ 8. Dla terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

Symbol przeznaczenia terenu elementarnego

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu elementarnego

U.01

Tereny zabudowy usługowej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa związana z usługami nieuciążliwymi, w tym handel oraz bazy, magazyny, składy.
Przeznaczenie uzupełniające: obiekty administracyjna i biurowe, komunikacja wewnętrzna, parkingi, infrastruktura techniczna.

1) adaptuje się istniejące budynki;

2) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej - 5000 m2;

3) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

4) maksymalna wysokość zabudowy: dla budynków administracyjnych i biurowych - 3 kondygnacje nadziemne jednak nie więcej niż 12,0 m, dla pozostałych budynków - 14,0 m;

5) geometria dachów - nie ustala się;

6) kolorystyka dachów - nie ustala się;

7) minimalna intensywność zabudowy - 0,10;

8) maksymalna intensywność zabudowy - 0,60;

9) minimalna powierzchnia terenu biologiczne czynnego 20% powierzchni działki budowlanej;

10) miejsca postojowe należy lokalizować w granicach własnych działki lub terenu elementarnego w ilości nie mniejszej niż 3 miejsca na 100 m2 powierzchni usług;

11) dojazd do terenu elementarnego należy realizować z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.01;

12) teren elementarny znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej - nowe obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami określonych w przepisach odrębnych.

ZP.01
ZP.02

Tereny zieleni urządzonej.

1) dopuszcza się powiązanie przestrzenne z terenami zabudowy usługowej oznaczonymi symbolem U.01;

2) zabrania się wznoszenia budynków, stawiania przyczep, baraków oraz tymczasowych obiektów budowlanych, w tym sezonowych;

3) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

KDW.01

Tereny dróg wewnętrznych.

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 10,0 m.

Rozdział 3.

Ustalenia końcowe.

§ 9. Tracą moc ustalenia i rysunek "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda" uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 października 2010 r. w granicach niniejszego planu.

§ 10. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/313/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/313/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 października 2014 r.

I. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:

dotyczy: Częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) w wyznaczonym terminie do wnoszenia uwag dotyczących projektu "Częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda" nie wpłynęła żadna uwaga.

II. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

dotyczy: Częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy w "Częściowej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda", w sposób następujący: w granicach zmiany planu nie przewiduje się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama