| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenia 78 465,00 zł

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zwiększenia 78 465,00 zł

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi Plan dochodów - 20 483 117,64 zł Plan wydatków - 22 654 740,64 zł

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - 19.426 623,64 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8 175 417,55 zł wydatki majątkowe 3.228.117,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.171.623,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 747.800,00 zł.

2) kredytów w kwocie 1.270.000,00 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 153.823,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie


Alicja Eidtner


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

W dziale działalność usługowa

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale administracja publiczna

- zmniejszono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

W dziale ochrona zdrowia

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług pozostałych.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 326/2014 z tytułu wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków w związku z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków w związku z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »