| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 1318), art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 i art. 51 c ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 i poz. 509), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi, zwany dalej Domem, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.);

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. W sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586);

6) przepisów niniejszego statutu.". 2/ w § 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

Siedzibą Domu jest budynek przy ulicy 1 Maja 21 w Gołdapi.". 3/ w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu A, B i C przeznaczona dla 45 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego i upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym , gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. Dom dysponuje 2 miejscami całodobowego pobytu.",

b) w ust. 3 słowa " od 8.00 do 16.00" zastępuje się słowami " od 7.00 do 15.00" . 4/ § 12 otrzymuje brzmienie:

Dom używa pieczęci podłużnej o treści:

Środowiskowy Dom Samopomocy

Słoneczny Dom

ul. 1 Maja 21

19-500 Gołdap".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Pianka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »