reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2014 Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 862 139zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19 618 412zł, dochody majątkowe w wysokości 4 243 727 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 920 139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 756 601 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 163 538 zł. 2.1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4 163 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1 798521zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1942 000zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 1 942 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 91 130 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 16130 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 13 000 zł,

2) wydatki w wysokości 13 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 273 888 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 273 888 - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2 405 000 zł, koszty - 2 405 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2015, w wysokości 30 000 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 72 000 zł,

2. Rezerwa celowa na wsparcie inicjatyw lokalnych wynosi 6000 zł,

3. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 43000zł.

4. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wkład własny do projektów w związku z przystąpieniem sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi - 20000zł

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060 w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.

2) przekazywania kierownikom samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych:

- Zakład Gospodarki Komunalnej,

- Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Nowogrodzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/20/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/20/2014
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama