reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grunwald na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 242 art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21 421 787,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
-dochody bieżące w wysokości - 19 951 726,68 zł,
-dochody majątkowe w wysokości - 1 470 061,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 044 727,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
-wydatki bieżące w wysokości-19 943 602,87 zł,
-wydatki majątkowe w wysokości-3 101 124,81 zł.
Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 3 099 851,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 533 945,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 i 5a;

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 622 940,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 1 622 940,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 889 851,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 266 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł,

2) planowany deficyt w kwocie 1 622 940,00 zł,

3) spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 266 911,00 zł zgodnie z załącznikim Nr 6

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 70 165,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 665,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 6 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz 1232 z późn. zm.): dochody w wysokości - 20.000,00 zł wydatki w wysokości - 25.000,00 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7

§ 9. Rezerwa ogólna wynosi 26 000,00 zł. Rezerwa celowa wynosi 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na planowany deficyt

4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłaty rat kredytów i pożyczek

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- przeniesień polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działów, rodziałów i paragrafów nie powodujących likwidacji zadania,

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększeń i zmniejszeń ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przenisień wydatków między działami, nie powodującej ani zwiększeń, ani zmniejszeń ogólnej kwoty wynagrodzeń.

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Bala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Po zmianie

750

Administracja publiczna

22 966,00

75011

Urzędy wojewódzkie

22 966,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

22 966,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

940,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

940,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

940,00

852

Pomoc społeczna

3 483 956,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 453 863,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 453 863,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

30 093,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

30 093,00

Razem:

3 507 862,00


Załącznik nr 5a

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Po zmianie

750

Administracja publiczna

22 966,00

75011

Urzędy wojewódzkie

22 966,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 937,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 526,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

503,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

940,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

940,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

135,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

785,00

852

Pomoc społeczna

3 483 956,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 453 863,00

3110

Świadczenia społeczne

3 350 598,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 582,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 690,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 690,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 115,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 188,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

30 093,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

30 093,00

Razem:

3 507 862,00


Załącznik nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

§

Plan

2015 r.

1

2

3

5

1.

Planowane dochody

21 421 787,68

2.

Planowane wydatki

23 044 727,68

Nadwyżka (1-2)

Deficyt (1-2)

-1 622 940,00

I.

Finansowanie (Przychody - Rozchody)

1 622 940,00

Przychody ogółem:

3 889 851,00

1.

Kredyty

§ 952

2 569 790,00

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

1 320 061,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 941 do 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Obligacje skarbowe

§ 911

8.

Inne papiery wartościowe

§ 931

9.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem :

2 266 911,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

605 000,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

1 661 911,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

7.

Wykup obligacji

§ 971

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienia
do budżetu Gminy Grunwald
na 2015 rok

Opracowując budżet na 2015 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2014, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi 21 421 787,68 zł, w tym dochody własne 5 832 914,00 zł, subwencja ogólna 10 024 897,00 zł, dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich - 144 094,68 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 1 320 061,00 zł oraz dotacje na zadania własne i zlecone 4 099 821,00 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,67% (37,53% w 2014 r.),

a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 1 558 352,00 zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 67 393,00 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę 481 153,00 zł, w tym zwiększeniu ulega część oświatowa o 188 529,00 zł, i część wyrównawcza o kwotę 292 624,00 zł

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 1 231 680,00 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 591 959,00 zł i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3 507 862,00 zł, z czego 3 483 956,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 23 044 727,68 zł, tj. kwotę 19 943 602,87 zł stanowią wydatki bieżące a 3 101 124,81 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 9 725 091,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań - to kwota 4 173 246,19 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota - 1 069 467,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 531 704,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 144 094,68 zł, obsługa długu publicznego - 300 000,00 zł i wydatki majątkowe - 3 101 124,81 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące związane
z wpłatami na rzecz izb rolniczych w kwocie 25.000,00.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą 957 438,00 zł i są one niewiele wyższe od planowanych w roku 2014 co wynika ze zmiany cen zarówno opału jak i energii elektryczne.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano ogółem wydatki w kwocie - 601 700,00 zł z czego wydatki bieżące to kwota - 231 700,00 zł, a wydatki inwestycyjne to kwota 370.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne składają się wydatki poniesione na:

- budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo - w kwocie - 370.000,00 zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki ogółem
w kwocie - 1 591 745,19 zł z czego na bieżące potrzeby gospodarki mieszkaniowej - 1 236 245,19 zł, na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami - 15 500,00 zł oraz na pozostałą działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne - na budowę placów zabaw w kwocie - 340 000,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa - zaplanowano wydatki bieżące ogółem - 91 320,00 zł z czego na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego - 85 300,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy powojennych 6 020,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki bieżące ogółem

w kwocie - 2 141 812,00 zł z czego na wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 133 951,00 zł, na radę gminy - 106 810,00 zł, na utrzymanie urzędu gminy - 1 756 581,00 zł, na promocję jednostki samorządu terytorialnego - 98 220,00 zł, na pozostałą działalność (miedzy innymi na diety i prowizje sołtysów) - 46 250,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony państwa - wydatki zaplanowano do wysokości dotacji - w kwocie - 940,00 zł

W dziale 752 - Obrona narodowa - wydatki zaplanowano w wysokości -600,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 105 420,00 zł, z czego na Ochotnicze Straże Pożarne kwotę - 101 800,00 zł, na obronę cywilną kwotę - 620,00 zł oraz na zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotę - 3 000,00 zł.

W dziale 757 - zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie - 313 000,00 zł

W dziale 758 - zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie - 76.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie w tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie - 7 804 540,00 zł z czego na:

- szkoły podstawowe - 4 571 517,00 zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 461 595,00 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego - 137 826,00 zł

- gimnazja - 1 802 437,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół - 473 838,00 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 37 515,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne - 319 812,00 zł.

W dziale 851 - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 70 165,00 zł z czego na zwalczanie narkomanii kwotę 6 500,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę - 63 665,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - plan na 2015 rok wynosi - 5 352 012,00 zł

z czego dotacje na ten cel pokrywają kwotę - 3 483 956,00 zł.

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej - obecnie w DPS przebywa
5 osób, w 2015 r. przewidywane jest 7 osób dla których na pokrycie części kosztów utrzymania w DPS - się zaplanowano kwotę - 200 000,00 zł.

W rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze - obecnie w placówce opiekuńczo - wychowawczej i rodzinie zastępczej przebywa 2 dzieci. Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci zaplanowano kwotę - 10 000,00 zł.

W rozdziale 85206 - wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 39 403,00 zł co stanowi koszt zatrudnienia asystenta rodziny z uwzględnieniem również delegacji na dojazdy do wskazanych rodzin z terenu gminy. W przypadku uzyskania dotacji od Wojewody - koszt własny zostanie zmniejszony.

W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne - ogółem wydatki stanowią kwotę 3 453 863,00 zł co pokrywa w całości dotacja otrzymana od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wydatków ustalono na kwotę - 54 129,00 zł z czego kwota 30 093,00 zł pokryta jest dotacją przyznaną od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, a kwota - 24 036,00 zł ze środków własnych.

W rozdziale 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan na 2015 rok ogółem wynosi - 327 304,00 zł. W ramach zadań własnych gminy nie zwiększył się w stosunku do planu na 2014 rok i wynosi -140 000,00 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie - 187 304,00 zł, która w ciągu roku będzie korygowana.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi

- 52 000,00 zł i jest on o 2 000,00 zł większy od roku poprzedniego. Powyższy wzrost wydatków wiąże się ze wzrostem cen energii elektrycznej, opłat za śmieci jak również większą liczbą osób składających wnioski.

W rozdziale 85216 świadczenia społeczne - plan wydatków wynosi - 57 364,00 zł, który zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w ciągu roku będzie korygowany.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków na 2015 r. wynosi - 578 261,00 zł, z czego kwota 111 781,00 zł pokryta jest dotacja celową, a pozostałe wydatki są w ramach zadań własnych.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze wydatki zaplanowano na kwotę - 278 214,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia opiekunek domowych.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność plan na 2015 rok wynosi ogółem - 301 474,00 zł z czego w ramach zadań własnych ustalono kwotę - 90.000,00 zł, która jest przewidziana na kontynuację wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na kolejne lata (2014- 2020).

W dziale 853 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, wydatki związane z kontynuacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę - 657 994,48 zł z czego na 2015 r. przypada kwota - 144 094,68 zł.

Projekt pod nazwą "Grunwaldzki Skrzaty", kwota - 144 094,68 zł.

W dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące to kwota - 568 316,00 zł, które zostaną przeznaczone na: gospodarkę odpadami
w kwocie - 16 628,00 zł, oczyszczanie wsi w kwocie - 335 362,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie - 150 600,00 zł oraz pozostałą działalność w kwocie 67 000,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota - 2 391 124,81 zł, które zostały zaplanowane na:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie - 1.274,00 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Dylewo oraz Zybułtowo w kwocie - 2 389 850,81 zł, z czego kwota 1 320 061,00 pokryta zostanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację
w kwocie - 550.000,00 zł, dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierzwałdzie dotację w kwocie - 100 000,00 zł oraz wydatki na ochronę zabytków w kwocie -
3 300,00 zł i dotację dla organizacji pożytku publicznego na organizację widowiska historycznego Dni Grunwaldu w kwocie - 25.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą 130 200,00 zł oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego
w łącznej kwocie 15.000,00 zł.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt
w kwocie - 1 622 940,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z planowanego kredytu w kwocie 2 569 790,00 zł i pożyczki w kwocie - 1 320 061,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama