| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.z 2014 r., poz. 849), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle lub ich części wykorzystywane pod infrastrukturę "ostatniej mili".

2. Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

§ 2. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 1 w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających zwolnienie do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

3. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o udzielenie zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de mnimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),

- decyzję o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót budowlanych wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu.

§ 3. Niniejsza uchwała w zakresie warunków udzielania pomocy de minimis obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i ma zastosowanie do infrastruktury "ostatniej mili", dla której wydano pozwolenie na budowę po wejściu w życie niniejszej uchwały lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych po wejściu w życie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Wiśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eco Carport

Producent i dystrybutor wiat z drewna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »