| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenia 78 465,00 zł

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zwiększenia 78 465,00 zł

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi Plan dochodów - 20 483 117,64 zł Plan wydatków - 22 654 740,64 zł

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - 19.426 623,64 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8 175 417,55 zł wydatki majątkowe 3.228.117,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.171.623,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 747.800,00 zł.

2) kredytów w kwocie 1.270.000,00 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 153.823,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie


Alicja Eidtner


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

W dziale działalność usługowa

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale administracja publiczna

- zmniejszono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

W dziale ochrona zdrowia

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług pozostałych.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 326/2014 z tytułu wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków w związku z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków w związku z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »