reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust. 1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 tekst jednolity ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26 787 694,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr1, z tego: dochody bieżące w wysokości 25 754 954,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1 032 740,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 513 944,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 332 834,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 181 110,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 981 110,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 547 771,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 273 750,00 zł przeznacza się na rozchody:

1) spłatę kredytów w kwocie 273 750 zł

§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 1 887 750 zł, przychody budżetu w wysokości 1 614 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 614 000

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 6 667,00 zł.

§ 7. 1 Ustala się dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013.1232 tekst jednolity.):

a) dochody w wysokości 450 000 zł,

b) wydatki w wysokości 450 000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,stanowi załącznik nr.7

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Rezerwa ogólna wynosi: 50 119 zł

1. Rezerwa celowa wynosi: 69 881 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 69 881, zł

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały ,na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:

a) wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,

b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale ,rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama