| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/320/2014 Rady Gminy Świętajno

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm. Dz. U. z 2012 r., poz. 951, poz. 1445, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz.1446, DZ. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 768) Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje teren w granicach zgodnych z Uchwałą Nr IX/67/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo oraz z oznaczeniami na rysunku planu.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkalno-usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MU;

3) tereny zabudowy usługowej z dopuszczaniem mieszkań oznaczone na rysunku planu symbolem UM;

4) tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem PU;

5) teren przepompowni ścieków oznaczony na rysunku planu symbolem K;

6) teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;

7) tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;

8) teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD;

9) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

10) tereny ciągów pieszych oznaczone na rysunku planu symbolem KX;

11) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, § 5 uchwały;

12) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, § 6 uchwały;

13) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, § 7 uchwały;

14) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, § 8 uchwały;

15) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, § 9 uchwały;

16) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, § 10 uchwały;

17) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, § 11 uchwały;

18) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, § 12 uchwały;

19) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów, § 13 uchwały;

20) przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu § 14 uchwały;

21) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, § 15 uchwały;

22) określenie inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, § 16 uchwały.

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako obowiązujący i ściśle określony:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy;

3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym;

4) okazały dąb podlegający ochronie;

5) granica terenu opracowania.

2. Oznaczenia istniejących sieci uzbrojenia technicznego, numer i klasyfikację drogi krajowej oraz numer drogi gminnej przylegających do terenu objętego planem podano informacyjnie.

3. Linie wewnętrznego podziału wskazują możliwość podziału i obowiązują w zakresie ilustracji cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w § 10 uchwały.

4. Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych:

1) granica Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz granica obszaru ważnego dla Wspólnoty " Ostoja Piska" PLH280048.

2) strefa ograniczonego użytkowania (pas techniczny) wzdłuż linii elektroenergetycznej traci moc obowiązującą z chwilą skablowania danej linii lub jej likwidacji;

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Świętajno;

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; przeznaczenie podstawowe odnosi się do wszystkich elementów niezbędnych do pełnienia ustalonej funkcji;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

4) elementach zagospodarowania przestrzennego - należy przez to rozumieć definicję zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przyjąć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą teren, na którym można sytuować budynki; nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć następująco: żaden element budynku nie może tej linii przekroczyć; w miejscach gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy odległości od granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

8) wysokości budynku wyrażonej w metrach - należy przyjąć definicję zawartą w przepisach odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

9) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy należy rozumieć jako sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych na jednej działce budowlanej;

10) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną niosącą wizualny przekaz informacyjno - reklamowy o produkcie, obiekcie lub usłudze;

11) bannerze - należy przez to rozumieć rodzaj reklamy będącej grafiką na nośniku tekstylnym lub z pcw, rozpiętej na niezależnej konstrukcji z mocowaniem nośnika na jego obrzeżu;

12) szyldzie - należy przez to rozumieć płaski znak będący oznaczeniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierający informację o rodzaju prowadzonej działalności;

13) znaku informacyjnym - należy przez to rozumieć obiekt komunikacji wizualnej o funkcji informującej lub ostrzegawczej;

14) terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym symbolem.

Rozdział 2.

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) W granicach opracowania planu nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagające ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji.

2) Ustala się następującą formę ogrodzeń:

- na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkalno - usługową oraz usługową z dopuszczeniem mieszkań - nie wyższe niż 1,40 m; należy je wykonać z materiałów tradycyjnych takich jak kamień, drewno, cegła, metal itp. Zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych na całej długości oraz prefabrykowanych żelbetowych;

- na terenach przeznaczonych pod przemysł i usługi - nie wyższe niż 2,00 m; formy ogrodzeń nie ustala się;

- ustala się zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do Spychowskiej Strugi w odległości mniejszej jak 1,5 m od linii brzegu.

3) Ustala się następujące zasady lokalizowania nośników reklamowych i szyldów:

a) na całym obszarze objętym planem, z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową oznaczonych na rysunku planu symbolem PU, zakazuje się:

- lokalizowania bannerów

- lokalizowania nośników reklamowych o powierzchni większej jak 5,00 m2,

- stosowania oświetlenia pulsacyjnego oraz tablic LCD na szyldach i reklamach,

- lokalizowania nośników reklamowych jako wolnostojących obiektów,

- lokalizowania nośników reklamowych na ażurowych balustradach balkonów i tarasów,

b) zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych na terenach zieleni naturalnej oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN, gdzie dopuszcza się tylko znaki informacyjne.

c) na całym obszarze objętym planem, zezwala się na zastosowanie znaków informacyjnych i szyldów na następujących zasadach:

- powierzchnia płaszczyzny ekspozycyjnej - do 2,00 m2, przy czym powierzchni dwustronnych nie sumuje się, traktując je jak znaki dwustronne,

- znaki informacyjne i szyldy wolnostojące: wysokość od poziomu terenu - do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną,

- znaki i szyldy na obiektach: wysokość od poziomu terenu - do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną, nie wyżej jednak niż poziom okapu lub gzymsu danego obiektu;

d) na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową zakazy, o których mowa w pkt 3 lit. a) nie obowiązują.

4) Zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały ponadto określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Od północy obszar opracowania graniczy z obszarem o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Piska (kod PLH280048) oraz z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. Granica obu obszarów przebiega po granicy działki wodnej Strugi Spychowskiej.

2) Cały teren objęty planem położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Puszcza Piska" (kod obszaru: PLB280008) w stosunku do którego obowiązują przepisy o ochronie przyrody.

3) Teren objęty planem położony jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 216 - SANDR KURPIE. Z powodu wysokiego zagrożenia wód podziemnych nie dopuszcza się innych rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej jak ustalone w § 12 pkt 2. lit. d).

4) Poziom hałasu w środowisku należy przyjąć następująco:

- dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno - usługową, oznaczonych na rysunku planu symbolem MU oraz dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem mieszkań oznaczonych na rysunku planu symbolem UM jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;

- dla terenów zieleni urządzonej i naturalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP i ZN, jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stosownie do przepisów o ochronie środowiska. Pozostały teren nie jest chroniony przed hałasem.

5) Ustala się następujące zakazy:

a) zakaz stosowania żużla piecowego do nawierzchni dróg i placów;

b) zakaz lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, za wyjątkiem inwestycji realizujących cele publiczne oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wydano pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

c) zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych systemów grzewczych wpływających znacząco negatywnie na jakość powietrza, stosownie do przepisów odrębnych;

6) ustala się następujące nakazy:

a) gromadzenie odpadów stałych na terenie działki własnej z okresowym wywozem zgodnie z przepisami odrębnymi.

b) należy zachować w maksymalnym stopniu istniejący drzewostan.

c) okazały dąb, oznaczony na rysunku planu, należy objąć ochroną.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty chronione lub wymagające ochrony.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Na terenie objętym planem przestrzeń publiczną stanowi droga publiczna gminna klasy dojazdowej oznaczona na rysunku planu symbolem 12KDD.

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

1) Na obszarze objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

2) Maksymalna obserwowana woda Spychowskiej Strugi, wg. informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, osiąga rzędną 126 m npm. Zagospodarowanie terenów w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki musi uwzględniać wysokie stany wód. Tereny te należy traktować jako zagrożone powodzią i stosować przepisy Prawa wodnego.

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1) Nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomosci.

2) Dopuszcza się łączenie działek budowlanych i realizację jednego obiektu na dwóch lub więcej działkach. W takim przypadku parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu należy przyjąć jak dla jednej działki budowlanej.

3) Ustala się następujące parametry nowych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1000 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 20 m; ustalenie to nie dotyczy działek sytuowanych na zakończeniu sięgacza.

4) Ustalenia zawarte w pkt 4 nie dotyczą terenu zabudowy przemysłowej i usługowej (symbol na rysunku planu 11PU). Teren ten musi stanowić jedno zadanie inwestycyjne bez możliwości podziału.

5) Dopuszcza się na każdym terenie elementarnym wydzielenie działek o powierzchni i szerokości frontu mniejszej niż określonej w pkt 4 wyłącznie pod obiekty infrastruktury technicznej oraz na poprawę warunków zagospodarowania.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1) Wzdłuż linii elektroenergetycznych napowietrznych ustala się teren ograniczonego użytkowania o następujących szerokościach:

- dla linii SN 15 kV teren ograniczonego użytkowania wynosi 6,00 m w obie strony od osi słupów, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

2) Zasady zagospodarowania wymienionych w pkt 1 terenów regulują przepisy odrębne.

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1) W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:

a) powiązanie z układem nadrzędnym, drogą krajową, poprzez drogę gminną Nr 198027N oraz istniejący zjazd na teren przeznaczony pod przemysł i usługi;

b) zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów elementarnych zawarte są w ustaleniach szczegółowych;

c) ilość miejsc postojowych programować wg następujących wskaźników:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić minimalnie 2 miejsca postojowe na 1 dom, przy czym za miejsce postojowe uznaje się miejsce w garażu i na podjeździe,

- dla funkcji usługowych należy zapewnić minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej lub 30 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych lub użytkowników, w zależności od specyfiki usług.

- dla funkcji produkcyjnych należy zapewnić minimum 30 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych

2) W rozwiązaniach infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:

a) zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;

b) do czasu realizacji sieci wodociągowej na terenach elementarnych nie mających dostępu do istniejącej sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych źródeł;

c) wodę dla celów p.poż. należy zapewnić z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty;

d) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; ścieki inne niż bytowo - gospodarcze należy podczyszczać przed wprowadzeniem do sieci na urządzeniach podczyszczających inwestora - stosownie do przepisów odrębnych;

e) miejscowość Spychowo położona jest w obszarze aglomeracji Spychowo; krajowy program oczyszczanie ścieków komunalnych wyznacza datę realizacji systemu kanalizacji zbiorczej w/w aglomeracji; teren opracowania jest skanalizowany;

f) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych , zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6. pkt 5 lit.c)

g) wody deszczowe zagospodarować w granicach własnej działki; wody deszczowe z powierzchni dróg i placów utwardzonych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające przed odprowadzeniem do odbiornika, zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się zastosowanie studni i bloków rozsączających.

h) przyłączanie odbiorców do sieci telekomunikacyjnej będzie następowało zgodnie z przepisami odrębnymi; linie telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne;

i) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł; rozprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi;

j) przyłączanie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej odbywać się będzie zgodnie z zasadami Prawa energetycznego oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

k) zaopatrzenie w gaz, w przypadku zaistnienia technicznych możliwości zasilania z sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

l) inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, można lokalizować na całym terenie objętym planem, jeżeli taka inwestycja zgodna jest z przepisami odrębnymi;

m) zasady prowadzenia nowych i przebudowywanych sieci uzbrojenia technicznego:

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej mogą być realizowane na całym terenie objętym planem,

- preferowane jest sytuowanie sieci w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych lub pomiędzy wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ciągi komunikacyjne,

- w przypadku realizacji sieci na terenach działek budowlanych należy je sytuować w sposób jak najmniej ograniczający możliwości zainwestowania działek zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu;

n) należy zapewnić dostęp dla służb technicznych do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej położonych poza liniami rozgraniczającymi dróg;

o) w przypadku kolizji istniejących sieci z planowanym zainwestowaniem, należy je przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§ 13. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów.

1) Teren objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem, należy użytkować w sposób dotychczasowy.

2) Zakazuje się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów zaplecza budowy.

Rozdział 3.

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 14. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Symbol terenu elementarnego

Ustalenia

1ZN

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń naturalna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej

3. Zasady zagospodarowania terenu

a) Teren elementarny jest to w większości obniżenie nadrzeczne w części porośnięte zielenią wysoką oraz drzewostany na skarpie nadrzecznej pełniące funkcje glebochronne i wspomagające stateczność zboczy, do objęcia ochroną.

b) Teren pozostawić dotychczasowym użytkowaniu.

c) Ustala się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych w pkt 2 i w § 12 pkt 2 lit. l).

4. Obsługa komunikacyjna terenu drogą wewnętrzną.

2MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

b) Na jednej działce można realizować jeden budynek mieszkalny oraz jeden budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo - gospodarczy.

c) Wysokość budynków mieszkalnych max. dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, nie wyżej jak 9,00 m. Dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 300 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki;

d) Wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub garażowo - gospodarczych - jedna kondygnacja. Forma dachu, kąt nachylenia połaci dachowych oraz kolor i rodzaj pokrycia jak budynku mieszkalnego.

e) W elewacjach stosować materiały tradycyjne z zachowaniem ich naturalnej barwy: cegła ceramiczna, kamień, drewno oraz tynki w jasnych, pastelowych kolorach. Dopuszcza się zastosowanie jaskrawego, kontrastowego koloru w celu podkreślenia detalu architektonicznego na powierzchni nie większej jak 20 % powierzchni elewacji.

f) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 70 % powierzchni działki budowlanej.

g) Minimalna intensywność zabudowy - 0,1;

h) Maksymalna intensywność zabudowy- 0,2.

4. Obsługa komunikacyjna działek drogą wewnętrzną.

3K

1. Przeznaczenie podstawowe: istniejąca przepompownia ścieków, adaptowana.

4UM

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa - usługi nieuciążliwe.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie właściciela lub zarządcy, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

b) Przez teren elementarny przebiega linia elektroenergetyczne SN 15kV. Obowiązują ustalenia zawarte w § 11 uchwały. Należy zapewnić dostęp dla służb technicznych. W przypadku skablowania linii, na terenie oznaczonym jako strefa ograniczonego użytkowania linii SN obowiązują zasady zagospodarowania jak dla całego terenu elementarnego.

c) Teren elementarny położony jest w strefie, gdzie przekroczone są normy hałasu od drogi krajowej nr 59. Należy stosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne w budynkach.

d) Funkcje mieszkaniowe należy realizować w jednej bryle z budynkiem usługowym.

e) Na jednej działce można realizować tylko jeden budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo - gospodarczy.

f) Wysokość budynku usługowego - max. dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, nie wyżej jak 10,00 m. Dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 300 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki.

g) Wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub garażowo - gospodarczych - jedna kondygnacja. Dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 200 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki.

h) W elewacjach stosować materiały tradycyjne z zachowaniem ich naturalnej barwy: cegła ceramiczna, kamień, drewno oraz tynki w jasnych, pastelowych kolorach. Dopuszcza się zastosowanie jaskrawego, kontrastowego koloru w celu podkreślenia detalu architektonicznego na powierzchni nie większej jak 20 % powierzchni elewacji.

i) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki budowlanej.

j) Minimalna intensywność zabudowy - 0,1.

k) Maksymalna intensywność zabudowy max. - 0.25.

4. Obsługa komunikacyjna działki drogą gminną.

5MU, 6MU

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalno-usługowa, wolnostojąca

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Na terenie elementarnym można realizować wyłącznie usługi nieuciążliwe.

b) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

c) Przez teren elementarny przebiega linia elektroenergetyczne SN 15kV. Obowiązują ustalenia zawarte w § 11 uchwały. Należy zapewnić dostęp dla służb technicznych. W przypadku skablowania linii, na terenie oznaczonym jako strefa ograniczonego użytkowania linii SN, obowiązują zasady zagospodarowania jak dla całego terenu elementarnego.

d) Na jednej działce funkcje mieszkalne, usługowe i gospodarcze można realizować maksymalnie w dwóch odrębnych bryłach tzn. jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i jeden budynek usługowy mieszczący ewentualnie funkcje gospodarcze, lub jeden budynek mieszkalny jednorodzinny z usługami wbudowanymi i jeden budynek gospodarczy ew. garażowy lub łączący obie funkcje.

e) Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bez usług.

f) Wysokość zabudowy mieszkalno-usługowej- max. dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, nie wyżej jak 9,00 m. Dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 300 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki.

g) Wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub garażowo - gospodarczych - jedna kondygnacja; dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 200 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki.

h) W elewacjach stosować materiały tradycyjne z zachowaniem ich naturalnej barwy: cegła ceramiczna, kamień, drewno oraz tynki w jasnych, pastelowych kolorach. Dopuszcza się zastosowanie jaskrawego, kontrastowego koloru w celu podkreślenia detalu architektonicznego na powierzchni nie większej jak 20 % powierzchni elewacji.

i) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki;

j) Minimalna intensywność zabudowy - 0,10.

k) Maksymalna intensywność zabudowy max. - 0.25.

4. Obsługa komunikacyjna działek drogą gminną i drogą wewnętrzną.

7MU

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalno-usługowa, wolnostojąca

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Na terenie elementarnym można realizować wyłącznie usługi nieuciążliwe.

b) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

c) Przez teren elementarny przebiega linia elektroenergetyczne SN 15kV. Obowiązują ustalenia zawarte w § 11 uchwały. Należy zapewnić dostęp dla służb technicznych. W przypadku skablowania linii, na terenie oznaczonym jako strefa ograniczonego użytkowania linii SN, obowiązują zasady zagospodarowania jak dla całego terenu elementarnego.

d) Na jednej działce funkcje mieszkalne, usługowe i gospodarcze można realizować maksymalnie w dwóch odrębnych bryłach tzn. jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i jeden budynek usługowy mieszczący ewentualnie funkcje gospodarcze, lub jeden budynek mieszkalny jednorodzinny z usługami wbudowanymi i jeden budynek gospodarczy ew. garażowy lub łączący obie funkcje.

e) Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bez usług.

f) Wysokość zabudowy mieszkalno-usługowej - max. dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, nie wyżej jak 9,00 m. Dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 300 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki.

g) Wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub garażowo - gospodarczych - jedna kondygnacja; dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 200 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki.

h) W elewacjach stosować materiały tradycyjne z zachowaniem ich naturalnej barwy: cegła ceramiczna, kamień, drewno oraz tynki w jasnych, pastelowych kolorach. Dopuszcza się zastosowanie jaskrawego, kontrastowego koloru w celu podkreślenia detalu architektonicznego na powierzchni nie większej jak 20 % powierzchni elewacji.

i) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki;

j) Minimalna intensywność zabudowy - 0,10.

k) Maksymalna intensywność zabudowy max. - 0.25.

4. Obsługa komunikacyjna działek drogami wewnętrznymi i droga publiczna klasy dojazdowej.

8MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

b) Na jednej działce można realizować jeden budynek mieszkalny oraz jeden budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo - gospodarczy.

c) Wysokość budynków mieszkalnych max. dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, nie wyżej jak 9,00 m. Dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 300 ÷ 450; pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki;

d) Wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub garażowo - gospodarczych - jedna kondygnacja. Forma dachu, kąt nachylenia połaci dachowych oraz kolor i rodzaj pokrycia jak budynku mieszkalnego.

e) W elewacjach stosować materiały tradycyjne z zachowaniem ich naturalnej barwy: cegła ceramiczna, kamień, drewno oraz tynki w jasnych, pastelowych kolorach. Dopuszcza się zastosowanie jaskrawego, kontrastowego koloru w celu podkreślenia detalu architektonicznego na powierzchni nie większej jak 20 % powierzchni elewacji.

f) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 70 % powierzchni działki budowlanej.

g) Minimalna intensywność zabudowy - 0,1

h) Maksymalna intensywność zabudowy- 0,2

4. Obsługa komunikacyjna działki przez drogę wewnętrzną.

9ZN

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń naturalna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej

3. Zasady zagospodarowania terenu

a) Teren elementarny są to w większości drzewostany na skarpie nadrzecznej pełniące funkcje glebochronne i wspomagające stateczność zboczy do objęcia ochroną.

b) Teren pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu.

c) Ustala się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych w pkt 2 i w § 12 pkt 2 lit. l).

4. Obsługa komunikacyjna terenu ciągami pieszymi.

10ZP

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

a) Teren zagospodarować zielenią.

b) Ustala się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych w pkt 2 i w § 12 pkt 2 lit. l).

4. Obsługa komunikacyjna terenu drogą publiczną klasy dojazdowej.

11PU

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna i usługowa.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garaże oraz urządzenia techniczne i technologiczne, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury.

3. W zakresie rodzaju inwestycji produkcyjnych i usługowych obowiązują ustalenia zawarte w § 6 pkt 5 lit b).

4. Funkcje produkcyjną i usługową można realizować łącznie lub zamiennie.

5. Istniejące obiekty mogą być rozebrane lub adaptowane do pełnienia nowych funkcji pod warunkiem, że nowa funkcja zgodna jest z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu, a sposób kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodny jest z zasadami ustalonymi poniżej.

6. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

b) Część terenu elementarnego położona jest w strefie, gdzie przekroczone są normy hałasu od drogi krajowej nr 59, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. Należy stosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne w budynkach.

c) Wysokość budynków administracyjnych, usługowych i magazynowych maksymalnie 12, 00 m. Dla budynków i budowli związanych z produkcją wysokości nie ustala się.

d) Formy dachu oraz kierunku kalenicy nie ustala się. W przypadku stosowania dachów stromych należy realizować dachy dwu - lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 300 ÷ 450 kryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki.

e) W elewacjach budynków administracyjnych i usługowych stosować materiały tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno, okładziny ceramiczne; dopuszcza się stosowanie dużych powierzchni przeszklonych. Dla budynków produkcyjnych i magazynowych nie ustala się wymogów odnośnie stosowania materiałów wykończeniowych elewacji.

f) Minimalna intensywność zabudowy - nie ustala się.

g) Maksymalna intensywność zabudowy - 0,30.

h) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30 % powierzchni terenu elementarnego.

i) Należy w maksymalnym stopniu zachować istniejący drzewostan. Drzewo oznaczone na rysunku planu jako okazały dąb do objęcia ochroną należy bezwzględnie zachować.

7. Obsługa komunikacyjna terenu istniejącym zjazdem z drogi krajowej;

12KDD

1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 12,00 m.

13KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 8,00 m.

14KX, 15KX

1. Przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy gospodarcze do terenów zieleni.

3. Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 3,00 m.

16KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - min. 5,00 m.

4. Szerokość placu manewrowo-zwrotnego - zgodnie z rysunkiem planu.

17KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - min. 8,00 m.

4. Ustala się dwa miejsca zjazdów z drogi gminnej na drogę wewnętrzną zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 15. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla całego obszaru objętego planem w wysokości 30 %.

§ 16. W granicach planu inwestycją z zakresu infrastruktury technicznej należącą do zadań własnych gminy jest droga gminna, oznaczona na rysunku planu symbolem 12KDD

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Rokicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/320/2014
Rady Gminy Świętajno
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/320/2014
Rady Gminy Świętajno
z dnia 13 listopada 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu w/w planu nie wniesiono żadnych uwag. W związku z tym rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21), nie ma zastosowania.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/320/2014
Rady Gminy Świętajno
z dnia 13 listopada 2014 r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21) stwierdza się, że na terenie objętym zmianą planu inwestycją z zakresu infrastruktury technicznej należącą do zadań własnych gminy jest droga gminna, oznaczona na rysunku planu symbolem 12KDD.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »