reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Giżycko

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33 305 560,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 29 703 308,52 zł,dochody majątkowe w wysokości - 3 602 252,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32 488 559,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości - 29 566 511,48 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 2 922 048,04 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2 922 048,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 978 694,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a,

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 817 001 zł zostanie przeznaczona na:

1) planowaną spłatę kredytów w kwocie 817 001 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 500 000 zł, rozchody w wysokości 2 317 001 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 200 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.)

1) dochody w wysokości 650 000 zł,

2) wydatki w wysokości 650 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w wysokości 50 000 zł, przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) w wysokości 50 000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 111 220 zł; wydatki - 111 220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 200 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 90 000 zł - na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 274 674,30 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 274 674,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, to jest do:

a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami,

b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,

c) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.xls


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.xls


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5a.xls


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.xls


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.xls


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.xls


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.xls


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama