reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.. 594.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 229.371,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.167.219,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 937.848,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.467.786,69 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota - 8.333.786,69 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,

- dotacje majątkowe kwota - 134.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.371.699,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 33.767.378,42 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.252.205,42 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.515.173,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 36.296.046,42 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.828.259,73 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 8.467.786,69 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.800.013,08 zł, rozchody w wysokości 1.271.345,08. zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna wynosi 237.472,15 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 647.000,00 zł, z tego:

- 67.000,00. zł na zarządzanie kryzysowe,

- 200.000,00 zł na "Budżet Obywatelski" ,

- 380.000,00 zł na wydatki bieżące w dziale "Oświata i wychowanie oraz w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: nagrody burmistrza, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące w tym remonty.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Myka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

363 903,00

229 371,42

593 274,42

80104

Przedszkola

210 960,00

229 371,42

440 331,42

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

229 371,42

229 371,42

Razem:

33 538 007,00

229 371,42

33 767 378,42


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

624 178,00

0,00

624 178,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

213 528,00

0,00

213 528,00

4270

Zakup usług remontowych

197 148,00

- 197 148,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

197 148,00

197 148,00

710

Działalność usługowa

100 000,00

21 000,00

121 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

58 000,00

21 000,00

79 000,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

21 000,00

21 000,00

750

Administracja publiczna

4 588 280,80

- 17 748,73

4 570 532,07

75011

Urzędy wojewódzkie

184 989,00

- 11 063,94

173 925,06

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

131 342,00

- 9 247,67

122 094,33

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

28 500,00

- 1 589,67

26 910,33

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 600,00

- 226,60

4 373,40

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 454 245,80

- 6 684,79

3 447 561,01

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 864 122,00

- 107 985,40

1 756 136,60

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

366 000,00

- 18 562,67

347 437,33

4120

Składki na Fundusz Pracy

56 000,00

- 2 136,72

53 863,28

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

125 900,00

57 000,00

182 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

133 991,80

65 000,00

198 991,80

758

Różne rozliczenia

400 000,00

484 472,15

884 472,15

75818

Rezerwy ogólne i celowe

400 000,00

484 472,15

884 472,15

4810

Rezerwy

400 000,00

484 472,15

884 472,15

801

Oświata i wychowanie

11 675 052,29

- 133 169,52

11 541 882,77

80101

Szkoły podstawowe

5 214 427,56

- 161 944,00

5 052 483,56

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 475 201,00

- 117 481,00

3 357 720,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

270 000,00

- 18 800,00

251 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

650 328,00

- 22 448,00

627 880,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

88 457,00

- 3 215,00

85 242,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

280 874,29

- 16 837,00

264 037,29

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

197 944,00

- 13 919,00

184 025,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 150,00

- 294,00

15 856,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

38 460,00

- 2 277,00

36 183,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 732,00

- 347,00

4 385,00

80104

Przedszkola

1 313 305,00

259 650,48

1 572 955,48

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

817 317,00

- 62 051,50

755 265,50

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

101 572,11

101 572,11

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

42 051,50

42 051,50

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

67 000,00

- 7 000,00

60 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

149 251,00

- 11 902,49

137 348,51

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

17 392,95

17 392,95

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

7 285,49

7 285,49

4120

Składki na Fundusz Pracy

21 400,00

- 1 995,31

19 404,69

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

2 491,96

2 491,96

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 235,31

1 235,31

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 320,00

4 320,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

0,01

0,01

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

166 250,45

166 250,45

80110

Gimnazja

2 876 195,00

- 106 695,00

2 769 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 950 627,00

- 73 249,00

1 877 378,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

158 260,00

- 16 000,00

142 260,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

354 868,00

- 15 260,00

339 608,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

47 967,00

- 2 186,00

45 781,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

1 086 513,44

- 46 992,00

1 039 521,44

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

252 019,00

- 38 000,00

214 019,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 674,00

- 1 977,00

16 697,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

46 326,00

- 6 036,00

40 290,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 558,00

- 979,00

5 579,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

354 446,00

- 36 125,00

318 321,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

236 443,00

- 29 464,00

206 979,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 763,00

- 1 297,00

17 466,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

43 640,00

- 4 642,00

38 998,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 200,00

- 722,00

2 478,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

429 875,00

- 24 227,00

405 648,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

325 884,00

- 20 211,00

305 673,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25 000,00

- 400,00

24 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

58 689,00

- 3 112,00

55 577,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 080,00

- 504,00

5 576,00

852

Pomoc społeczna

8 613 613,00

- 63 475,48

8 550 137,52

85206

Wspieranie rodziny

48 397,00

- 2 198,00

46 199,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 000,00

- 1 833,00

35 167,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 898,00

- 320,00

6 578,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

961,00

- 45,00

916,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

947 798,00

- 41 713,46

906 084,54

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

645 560,00

- 34 787,46

610 772,54

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

112 715,00

- 6 074,00

106 641,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 816,00

- 852,00

14 964,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

313 176,00

- 16 528,02

296 647,98

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

236 173,00

- 13 783,43

222 389,57

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

44 079,00

- 2 406,59

41 672,41

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 143,00

- 338,00

5 805,00

85232

Centra integracji społecznej

53 733,00

- 3 036,00

50 697,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 000,00

- 2 532,00

39 468,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 332,00

- 442,00

6 890,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 029,00

- 62,00

967,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

162 000,00

- 2 412,00

159 588,00

85305

Żłobki

162 000,00

- 2 412,00

159 588,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

116 824,00

- 2 000,00

114 824,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 723,00

- 363,00

24 360,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

- 49,00

2 951,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 035 386,85

- 10 000,00

2 025 386,85

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 685 637,60

- 10 000,00

1 675 637,60

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

652 600,00

- 10 000,00

642 600,00

926

Kultura fizyczna

1 025 351,34

- 49 295,00

976 056,34

92695

Pozostała działalność

883 351,34

- 49 295,00

834 056,34

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

325 341,00

- 41 268,00

284 073,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63 106,00

- 7 016,00

56 090,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 231,00

- 1 011,00

5 220,00

Razem:

36 066 675,00

229 371,42

36 296 046,42


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

700

70001

6210

Termomodernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 3 , wymiana okien w budynkach komunalnych oraz prace remontowe - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu

120 .000,00

2.

900

90019

6230

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem

14.000,00

Ogółem

134 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

L.P.

Treść

Klasyfikacja przychodów
i rozchodów

Plan (w zł)

1

2

3

4

1.

Planowane dochody

33.767.378,42

2.

Planowane wydatki

36.296.046,42

3.

Nadwyżka (1-2)

0

4.

Deficyt (1 - 2 )

-2.528.668,00

I.

Finansowanie ( Przychody - Rozchody)

2.528.668,00

Przychody ogółem:

3.800.013,08

1.

Kredyty

§ 952

3..800.013,08

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE


§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ od 941 do 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Obligacje skarbowe

§ 911

0

8.

Inne papiery wartościowe

§ 931

0

9.

Inne źródła (wolne środki )

§ 950

0

Rozchody ogółem:

1.271.345,08

1.

Spłata kredytu

§ 992

21.345,08

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0


3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 963


1.250.000,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

0

7.

Wykup obligacji

§ 971

0

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania/podmiotu

kwota dotacji

przedmiotowej

podmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1.

921

92109

2480

Dom Kultury w Orzyszu

0

642.600,00

0

2.

921

92116

2480

Bibliotek Miejska w Orzyszu

0

200.800,00

0

3.

851

85221

2560

Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu

0

6.000,00

0

Razem

0

849.400,00

0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.

010

01008

2830

Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej - melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz

0

0

20.000,00

2.

754

75495

2360

Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na jeziorze Orzysz

0

0

20.000,00

3.

851

85154

2360

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

0

0

6.000,00

4.

900

90019

2360

Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii

0

0

8.000,00

5.

926

92695

2360

Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej

0

0

100.000,00

Ogółem

0

849.400,00

154.000,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

AD. Zał. Nr 1 - zmiany w planie dochodów

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono planowane dochody na kontynuację projektu pn.:" Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu - do rozdziału 80104 paragraf 2007 na kwotę 229.371,42 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

AD. Zał. Nr 2 - zmiany w planie wydatków

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70004 dokonano przesunięcia planowanych wydatków zmniejszono paragraf 4270 o kwotę 197.148,00 zł do paragrafu 4400 , zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z rozporządzeniem wpłaty gminy na fundusz remontowy klasyfikuje się w paragrafie 4400, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zgodnie z prowadzonym nadal postępowaniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Decyzji nr IGR-I.748.104.3.2013 ( nieterminowo wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży kratownicowej służącej do przesyłania Internetu szerokopasmowego ) do rozdziału 71004 wprowadzono paragraf 4600 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) na kwotę 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 - administracja publiczna

Zmniejszono rozdział 75011 na łączna kwotę 11.7063,94 zł - zmniejszenie o podwyżkę 6% wynagrodzeń w 2015 r. W rozdziale 75023 dokonano zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 6% podwyżki w 2015 r. oraz dokonano zwiększenia planowanych wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 57.000,00 zł oraz paragraf 4300 o kwotę 65.000,00 zł - większy zakup paliwa zakupy części do samochodów przekazanych do Urzędu Miejskiego w Orzyszu z jednostek podległych, przewidywane wyższe nakłady na remonty i przeglądy samochodów, obsługa prawna Gminy przez Kancelarię Prawną.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zwiększono zaplanowane rezerwy ogólną o kwotę 104.472,15 zł i wprowadzono nową rezerwę celową :

- na kwotę 380.000,00 zł na wydatki bieżące w dziale "Oświata i wychowanie oraz w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: nagrody burmistrza, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące w tym remonty. Zmniejszenia w rozdziałach i utworzenie rezerwy na wydatki jeszcze nieokreślone dokładnie, pozwoli na większą kontrolę wydatków gminy.

Wartość rezerw ogółem po zmianie to 884.472,15 zł w tym:

- rezerwa ogólna po zmianie to kwota 237.472,15zł,

- rezerwy celowe po zmianie to kwota 647.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148 na łączną kwotę 362.540,94 zł - wydatki jeszcze dokładnie nieokreślone i przesunięte do rezerwy celowej i w miarę zapotrzebowania i dokładnego określenia wydatku zostaną uruchomione rezerwy na dany cel. Wprowadzono również - zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono wydatki na kontynuację projektu "Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu - do rozdziału 80104 na kwotę 342.599,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale 852 dokonano zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych ze środków własnych na kwotę 63.475,48 zł - podwyżka wynagrodzeń 6% w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszono rozdział 85305 o kwotę 2.412,00 zł - planowana podwyżka w 2015 r. , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 dokonano zmniejszenia planowanej dotacji podmiotowej dla Domu Kultury na 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł - przekazanie samochodu osobowego do Urzędu miejskiego w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 dokonano zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o łączną kwotę 49.2953,00 zł - podwyżka 6% na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Bohuszewicz

adwokat, od 2015 roku radca prawny. Radca prawny i Koordynator Obsługi Prawnej w jednym z łódzkich szpitali. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje też inne podmioty lecznicze.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama