reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/14 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 18 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" oraz "i" oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/774/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 72.002.108 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 969.705.287,24 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 12.459.019,27 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 389 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 389",

- nr 402 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 402",

- nr 414 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 414",

- nr 426 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 426",

- nr 436 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 436",

- nr 461 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 461",

- nr 472 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 472", z tego:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.648.249 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 816.474.632,24zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 12.459.019,27 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 389, 402, 414, 426, 436, 461 i 472,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 68.353.859 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 153.230.655 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 71.823.362zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 736.305.237,31zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 9.167.809,23 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 389, 402, 414, 426, 436, 461 i 472,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 178.746 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 233.400.049,93 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.291.210,04 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 389, 402, 426, 436, 461 i 472.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 88.571.112zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 991.776.885,24 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 12.459.019,27zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 403 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 403",

- nr 428 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 428",

- nr 437 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 437",

- nr 458 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 458",

- nr 473 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 473", oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 389, 402, 414, 426, 436, 461 i 472, z tego:

1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.751.327 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 781.292.827,24zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 12.459.019,27zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 389, 402, 403, 414, 426 428, 436, 437, 458 461, 472 i 473,

2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 84.819.785zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 210.484.058zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 22.071.598 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 10.933.547 zł,

2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.138.051 zł".

4. W § 6 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 16.569.004 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 81.167.708 zł,

5. W § 7:

1) w ust. 1:

a) w pkt 1 zmniejsza się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 39.937 zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.811.940zł,

b) w pkt 2 zmniejsza się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 50.187 zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.735.019zł,

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 132.600 zł. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.442.220 zł,

b) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 132.600 zł. Plan wydatków finansowanych z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.442.220 zł.

6. W § 8:

1) w pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 13.200.000 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 10.933.547 zł.

2) w pkt 4 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3.369.004 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi 11.138.051 zł.

7. W § 9

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianach wynosi 427.314 zł i obejmuje kwotę 158.114 wprowadzoną Zarządzeniem nr 428,

2) w ust. 2, pkt 1 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 23.677 zł. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 73.725 zł.

8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2014 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6 c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2014 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 10 (Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów969.705.287,24zł,

2) po stronie wydatków991.776.885,24 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta Olsztyna wynosi 22.071.598 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu, o którym mowa w ust. 1, będą przychody pochodzące z:

1) kredytów w wysokości 10.933.547zł,

2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.138.051 zł".

3. Przychody budżetu wynoszą 81.167.708 zł.

4. Rozchody budżetu wynoszą 59.096.110 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


Halina Ciunel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5b.pdf


Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5c.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama