| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Lelkowo

z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałej położonych na terenie Gminy Lelkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Lelkowo, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do nowej deklaracji po zmianach:

1) w odniesieniu do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności, likwidację działalności gospodarczej, zawieszenie działalności gospodarczej.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy złożyć na żądanie organu:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w szczególności: umowa nabycia nieruchomości, najmu, użytkowania, dzierżawy albo dożywocia.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Lelkowo w terminie:

1) do dnia 30 stycznia 2015 r. - pierwszą deklarację,

2) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu następujących warunków:

1) formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodne z załącznikami Nr 1 do uchwały, udostępnione są w formacie XML (Extensible Markup Language) na stronach internetowych Urzędu Gminy w Lelkowie pod adresem www.bip.uglelkowo.pl

2) składanie deklaracji drogą elektroniczną odbywać się będzie poprzez wypełnienie deklaracji i wysłanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Lelkowie dostępnej pod adresem www.bip.uglelkowo.pl;

3) deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

4) format elektroniczny wzorów formularzy wskazanych w pkt 1 oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie danych XML, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Stec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/16/2014
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/16/2014
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »