reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 , 911 , 1146 i 1626 )

Rada Miejska uchwala, co następuje

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się przychody i rozchody budżetu w 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały .

§ 2. 1. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na :

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.855.692,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie -10.144.308,00 zł.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 91.680.536,90 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 94.536.228,90zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.855.692,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.855.692,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Władysław Niesiobędzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 8 grudnia 2014 r.

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000033 Z DNIA: 2014-12-08

Zakres:

Dz.

Rozdz

Paragr.

Nazwa

Przed zmianami

Suma zmian

Po zmianach

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

14 302 017,00

-5 344 648,00

8 957 369,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14 302 017,00

-5 344 648,00

8 957 369,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

10 066 000,00

-5 344 648,00

4 721 352,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

24 761 236,52

69 505,00

24 830 741,52

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

15 076 946,00

69 505,00

15 146 451,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

15 076 946,00

69 505,00

15 146 451,00

852

POMOC SPOŁECZNA

13 070 243,00

15 500,00

13 085 743,00

85203

Ośrodki wsparcia

487 350,00

15 500,00

502 850,00

2010

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta

487 200,00

15 500,00

502 700,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 636 723,00

590 000,00

3 226 723,00

85322

Fundusz Pracy

2 067 059,00

590 000,00

2 657 059,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 067 059,00

590 000,00

2 657 059,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

720 000,00

500,00

720 500,00

92195

Pozostała działalność

700 000,00

500,00

700 500,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

500,00

500,00

OGÓŁEM

96 349 679,90

-4 669 143,00

91 680 536,90

Objaśnienia:

W dziale 700 zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy.

W dziale 758 zwiększa się dochody budżetu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki oraz świetlic szkolnych.

W dziale 852 zwiększa się kwotę na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

W dziale 853 zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W dziale 921 zwiększa się dochody z tytułu darowizny na rzecz Gminy Pisz z przeznaczeniem na wydatki sołectwa Hejdyk.

Przewodniczący Rady


Władysław Niesiobędzki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 8 grudnia 2014 r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000033 Z DNIA: 2014-12-08 PODSTAWA: projekt 12

Zakres:

Dz.

Rozdz

Paragr.

Nazwa

Przed zmianami

Suma zmian

Po zmianach

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12 732 809,00

590 000,00

13 322 809,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

11 761 070,00

590 000,00

12 351 070,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 509 994,00

460 000,00

6 969 994,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 379 892,00

130 000,00

1 509 892,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

30 804 682,32

49 805,00

30 854 487,32

80101

Szkoły podstawowe

14 333 808,32

45 805,00

14 379 613,32

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz

494 000,00

1 000,00

495 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 932 516,00

-5 000,00

8 927 516,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

313 868,57

8 579,00

322 447,57

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

83 768,75

41 226,00

124 994,75

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 574 058,00

-10 000,00

1 564 058,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 022 038,00

-10 000,00

1 012 038,00

80104

Przedszkola

3 097 908,00

2 000,00

3 099 908,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

211 880,00

2 000,00

213 880,00

80110

Gimnazja

6 207 537,00

12 000,00

6 219 537,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

493 310,00

-5 000,00

488 310,00

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz

930 000,00

2 000,00

932 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 265 617,00

15 000,00

3 280 617,00

852

POMOC SPOŁECZNA

19 000 367,00

15 500,00

19 015 867,00

85203

Ośrodki wsparcia

487 200,00

15 500,00

502 700,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

487 200,00

15 500,00

502 700,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 498 452,00

19 700,00

1 518 152,00

85401

Świetlice szkolne

619 224,00

19 700,00

638 924,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 629,00

9 333,00

21 962,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 076,00

10 367,00

15 443,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5 301 239,52

500,00

5 301 739,52

92195

Pozostała działalność

2 212 415,00

500,00

2 212 915,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

131 634,00

500,00

132 134,00

OGÓŁEM

93 860 723,90

675 505,00

94 536 228,90

Objaśnienia:

W dziale 750 zwiększa się wydatki ( z kwoty zwiększonych dochodów) na wynagrodzenia osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W działach 801 i 854 zwiększa się wydatki budżetu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki oraz świetlic szkolnych.

W dziale 852 zwiększa się kwotę wydatków na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

W dziale 921 zwiększa się wydatki pochodzące z darowizny na rzecz Gminy Pisz z przeznaczeniem na wydatki sołectwa Hejdyk

Przewodniczący Rady


Władysław Niesiobędzki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.

Treść

Klasyfikacja
§

Plan
2014

1

2

3

5

1.

Planowane dochody

91 680 536,90

2.

Planowane wydatki

94 536 228,90

Nadwyżka (1-2)

0,00

Deficyt (1-2)

-2 855 692,00

I.

Finansowanie (Przychody - Rozchody)

2 855 692,00

Przychody ogółem:

13 736 616,00

1.

Kredyty i pożyczki

§ 952

13 000 000,00

3.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 941 do 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Obligacje skarbowe

§ 911

8.

Inne papiery wartościowe

§ 931

9.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

736 616,00

Rozchody ogółem :

10 880 924,00

1.

Spłaty kredytów i pożyczek

§ 992

10 880 924,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

7.

Wykup obligacji

§ 971

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady


Władysław Niesiobędzki


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania/podmiotu

kwota dotacji

przedmiotowej

podmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Nazwa podmiotu

1.

921

92109

2480

Piski Dom Kultury w Piszu

1 532 000,00

2.

921

92116

2480

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu

930 000,00

3.

921

92118

2480

Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

370 224,00

4.

926

92604

2650

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, w tym:

722 850,00

dotacja do jednostki basenowej 6726 jedn.x 82zł

551 532,00

dotacja do utrzymania stadionu 2766m2 x 3,00zł

8 298,00

dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580m2 x 12,54zł

57 433,00

dotacja do utrzymania sauny, jacuzzi, siłowni 1500 osób x 53,00zł

79 500,00

dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466m2x1,41 zł.

26 087,00

RAZEM

722 850,00

2 832 224,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Nazwa

5.

801

80101

2590

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach

495 000,00

6.

801

80103

2590

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach

41 328,00

7.

801

80104

2540

Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"

101 938,00

8.

801

80104

2540

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"

56 641,00

9.

801

80104

2540

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"

55 301,00

11.

801

80110

2540

Prywatne Gimnazjum w Piszu

300 500,00

12.

801

80110

2540

Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok

187 810,00

13.

801

80110

2590

Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszu

932 000,00

RAZEM

2 170 518,00

Nazwa zadania

14.

754

75495

2360

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli

25 000,00

15.

852

85203

2360

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

487 200,00

16.

852

85295

2360

Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

49 200,00

17.

853

85395

2360

Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej

20 000,00

18.

853

85395

2360

Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

5 000,00

19.

921

92195

2360

Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym

70 000,00

20.

926

92695

2360

Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych

210 000,00

RAZEM

866 400,00

Ogółem

722 850,00

5 002 742,00

866 400,00

Zmianie nie ulega łączna kwota udzielonych dotacji, skorygowane zostały jednostkowe kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych .

Przewodniczący Rady


Władysław Niesiobędzki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama