| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-41(14)/2014/159/XV/KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 grudnia 2014r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, a także w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Elbląskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o. o.

z siedzibą w Elblągu,

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam:

1)zatwierdzić taryfę dla ciepła (piętnasta) ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 grudnia 2015 r.

U Z A S A D N I E N I E:

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na:

- wytwarzanie ciepła - Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - Nr PCC/636/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),

- obrót ciepłem - Nr OCC/169/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

W toku postępowania administracyjnego  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”), trzykrotnie wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też  Przedsiębiorstwo uczyniło. Jednocześnie w trakcie postępowania Prezes URE przedłużył na wniosek Przedsiębiorstwa termin udzielenia odpowiedzi na wysłane wezwanie.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne,  przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających  uzasadnione roczne koszty  wykonywania działalności koncesjonowanej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, zwrot z kapitału  zaangażowanego w działalność  koncesjonowaną oraz planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 ust 1 i 3 rozporządzenia taryfowego). Podstawą  ustalenia kwoty uzasadnionych przychodów planowanych były wielkości określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Przedsiębiorstwo zastosowało § 28 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa i amortyzacji.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

1)Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki


Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko - Połom

K. o.:

1)Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg

2)Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

3)a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 4.09.2014  r. na rachunek:
95 1030 1508 0000 000 5002 4055
Specjalista
w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku
Kamila Garbacik


Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

w Elblągu

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 15 grudnia 2014 r.
nr OGD-4210-41(14)/2014/159/XV/KG

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2014 r.


SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ  I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.3

CZĘŚĆ  II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.5

CZĘŚĆ  III

Podział odbiorców na grupy.5

CZĘŚĆ  IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.6

CZĘŚĆ  V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.8

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.9

CZĘŚĆ  I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A.   Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn.zm),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją  oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna 3,  zwane dalej: „EPEC”,

wytwórca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Elektryczna 20, od którego EPEC zakupuje ciepło,

odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenialub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym  w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

EC – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20, od którego EPEC zakupuje ciepło,

CD – źródło ciepła, zlokalizowane w Elblągu przy ul. Dojazdowej, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

K12 – lokalneźródło ciepła, zlokalizowane w Elblągu przy ul.Kajki, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego,

K13 – lokalneźródło ciepła, zlokalizowane w Elblągu przy ul. Łęczyckiej, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego,

K15 – źródło ciepła, zlokalizowane w Zajeździe, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, a wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania węgla eko-groszek,

K17 – lokalneźródło ciepła, zlokalizowane w Elblągu przy ul. Bema, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego.

CZĘŚĆ  II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

EPEC prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR z dnia  12 listopada 1998r., zmienionej późniejszymi decyzjami,

- przesyłania i dystrybucji ciepłaNr PCC/636/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami,

- obrotu ciepłem Nr OCC/169/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami.  

CZĘŚĆ  III

Podział odbiorców na grupy.

Grupa A - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła CD oraz ciepło zakupywane w EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez EPEC oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

Grupa B - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła CD oraz ciepło zakupywane w EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez EPEC,

Grupa C - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła CD oraz ciepło zakupywane w EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez EPEC oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

Grupa D -  odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła CD oraz ciepło zakupywane w EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez EPEC,

Grupa K12 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K 12, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane,

Grupa K13 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K 13, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane,

Grupa K15 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K 15, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ona zlokalizowana oraz poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą do sąsiednich obiektów,

Grupa K17- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K 17, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.

CZĘŚĆ  IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1 Ceny ciepła*:

- w ujęciu netto**:

Lp.

Symbol

grupy odbiorców

Cena za zamówioną moc cieplną

[zł/MW]

Cena ciepła

[zł/GJ]

Cena nośnika ciepła [zł/m3]

roczna

rata miesięczna

1.

A,B,C,D

56.011,26

4.667,61

22,74

0

*     przedstawione w tabeli ceny dotyczą ciepła wytwarzanego w źródle ciepła CD,

**  ustalone w taryfie ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.1.1 Odbiorcy z grup taryfowych A, B, C i D obciążani będą za zamówioną moc cieplną i ciepło według cen wynikających z zastosowania poniższych algorytmów:

  cena za zamówioną moc cieplną:

  CMW = 0,796 x CEC  +  0,204 x CCD

         gdzie poszczególne symbole oznaczają:

         CMW    - cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW],

         CEC     -cena za zamówioną moc cieplną zawarta w taryfie EC  [zł/MW],

         CCD     -cena za zamówioną moc cieplną zawarta w taryfie EPEC [zł/MW],

         0,796  -wskaźnik udziału zamówionej przez EPEC mocy cieplnej w EC w łącznej wielkości mocy przyłączeniowej,

         0,204   -wskaźnik udziału mocy wykorzystanej w źródle CD  w łącznej wielkości mocy przyłączeniowej

  cena ciepła:

  CGJ = 0,877 x CEC  +  0,123 x CCD

        gdzie poszczególne symbole oznaczają:

        CGJ       -cena ciepła [zł/GJ],

        CEC      -cena ciepła zawarta w taryfie EC [zł/GJ],

        CCD      -cena ciepła zawarta w taryfie EPEC [zł/GJ],

        0,877   -wskaźnik udziału ilości ciepła planowanego do zakupu w EC, w łącznej planowanej ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej,

        0,123   -wskaźnik udziału ilości ciepła planowanego do sprzedaży ze źródła CD, w łącznej planowanej ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej.

  cena nośnika ciepła:

  - za nośnik ciepła odbiorcy z grup taryfowych A, B, C i D będą obciążani według   ceny zawartej w taryfie EC.

  4.1.2 W przypadku zmiany przez EC ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła oraz ceny nośnika ciepła zakupywanego w EC, odbiorcy z grup taryfowych A, B, C i D zostaną poinformowani przez EPEC o wprowadzeniu do stosowania nowych cen.

  4.2 Stawki opłat:

  Grupa odbiorców  K12

  j.m.

  NETTO

  stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

  zł/MW

    13.321,50

  stawka opłaty za ciepło

  zł/GJ

  61,72

  Grupa odbiorców  K13

  j.m.

  NETTO

  stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

  zł/MW

  7.690,16

  stawka opłaty za ciepło

  zł/GJ

  85,33

  Grupa odbiorców  K15

  j.m.

  NETTO

  stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

  zł/MW

  16.862,54

  stawka opłaty za ciepło

  zł/GJ

  59,26

  Grupa odbiorców  K17

  j.m.

  NETTO

  stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

  zł/MW

  10.296,02

  stawka opłaty za ciepło

  zł/GJ

  66,92

  Ustalone w taryfie stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4.3 Stawki opłat za usługi przesyłowe:

  Grupa odbiorców  A

  j.m.

  NETTO

  stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

  roczna

  zł/MW

  43.169,46

  rata miesięczna

  3.597,46

  stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

  zł/GJ

  15,42

  Grupa odbiorców  B

  j.m.

  NETTO

  stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

  roczna

  zł/MW

  62.015,73

  rata miesięczna

  5.167,98

  stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

  zł/GJ

  18,14

  Grupa odbiorców  C

  j.m.

  NETTO

  stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

  roczna

  zł/MW

  54.277,61

  rata miesięczna

  4.523,13

  stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

  zł/GJ

  13,52

  Grupa odbiorców  D

  j.m.

  NETTO

  stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

  roczna

  zł/MW

  69.539,18

  rata miesięczna

  5.794,93

  stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

  zł/GJ

  16,74

  Ustalone w taryfie stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4.4 Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

   Średnica przyłącza

   Stawka opłaty za przyłączenie do sieci 1 mb przyłącza o długości do 5 mb [zł/mb]

   Stawka opłaty za przyłączenie do sieci za każdy 1 mb przyłącza powyżej 5 mb [zł/mb]

   Dn 25

   511,63

   175,09

   Dn 32

   575,02

   179,62

   Dn 40

   599,46

   180,64

   Dn 50

   637,98

   198,23

   Dn 65

   736,83

   205,71

   Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   CZĘŚĆ V

   5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

   5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

   5.2.  W przypadkach:

   1. niedotrzymania przez EPEC standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
   2. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
   3. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
   4. nielegalnego poboru ciepła,

            stosuje się  postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

   CZĘŚĆ VI

   Zasady wprowadzania cen i  stawek opłat.

   EPEC wprowadza do stosowaniaceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

   P R E Z E S   S P Ó Ł K I

          Łukasz Piśkiewicz

   POLECANE

   reklama

   Ostatnio na forum

   RODO 2018

   Eksperci portalu infor.pl

   Dorota Bojko

   Zostań ekspertem portalu Infor.pl »