reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Ostróda

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014r. poz. 379, poz. 768, poz. 379) oraz uchwały Nr XLVIII/288/ 2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, po stwierdzeniu że ustalenia niniejszego planu nie naruszają zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, zwaną w dalszej części planem. Granice terenu objętego planem jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwalony plan składa się z następujących elementów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1)tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały,

2)rysunku planu w skali 1:1000, zatytułowanego Zmiana miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, stanowiącego integralną część niniejszej uchwały - jako załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały,

3)rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

4)rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.

Rozdział I

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu określa uchwała Nr XLVIII/288/ 2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.

2. Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania.

3. Rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń:

1)granic planu,

2)linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

3)nieprzekraczalnych linii zabudowy,

4)oznaczeń przeznaczenia terenów elementarnych,

5)linii wewnętrznego podziału - obrazujących geometryczne zasady podziału na działki budowlane pod warunkiem zachowania parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu elementarnego.

4. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały:

1)nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, poza którym zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z wyłączeniem linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu oraz dojść i dojazdów do obiektów budowlanych,

2)maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - wyrażony w procentach,

3)minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy - minimalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - wyrażony w procentach,

4)teren elementarny - fragment obszaru objętego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony własnym symbolem literowo - cyfrowym.

5)tymczasowym sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie z ustaleniami planu.

6)wysokości budynku podanej w metrach - należy przyjąć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozdział II
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów.

MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KDW- tereny dróg wewnętrznych

ZP- tereny zieleni urządzonej

R- tereny rolnicze

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. W granicach objętych planem zasady ochrony ładu przestrzennego określone są ustaleniami dotyczącymi:

1)sposobów zagospodarowania i zachowania powierzchni biologicznie czynnej działek,

2)linii zabudowy, wysokości zabudowy oraz sposobu kształtowania dachów,

3)materiałów użytych do pokryć dachowych i wykonania elewacji,

4)przeznaczenia terenu

5)zasad podziału na działki, ustala się następujące zasady podziału na działki budowlane:

a) linie obrazujące geometryczne zasady wewnętrznego podziału poszczególnych terenów elementarnych zostały pokazane na rysunku planu,

b) szczegółowe zasady i warunki podziału dla poszczególnych terenów elementarnych zostały określone w § 11 niniejszych ustaleń,

c) ustala się możliwość realizacji podziału zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających tereny elementarne,

d) w stosunku do terenów elementarnych, dla których nie ustalono linii wewnętrznego podziału, dopuszcza się możliwość wydzielania nowych działek, pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej, przy zachowaniu zasad określonych w ustaleniach szczegółowych,

e) zezwala się na wydzielania działek pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej bez zachowania w/w zasad;

2. Ustala się tymczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu zgodny z aktualnym sposobem użytkowania terenu.

3. W granicach planu nowo projektowane linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie.

4. W granicach planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, za wyjątkiem zaplecza budów.

5. W granicach planu nie wyznacza się terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2;

6. Ogrodzenie od strony ulicy nie może przekraczać wysokości 1,60m od poziomu terenu, należy je wykonać z materiałów takich jak: drewno, kamień, cegła, lub metalowe kute, z możliwością łączenia wyżej wymienionych materiałów. Zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych na całej długości, oraz prefabrykatów żelbetowych.

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. Na obszarze opracowania planu nie występują stanowiska archeologiczne.

2. Nie ustala się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak ich występowania.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Na terenie objętym opracowaniem nie występują formy ochrony przyrody zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

2. Na terenie opracowania planu ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej.

3. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, dla terenów oznaczonych symbolami:

- MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji wynikających z ustaleń szczegółowych planu lub mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji przeznaczeń terenów określonych w planie.

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1)Układ komunikacyjny - drogowy

1. Podstawowy układ komunikacyjny obsługujący teren opracowania planu stanowi ulica Jeziorna będąca własnością gminy Ostróda,

2. Uzupełniający układ komunikacyjny w granicach planu stanowią drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KDW,

3. Obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów następować będzie poprzez drogi wewnętrzne, podłączone do dróg publicznych;

2)Infrastruktura techniczna

1. W granicach planu każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę musi mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do zewnętrznych sieci technicznego uzbrojenia w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków oraz energii elektrycznej.

2. Ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg.

3. Lokalizowanie w liniach rozgraniczających dróg sieci infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg, w sposób nienaruszający ustaleń planu.

2.1 Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę przewiduje się poprzez podłączenia do istniejącej gminnej sieci wodociągowej. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi.

2.2 Kanalizacja sanitarna, deszczowa

1. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Tyrowie;

2. Wody opadowe i roztopowe z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zagospodarować w granicach własnej działki;

2.3 Energia elektryczna

1. W granicach opracowania planu nie ma zlokalizowanych linii ani urządzeń energetycznych.

2. Lokalizacja obiektów budowlanych w stosunku do nowo projektowanych urządzeń elektroenergetycznych może być realizowane z uwzględnieniem odległości wynikających z odrębnych norm i przepisów. Zabrania się nasadzania drzew i krzewów, wznoszenia budowli oraz budowy ogrodzeń bezpośrednio pod linią napowietrzną lub na linii doziemnej.

3. W razie potrzeby zaopatrzenie w energię elektryczną należy wykonać z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych za pomocą kabli doziemnych.

3. Telekomunikacja

W obszarze opracowania planu nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna. Dopuszcza się w granicach opracowania planu lokalizację sieci telekomunikacji jako kablowej umieszczanej doziemnie. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

4. Zaopatrzenie w gaz

1. Doprowadzenie gazu ziemnego do istniejących i projektowanych terenów zabudowy przewiduje się z projektowanej sieci gazowej;

2. Projektowane sieci gazowe należy lokalizować w pasie chodnika lub zieleni - nie dopuszcza się lokalizacji sieci gazowej w pasie jezdni z wyjątkiem fragmentów realizowanych pod kątem prostym do osi drogi;

3. Infrastrukturę gazową należy projektować z uwzględnieniem docelowych parametrów technicznych umożliwiających obsługę istniejącej i projektowanej zabudowy;

5. Zaopatrzenie w ciepło

Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy realizować indywidualnie. Nakazuje się ogrzewanie w oparciu o paliwa niskoemisyjne lub odnawialne źródła energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. W granicach opracowania wyznaczono obszar przestrzeni publicznej nie występują.

§ 9. Zasady dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na całym obszarze objętym niniejszym planem zezwala się na lokalizację inwestycji celu publicznego.

§ 10. Zasady scalenia i podziału nieruchomości.

W granicach planu nie wyznacza się terenów wymagających procedury scalenia i podziału nieruchomości,

Rozdział III
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 11. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w granicach opracowania - karty terenów.

1. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN


Symbol terenu na rysunku planu 1 MN, 2MN


Przeznaczenie terenu


Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej


Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu


a) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala się na lokalizację: maksymalnie jednego budynku mieszkalnego oraz lokalizację jednego budynku gospodarczego lub garażu lub budynku gospodarczo - garażowego.
b) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala się na lokalizację maksymalnie dwóch wiat o łącznej powierzchni do 50m2.
c) Zezwala się na rozbudowę, przebudowę , nadbudowę, modernizację, remont i zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków pod warunkiem, że będą zgodne z ustaleniami niniejszego planu.
d) Powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 50%.
e) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 30%.
f) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy 3%
g) Nieprzekraczalna linia zabudowy - według rysunku planu tj. 6 m od linii rozgraniczającej z drogą KDW oraz 3 m od osi kanalizacji sanitarnej ks 200.
h) Miejsca postojowe lokalizować w granicach własnej działki w liczbie minimum dwóch stanowisk.

Ustalenia dotyczące budynków mieszkalnych:

a) Wysokość budynku maksymalnie 9.00 m - dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe .
b) Zezwala się na całkowite podpiwniczenie budynku mieszkalnego.
c) Dach budynku kształtować jako dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 30-45o. Dach kryty dachówką ceramiczną, dachówką cementową, blachodachówką. Do pokryć dachu wykorzystywać materiały w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub czarnego.
d) W elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych. W kolorystyce elewacji należy stosować barwy stonowane, pastelowe.
e) Kalenice główne budynków mieszkalnych kształtować równolegle lub prostopadle do osi drogi z której obsługiwana jest dana działka.

Ustalenia dotyczące budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych:

a) Wysokość budynku gospodarczego, garażowego i gospodarczo - garażowego - maksymalnie 5m, jedna kondygnacja nadziemna.
b) Dachy kryte dachówką ceramiczną, dachówką cementową, blachodachówką, blachą, blachą trapezową. Do pokryć dachowych wykorzystywać materiały w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub czarnego.
c) Formy dachu nie ustala się .


Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego


Ustalenia zawarte w §4.


Zasady podziału nieruchomości


Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek 1200 m2


Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Ustalenia zawarte w §6.


Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego


Ustalenia zawarte w §5.


Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej


Ustalenia zawarte w §7.

2. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KDW


Symbol terenu na rysunku planu 1 KDW


Przeznaczenie terenu


Tereny dróg wewnętrznych.


Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu


Projektowane drogi wewnętrzne stanowiące uzupełniający układ komunikacyjny. Szerokość 10 m w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
Nawierzchnia nie może być utwardzana żużlem.


Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego


Ustalenia zawarte w §4.


Zasady podziału nieruchomości i scalenia

Zgodnie z rysunkiem planu. Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 10 m.


Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Ustalenia zawarte w §6.


Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego


Ustalenia zawarte w §5.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Ustalenia zawarte w §7.

3. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP


Symbol terenu na rysunku planu 1 ZP


Przeznaczenie terenu


Tereny zieleni urządzonej.


Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu


Wprowadza się zakaz zabudowy budynkami. Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego, o których mowa w przepisach odrębnych. Dopuszcza się zabudowę obiektami małej architektury. Dopuszcza się możliwość zagospodarowania łącznie z działkami budowlanymi.


Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego


Ustalenia zawarte w §4.


Zasady podziału nieruchomości i scalenia


Zgodnie z §4 pkt 1 ppkt 5. Nie określa się minimalnej powierzchni działki.


Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Ustalenia zawarte w §6.


Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego


Ustalenia zawarte w §5.


Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej


Ustalenia zawarte w §7.

4. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R


Symbol terenu na rysunku planu 1R


Przeznaczenie terenu


Tereny rolnicze.


Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Zezwala się na lokalizację sieci infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego, o których mowa w przepisach odrębnych o ile nie będzie to powodowało konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenie gruntów rolnych na cele nie rolne zgodnie z przepisami odrębnymi.


Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego


Ustalenia zawarte w §4.


Zasady podziału nieruchomości i scalenia


Zasady wydzielanie działek zgodnie z przepisami odrębnymi.


Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Ustalenia zawarte w §6.


Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego


Ustalenia zawarte w §5.


Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznejW zakresie układu komunikacyjnego - drogowego, ustalenia zawarte w §7ust. 1. W pozostałym zakresie nie dotyczą.

§ 12. Zadania dla realizacji celów publicznych.

1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej:

- w granicach planu nie przewiduje się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej;

§ 13. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się poniższe wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu.

Oznaczenie przeznaczenia terenu

Wysokość procentowa stawki

MN,KDW,R

30 %

§ 14. W obszarze obowiązywania niniejszego planu traci moc uchwała Nr LVI/213/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2006r. Nr 102, poz. 1646).

§ 15. Postanowienia końcowe.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda


Janusz Sadowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.

Do projektu w/w planu nie wpłynęły uwagi, które nie zostały uwzględnione przez organ wykonawczy.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, Dz. U.z 2014r. poz.1072), oraz art. 20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)

Rada Gminy Ostróda postanawia, co następuje:

na terenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, nie ma inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama