Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

z dnia 23 grudnia 2014r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3721 i Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz. 1487) w załączniku nr 10 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 2, dotycząca ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk oraz działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymuje brzmienie:

2) lp. 6 - 8, dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk oraz działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymują brzmienie:

3) lp. 9, dotycząca ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk oraz działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymuje brzmienie:

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


Agata Moździerz

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie


Aleksandra Atłowska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe