reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.12.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 30 stycznia 2015r.

stwierdzające nieważność w całości uchwały nr II/13/2014 Rady Gminy Świątki z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Świątki z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uzasadnienie

Rada Gminy Świątki, na sesji w dniu 17 grudnia 2014 r., podjęła uchwałę, o której mowa na wstępie.

Stosownie do art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Zdaniem organu nadzoru, celem realizacji tego upoważnienia ustawowego jest pełna regulacja, rada gminy powinna uwzględnić zatem wszystkie wskazane w nim elementy. Powyższa norma kompetencyjna nakłada na radę obowiązek, m.in. określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. Warunki te muszą być zatem określone jasno i precyzyjnie wyłącznie przez ten organ.

W § 5 ust. 1 uchwały Rada Gminy postanowiła, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze lub na wniosek członka rodziny i za jego zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach.

Z powyższego postanowienia uchwały wynika, iż Rada Gminy w Świątkach nie określiła szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a jedynie wskazała, iż mają to być szczególnie uzasadnione przypadki. Wprowadzenie tego rodzaju regulacji, powoduje przekazanie kompetencji rady na rzecz innego podmiotu bez ustawowego upoważnienia, z jednoczesnym brakiem pełnej regulacji w badanej uchwale.

Niepełna realizacja kompetencji przyznanej mocą art. 50 ust. 6 ustawy uniemożliwia prawidłowe wykonanie aktu. Nie jest bowiem możliwe ustalenie w oparciu, o jakie kryterium konkretna osoba została zwolniona z ponoszenia opłat za udzielone usługi opiekuńcze, pozostawiając to uznaniu organu orzekającemu o zwolnieniu całkowity lub częściowym z opłat. Pominięcie przez radę gminy któregokolwiek z elementów wymienionych w normie kompetencyjnej, skutkuje brakiem pełnej realizacji upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu. Rada gminy obowiązana jest bowiem przestrzegać zakresu upoważnienia, udzielonego jej w ustawie. Niewyczerpanie zakresu przedmiotowego przekazanego przez ustawodawcę do uregulowania w drodze uchwały, skutkuje istotnym naruszeniem prawa. Jak bowiem stanowi art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie zaś z art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Każdorazowo niekompletne wypełnienie kompetencji do podejmowania uchwał stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały.

Należy również wskazać, iż w myśl § 119 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908), na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu. Stosownie zaś do § 143 tego rozporządzenia wyżej wskazaną regulację stosuje się odpowiednio do aktów prawa miejscowego.

Prawidłowe wypełnienie delegacji ustawowej z wyżej powołanego art. 50 ust. 6 ustawy polega zatem na precyzyjnym wskazaniu przesłanek uzasadniających całkowite zwolnienie z opłat oraz wskazaniu odrębnych przesłanek uzasadniających częściowe zwolnienie z opłat, tak, aby kierownik ośrodka pomocy społecznej, rozpatrując wniosek o zwolnienie z opłat za usługi opiekuńcze mógł ocenić, czy po stronie osoby uprawnionej do korzystania z tych usług zachodzą okoliczności obligujące do zastosowania ulgi i w jakim zakresie (całkowitego, czy też częściowego zwolnienia).

Ponadto należy nadmienić, iż Rada, na podstawie wskazanego unormowania ustawowego, posiada upoważnienie jedynie do określenia warunków przyznawania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych i ich odpłatności, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. W żaden sposób natomiast nie wynika ze wskazanej regulacji prerogatywa Rady do regulacji zawartej w § 6 uchwały, a odnoszącej się do wskazania kto będzie usługi opiekuńcze wykonywał oraz miejsca gdzie one będą wykonywane.

Zgodnie z ust. 5 art. 50 ustawy to ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

W § 2 ust. 2 uchwały, Rada Gminy postanowiła, iż zakres, wymiar, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w oparciu o, wymienione w pkt 1-3 kryteria.

W ocenie organu nadzoru takie sformułowanie powyższych przepisów stoi w sprzeczności z zasadami postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 75 Kodeksu postepowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny (§ 1). Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Tymczasem wskazane wyżej postanowienia uchwały uzależniają realizację określonych uprawnień od dysponowania dokumentem potwierdzającym występowanie określonych okoliczności lub przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, podczas gdy procedura administracyjna przewiduje szerszy zakres środków dowodowych. O skorzystaniu z nich będzie decydował Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach w toku prowadzonego przez siebie postępowania.

Należy wskazać, iż o potrzebie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego postanowił już ustawodawca w art. 106 ust. 4 ustawy. Zgodnie z tym przepisem decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Ponadto podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej posiadanie zalecenia lekarskiego jest niezbędne jedynie przy ubieganiu się o świadczenie jednego konkretnego rodzaju usługi, a mianowicie pielęgnacji.

Reasumując, należy podkreślić, że podejmując akty prawa miejscowego w oparciu o normę ustawową, organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny.

W związku z powyższym, rozstrzygnięto jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama