| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/343/2014 Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 października 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r poz. 379 i poz. 1072), oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t Dz. U. z 2014 r. poz. 150) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Bartoszyce Nr XVIII/127/2008 z 28 lutego 2008r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale I "Postanowienia ogólne":

- 1.1 W pkt 1 wyrazy "Dz.U. 2005r., Nr 31 poz. 266 z późn. zm." zastępuje się wyrazami: "Dz.U. z 2014r., poz. 150."

- 1.2 W pkt 2 dodaje się na końcu zdania wyrazy: "i pomieszczenia tymczasowe".

- 1.3 Dodaje się pkt 3.6 o następującym brzmieniu:

3.6 pomieszczeniu tymczasowym - należy przez to rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane.".

2. W Rozdziale II "Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem":

- 2.1 W pkt 1 i 2 skreśla się wyraz "brutto"

- 2.2 W pkt 2.2 wartość "75%" zastępuje się wartością "50%"

- 2.3 Pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

3 Dochód, o którym mowa w pkt. 1 i 2 stanowi dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych.

4. Kryteria dochodowe gospodarstwa domowego uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zatwierdzony odrębną uchwałą.".

3. W Rozdziale III "Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do poprawy":

- 3.1 W pkt 2 skreśla się wyrazy "na terenie miasta".

- 3.2 Pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4 Postanowienia pkt 1-3 nie dotyczą osób lub rodzin, które zbyły lub przekazały swój lokal lub budynek mieszkalny, utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu z powodu znęcania się nad rodziną, wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, dewastacji lokalu, oraz posiadają zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Bartoszyce z tytułu należności za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce.".

4. W Rozdziale IV "Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego":

- 4.1 Dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu:

8 Wnioski o dostarczenie lokalu socjalnego dla osób posiadających wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego oraz wnioski komornika o dostarczenie pomieszczenia tymczasowego rejestrowane są przez Burmistrza Miasta z uwzględnieniem kolejności ich wpływu.".

5. W Rozdziale V "Warunki dokonywania zamiany lokali":

- 5.1 Pkt 6.4 otrzymuje brzmienie:

6.4 złożyły wniosek o zamianę dotychczasowego lokalu na lokal większy, przy czym jeżeli koszty utrzymania lokalu większego byłyby wyższe niż dotychczas zajmowanego, dochód na osobę w rodzinie najemcy nie może być niższy niż określony w rozdziale II.",

- 5.2 Dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu:

8 W przypadku określonym w pkt 6.2 zamiana może nastąpić po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, również w sytuacji, gdy najemca posiada zaległości czynszowe.".

6. W Rozdziale VI "Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych":

- 6.1 W pkt 2 i 3 wyrazy "Mienia Komunalnego" zastępuje się wyrazami "Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego"

- 6.2 W pkt 7 dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:

Zmiana sytuacji finansowej w ciągu danego roku kalendarzowego osób umieszczonych na wykazie powodująca konieczność przekwalifikowania z wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony na wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i odwrotnie nie powoduje konieczności sporządzania nowego wykazu.",

- 6.3 Pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10 W przypadku, gdy wśród osób ubiegających się o przydział lokalu znajdują się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, Burmistrz może, zakwalifikować do zawarcia umów, o których mowa w pkt. 7 osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu nie spełnienia kryteriów, o których mowa w uchwale - po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.",

- 6.4 W pkt 15 dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:

Warunki dochodowe, o których mowa w Rozdziale II muszą być spełnione na dzień wydania skierowania.",

- 6.5 W pkt 17 dodaje się zdanie trzecie o następującym brzmieniu:

Odmowa przyjęcia proponowanego lokalu do remontu we własnym zakresie i na własny koszt oraz lokalu, w którym przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi na osobę nie powoduje żadnych negatywnych skutków.".

7. Dodaje się Rozdział IX "Wynajmowanie pomieszczeń tymczasowych" o następującym brzmieniu:

1. "Na pomieszczenia tymczasowe przeznacza się lokale o najniższym wyposażeniu technicznym

2. Umowy najmu pomieszczeń tymczasowych zawiera się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

3. Istnieje możliwość przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku gdy najemca spełnia kryteria dochodowe określone w Rozdziale II pkt. 2 oraz gdy wywiązywał się z warunków umowy najmu pomieszczenia tymczasowego, a zwłaszcza nie zalegał z opłatami i nie zakłócał porządku domowego.

4. W przypadku przedłużania umowy najmu pomieszczenia tymczasowego, łączny okres najmu nie może przekraczać 6 miesięcy."

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Dubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »