reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Lubomino

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia buidżetu gminy Lubomino na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art.235,art.236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 881 773,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 11 369 434,52 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1 512 339,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 069 420,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 11 365 620,52 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 703 800,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 703 800,00 zł., zgodnie z załącznikiem 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 150 113,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 .

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 187 647,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 608 119,00 zł, rozchody w wysokości 420 472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł ,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 187 647,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 420 472,00 zł .

§ 6. 1. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 29 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- przenoszenia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

- przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

- przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Lubomino do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 265 267,00 zł; wydatki - 265 267,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wydatki sołectw Gminy Lubomino w wysokości 193 052,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25 , poz .150 ze zm ):

1. dochody w wysokości 5 000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

§ 12. 1. § 12.1. Rezerwa ogólna wynosi 19 873,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 70 127,00 zł , z tego :

- 4 627,00 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół.

- 3 000,00 zł na stypendium Wójta Gminy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce,

- 35 000,00 zł na bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino,

- 27 500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomino


Paweł Miąsko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama