reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Or.1/2015 -

z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie przejęcia do prowadzenia zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1818N relacji Świętajno - Orzechówko - Giże w miejscowości Giże od skrzyżowania z drogą Nr 1901N Giże - Dudki - Gąski, w km od 7+400 do km 8 + 400, o długości 1,00 km

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj.Dz. U. z 2013r. poz.260 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U.z 2013r., poz. 595 ze zm.) i uchwały Nr IV/18/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Świętajno zadania zarządzania drogą powiatową oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Świętajno z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Oleckiego zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową Powiat Olecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Olecku w osobach:

1. Mariana Świerszcza - Starosta Olecki

2. Kazimierza Iwanowskiego - Wicestarosta,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Sylwii SyperowiczGmina Świętajno reprezentowana przez :Andrzeja Stanisława Kisiela - Wójta,przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Lucyny Charyton, zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Olecku, działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Wójt Gminy Świętajno, działając jako zarządca dróg gminnych, przejmuje do prowadzenia zadanie zarządzania drogą powiatową Nr 1818N relacji Świętajno - -Orzechówko - Giże w miejscowości Giże od skrzyżowania z drogą Nr 1901N Giże - Dudki - Gąski, w km od 7+400 do km 8 + 400, o długości 1,00 km.

2. Przejęcie zadania określonego w ust. 1 następuje na cel publiczny.

§ 2. 1. Gmina Świętajno przyjmuje do realizacji zadanie zarządcy drogi powiatowej, wynikające z art.20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj.Dz.U. z 2013r. poz. 260 ze zm.) w zakresie:

1) pełnienia funkcji inwestora w zakresie przebudowy odcinka drogi, o którym mowa w § 1 porozumienia,

2) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez właściwe utrzymanie stanunawierzchni oraz utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie przebudowy odcinka drogi,

3) dokonywania przeglądów gwarancyjnych oraz egzekwowanie uprawnień gwarancyjnych oraz rękojmi wynikających z umów dotyczących przebudowy drogi oraz zawartych uzgodnień i porozumień w tym zakresie.

2. Porozumienie zostaje zawarte na okres 5-ciu lat, tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia 23 stycznia 2020 roku

§ 3. 1. Gmina Świętajno poczyni starania o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych na przebudowę powyższej drogi.

2. Ostateczna wartość przebudowy zostanie ustalona po przeprowadzeniu przez Gminę Świętajno procedury przetargowej. Udział finansowy stron porozumienia w kosztach przedsięwzięcia będzie równy, a jego wysokość zostanie ustalona odrębną umową, z uwzględnieniem wielkości pozyskanych środków zewnętrznych.

§ 4. Przebudowany odcinek drogi przejdzie na majątek Powiatu Oleckiego z chwilą wygaśnięcia porozumienia.

§ 5. W przypadku niepozyskania środków zewnętrznych porozumienie ulega rozwiązaniu z chwilą zawiadomienia Powiatu Oleckiego o braku możliwości pozyskania środków.

§ 6. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Obowiązek przekazania porozumienia do publikacji spoczywa na Gminie Świętajno.

Wójt Gminy Świętajno


Andrzej Stanisław Kisiel


Skarbnik Gminy


Lucyna Charyton

Starosta Olecki


Marian Świerszcz


Wicestarosta


Kazimierz Iwanowski


Skarbnik Powiatu


Sylwia Syperowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama