reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/316/2014 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda - jednostka H

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594, 1318.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że ustalenia zmiany planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, uchwala się częściową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda - jednostka H, zwaną dalej planem.

2. Plan obejmuje teren w granicach zgodnych z Uchwałą Rady Gminy Stawiguda Nr XXIX/225/2013 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda - jednostka H oraz z oznaczeniami na rysunku planu.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) teren ciągu pieszego oznaczony na rysunku planu symbolem KX;

3) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego , § 5 uchwały;

5) zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego § 6 uchwały;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, § 7 uchwały;

7) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, § 8 uchwały;

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, § 9 uchwały;

9) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, § 10 uchwały;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, § 11 uchwały;

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, § 12 uchwały;

12) przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady podziału nieruchomości, § 13 uchwały;

13) określenie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, § 14 uchwały;

14) określenie inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, § 15 uchwały.

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako obowiązujący i ściśle określony:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy;

3) przeznaczenie terenu wyrażone symbolem;

4) granica terenu objętego planem.

2. Oznaczenia istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej podano informacyjnie.

3. Linie wewnętrznego podziału, oznaczone na rysunku planu, wskazują możliwość oraz zasadę cech geometrycznych podziału na działki; podział na działki może być zmieniany w zależności od zapotrzebowania terenu z zachowaniem zasad określonych w § 10 uchwały.

4. Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych:

a) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Stawiguda, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; przeznaczenie podstawowe odnosi się do wszystkich elementów niezbędnych do pełnienia ustalonej funkcji;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

4) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

5) powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przyjęć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą teren, na którym można sytuować budynki, bez konieczności zabudowy całego terenu; nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć następująco: żaden element budynku nie może przekroczyć tej linii;

7) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy należy rozumieć jako sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych na jednej działce budowlanej;

8) wysokości budynku wyrażonej w metrach - należy przyjąć definicję zawartą w przepisach odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

9) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną niosącą wizualny przekaz informacyjno - reklamowy o produkcie, obiekcie lub usłudze;

10) szyldzie - należy przez to rozumieć płaski znak będący oznaczeniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej umieszczony w miejscu jej prowadzenia, zawierający informację o rodzaju prowadzonej działalności;

11) znaku informacyjnym - należy przez to rozumieć obiekt komunikacji wizualnej o funkcji informującej lub ostrzegawczej;

12) terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym symbolem.

Rozdział 2.

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) Na terenie objętym planem nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagające ochrony bądź rewaloryzacji.

2) Ogrodzenia działek od strony dróg należy wykonać z materiałów tradycyjnych tzn. kamień, cegła, drewno, metaloplastyka o wysokości max. 1,50 m; dopuszcza się ogrodzenie z siatki pod warunkiem jednoczesnego jego obsadzenia żywopłotem.

3) Od strony dróg obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych oraz ogrodzeń pełnych na całej długości.

4) Na całym obszarze objętym planem zakazuje się:

a) lokalizowania nośników reklamowych o powierzchni większej jak 6,0 m2 i wysokości powyżej 5,0 m;

b) lokalizowania nośników reklamowych na balustradach balkonów i tarasów.

5) Na całym obszarze objętym planem zezwala się na zastosowanie znaków informacyjnych i szyldów na następujących zasadach:

a) powierzchnia płaszczyzny ekspozycyjnej - do 2,0 m2, przy czym powierzchni dwustronnych nie sumuje się, traktując je jak znaki dwustronne;

b) znaki informacyjne i szyldy wolnostojące: wysokość od poziomu terenu - do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną;

c) znaki i szyldy na obiektach: wysokość od poziomu terenu - do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną, nie wyżej jednak niż poziom okapu lub gzymsu danego obiektu.

6) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały ponadto określone poprzez ustalenie linii zabudowy, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku: dla terenów zabudowy mieszkaniowej poziom hałasu należy przyjąć jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .

2) Ustala się zakaz stosowania żużlu piecowego do utwardzania nawierzchni dróg i placów.

3) Ustala się zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych systemów grzewczych, wpływających znacząco negatywnie na jakość powietrza, stosownie do przepisów odrębnych.

4) Ustala się nakaz gromadzenia odpadów komunalnych na terenie własnej działki poddawanych okresowemu wywozowi zgodnie z przepisami odrębnymi.

5) Część teren objętego planem na południe od drogi powiatowej znajduje się na obszarze objętym prawną ochroną przyrody. Jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

6) Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych.

7) Obowiązuje zakaz lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, za wyjątkiem inwestycji realizujących cele publiczne.

8) Obowiązuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Na terenie objętym planem nie występują obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej lub wymagające takiej ochrony.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych Na terenie objętym planem przestrzenie publiczne nie występują.

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych

1) W obrębie terenu objętego planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

2) W obrębie terenu objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1) Nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2) Dopuszcza się łączenie działek budowlanych i realizację jednego obiektu na dwóch lub więcej działkach. W takim przypadku parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu należy przyjąć jak dla jednej działki budowlanej.

3) Parametry działek budowlanych zawarte są w rozdziale III uchwały, w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych.

4) Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni i szerokości frontu mniejszej niż ustalonej dla poszczególnych terenów elementarnych pod obiekty infrastruktury technicznej oraz na poprawę warunków zagospodarowania.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:

a) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej; zakazuje się wykonywania przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych, szamb;

b) miejscowość Bartąg położona jest w obszarze wyznaczonej aglomeracji Olsztyn; termin realizacji systemu kanalizacji zbiorczej wyznacza Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

c) wody deszczowe z dróg i placów o szczelnej nawierzchni należy odprowadzić do odbiornika lub do studni chłonnych; po uprzednim ich oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach odrębnych; wody deszczowe z dachów zagospodarować na terenie działki własnej lub odprowadzić do kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) teren objęty planem znajduje się w zasięgu terenów zmeliorowanych; przy sporządzaniu projektów budowlanych należy sporządzić szczegółową inwentaryzację istniejącego drenażu melioracyjnego w obrębie działki; ustala się nakaz zachowania istniejącego drenażu i jego drożności; w przypadku kolizji z miejscem lokalizacji budynku lub w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji, dopuszcza się częściową przebudowę istniejącego drenażu melioracyjnego na zasadach określonych w przepisach odrębnych; przebudowa ta lub odbudowa nie może powodować zmiany stosunków wodnych;

e) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej przy uwzględnieniu wymagań przepisów odrębnych dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych; zakazuje się wykonywania indywidualnych ujęć wody, studni kopanych, wierconych;

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł, rozprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi; dopuszcza się zaopatrzenie w energie elektryczną z indywidualnych odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem przydomowych siłowni wiatrowych;

g) przyłączanie odbiorców do sieci telekomunikacyjnej będzie następowało zgodnie z przepisami odrębnymi; linie telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne; istniejące linie telekomunikacyjne napowietrzne kolidujące z projektowana zabudową przebudować na kablowe; warunki przebudowy określają przepisy odrębne;

h) trasy przebudowywanych linii należy wyznaczyć zgodnie z zasadami określonymi w pkt l);

i) inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, można lokalizować na całym terenie objętym planem, jeżeli taka inwestycja zgodna jest z przepisami odrębnymi;

j) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 6 pkt 3);

k) zaopatrzenie w gaz, w przypadku zaistnienia technicznych możliwości zasilania z sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

l) ustala się następujące zasady lokalizacji nowych i przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu:

- w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych lub pomiędzy wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi dróg z dopuszczeniem odstępstwa wynikającego z przesłanek technicznych lub ekonomicznych;

- w terenach działek budowlanych sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w sposób jak najmniej ograniczający możliwości zainwestowania działek zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu;

- realizacja sieci infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnych.

2) W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:

a) powiązanie z układem zewnętrznym poprzez drogi wewnętrzne przy uwzględnieniu wymagań przepisów odrębnych dotyczących dróg pożarowych dla poszczególnych obiektów; a. obsługa komunikacyjna działek budowlanych drogami wewnętrznymi; wyklucza się obsługę komunikacyjną poszczególnych działek budowlanych bezpośrednio z drogi powiatowej; b. zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie działki przeznaczonej pod inwestycję wg poniższych wskaźników:

- dla funkcji mieszkaniowych należy zapewnić minimum 2 miejsca postojowe na 1 dom jednorodzinny przy czym miejsce na podjeździe i w garażu należy uznać jako miejsce postojowe.

§ 12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: - do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem teren należy użytkować wyłącznie w sposób dotychczasowy.

Rozdział 3.

Przepisy szczegółowe

§ 13. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady podziału nieruchomości

Symbol terenu elementarnego

Ustalenia

1MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Forma zabudowy: - wolnostojąca.

b) Linie zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej teren elementarny, zgodnie z rysunkiem planu.

c) Na jednej działce funkcje mieszkalne, i gospodarcze można realizować maksymalnie w dwóch odrębnych bryłach tzn. jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i jeden budynek gospodarczy ew. garażowy lub łączący obie funkcje.

d) Wysokość zabudowy mieszkaniowej - max. dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, nie wyżej jak 10,0 m. Dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o kącie nachylenia 300 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym. Poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji; należy tak kształtować budynek, aby kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,00 m.

e) Wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub garażowo - gospodarczych - jedna kondygnacja, nie wyżej jak 6,00 m; dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 200 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym.

f) W elewacjach stosować materiały tradycyjne z zachowaniem ich naturalnej barwy: cegła ceramiczna, kamień, drewno oraz tynki w jasnych, pastelowych kolorach. Dopuszcza się zastosowanie jaskrawego, kontrastowego koloru w celu podkreślenia detalu architektonicznego na powierzchni nie większej jak 20 % powierzchni elewacji.

g) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki.

h) Minimalna intensywność zabudowy - 0,10.

i) Maksymalna intensywność zabudowy max. - 0.30.

4. Zasady podziału nieruchomości

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki - 20,00 m; ustalenie to nie dotyczy działek sytuowanych na zakończeniu sięgacza;

c) kąt położenia granicy działki w stosunku do drogi obsługującej - nie ustala się.

5. Obsługa komunikacyjna działek drogami wewnętrznymi 1KDW i 2KDW.

2MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Forma zabudowy: - wolnostojąca.

b) Linie zabudowy:

- w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi powiatowej (ul. Gietrzwałdzka),
- w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej,
- w odległości 2,0 m od istniejącej kanalizacji deszczowej,
- w odległości 5,0 m od pozostałych linii rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

c) Na jednej działce funkcje mieszkalne, i gospodarcze można realizować maksymalnie w dwóch odrębnych bryłach tzn. jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i jeden budynek gospodarczy ew. garażowy lub łączący obie funkcje.

d) Wysokość zabudowy mieszkaniowej - max. dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, nie wyżej jak 10,0 m. Dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o kącie nachylenia 300 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym. Poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji; należy tak kształtować budynek, aby kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,00 m.

e) Wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub garażowo - gospodarczych - jedna kondygnacja, nie wyżej jak 6,00 m; dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 200 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym.

f) W elewacjach stosować materiały tradycyjne z zachowaniem ich naturalnej barwy: cegła ceramiczna, kamień, drewno oraz tynki w jasnych, pastelowych kolorach. Dopuszcza się zastosowanie jaskrawego, kontrastowego koloru w celu podkreślenia detalu architektonicznego na powierzchni nie większej jak 20 % powierzchni elewacji.

g) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki.

h) Minimalna intensywność zabudowy - 0,10.

i) Maksymalna intensywność zabudowy max. - 0,30.

4. Zasady podziału nieruchomości

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 900 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki - 20,00 m; ustalenie to nie dotyczy działek sytuowanych na zakończeniu sięgacza;

c) kąt położenia granicy działki w stosunku do drogi obsługującej - nie ustala się

5. Obsługa komunikacyjna działek drogą wewnętrzną 3KDW. Wyklucza się obsługę komunikacyjną działek bezpośrednio z drogi powiatowej.

3MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.

3. Teren elementarny położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6 pkt 6) uchwały.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Forma zabudowy: wolnostojąca

b) Linie zabudowy:

- w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi powiatowej (ul. Gietrzwałdzka),
- w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych, teren ciągu pieszego oraz teren elementarny,
- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi gminnej (ul. Kolorowa),
- od strony granicy strefy 100 m od zbiornika wodnego zgodnie z rysunkiem planu.

c) Na jednej działce funkcje mieszkalne, i gospodarcze można realizować maksymalnie w dwóch odrębnych bryłach tzn. jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i jeden budynek gospodarczy ew. garażowy lub łączący obie funkcje.

d) Wysokość zabudowy mieszkaniowej - max. dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, nie wyżej jak 10,0 m. Dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o kącie nachylenia 300 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym. Poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji; należy tak kształtować budynek, aby kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,00 m.

e) Wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub garażowo - gospodarczych - jedna kondygnacja, nie wyżej jak 6,00 m; dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 200 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym.

f) W elewacjach stosować materiały tradycyjne z zachowaniem ich naturalnej barwy: cegła ceramiczna, kamień, drewno oraz tynki w jasnych, pastelowych kolorach. Dopuszcza się zastosowanie jaskrawego, kontrastowego koloru w celu podkreślenia detalu architektonicznego na powierzchni nie większej jak 20 % powierzchni elewacji.

g) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki.

h) Minimalna intensywność zabudowy - 0,10.

i) Maksymalna intensywność zabudowy max. - 0,30.

5. Zasady podziału nieruchomości

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1000 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki - 20,00 m; ustalenie to nie dotyczy działek sytuowanych na zakończeniu sięgacza;

c) kąt położenia granicy działki w stosunku do drogi obsługującej 850 ÷ 900.

6. Obsługa komunikacyjna działek drogami wewnętrznymi 4KDW i 5KDW. Wyklucza się obsługę komunikacyjną działek bezpośrednio z drogi powiatowej (ul. Gietrzwałdzka).

4MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.

3. Teren elementarny położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Obowiązują ustalenia zawarte w § 6 pkt 6) uchwały.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Forma zabudowy: - wolnostojąca.

b) Linie zabudowy:

- w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi powiatowej (ul. Gietrzwałdzka),
- w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych, teren ciągu pieszego oraz teren elementarny,
- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi gminnej (ul. Kolorowa),
zgodnie z rysunkiem planu.

b) Na jednej działce funkcje mieszkalne, i gospodarcze można realizować maksymalnie w dwóch odrębnych bryłach tzn. jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i jeden budynek gospodarczy ew. garażowy lub łączący obie funkcje.

c) Wysokość zabudowy mieszkaniowej - max. dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, nie wyżej jak 10,0 m. Dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o kącie nachylenia 300 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym. Poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji; należy tak kształtować budynek, aby kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,00 m.

d) Wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub garażowo - gospodarczych - jedna kondygnacja, nie wyżej jak 6,00 m; dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 200 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym.

e) W elewacjach stosować materiały tradycyjne z zachowaniem ich naturalnej barwy: cegła ceramiczna, kamień, drewno oraz tynki w jasnych, pastelowych kolorach. Dopuszcza się zastosowanie jaskrawego, kontrastowego koloru w celu podkreślenia detalu architektonicznego na powierzchni nie większej jak 20 % powierzchni elewacji.

f) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki.

g) Minimalna intensywność zabudowy - 0,10.

h) Maksymalna intensywność zabudowy max. - 0,30.

5. Zasady podziału nieruchomości

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1000 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m; ustalenie to nie dotyczy działek sytuowanych na zakończeniu sięgacza;

c) kąt położenia granicy działki w stosunku do drogi obsługującej za wyjątkiem działek usytuowanych na zakończeniu sięgacza.

6. Obsługa komunikacyjna działek drogą wewnętrzną 5KDW. Wyklucza się obsługę komunikacyjną działek bezpośrednio z drogi powiatowej.

1KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - min. 8,0 m.

2KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających od 5,00 m do 15,0 m zgodnie z rysunkiem planu.

3KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - min. 10,00 m.

4KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - min. 10,00 m.

4. Szerokość placu manewrowo-zwrotnego - min. 15,00 m

5KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - min. 10,00 m.

6KX

1. Przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - min. 3,00 m.

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 14. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została ustalona w wysokości 30%

§ 15. W granicach opracowania planu inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy nie przewiduje się.

§ 16. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda - jednostka H, uchwalonego Uchwałą Nr XIII/93/03 Rady Gminy Stawiguda z dnia 12 grudnia 2003 r., odnoszące się do terenów objętych niniejszą zmianą planu.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/316/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/316/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda - jednostka H

Uwaga dotycząca wprowadzenia różnych form zabudowy jednorodzinnej i rezygnacji z rozwiązań przestrzennych odnosząca się do terenów oznaczonych symbolami 3MN i 4MN (działki o numerach 137/6, 137/10, 137/15) nie została uwzględniona uchwałą Nr XXXIX/315/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 października 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/316/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda - jednostka H

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zmianami) stwierdza się, że na terenie objętym zmianą planu inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy nie przewiduje się. W związku z powyższym rozstrzygnięcie o którym mowa w art. 20 ust 1 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama